Alkuun, Jusleniuksen alkulause, Esipuhe, I pääkappale Jumalan kymmenestä käskystä eli laista. Lain ensimmäinen taulu. Lain toinen taulu. II pääkappale Uskontunnustuksesta ja evankeliumista. Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta. Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta. Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhityksestä. III pääkappale Herran rukouksesta Isä meidän. IV pääkappale Kasteen sakramentista. V pääkappale Ripistä ja synninpäästöstä. VI pääkappale Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista, SynnintunnustusEnsimmäinen pääkappale

Jumalan kymmenestä käskystä eli laista

1. Mitä laki opettaa? Vastaus:

Laki opettaa mitä meidän pitää tekemän ja karttaman, ja kuinka meidän pitää itseämme käyttämän kaikessa meidän elämässämme Jumalaa ja lähimmäistämme kohtaan ajatuksilla, sanoilla ja töillä.

---

2. Kuka lain on antanut? Vastaus:

Jumala, joka itse on vanhurskas ja kaikkein Herra, on ensin luomisessa kirjoittanut lain ihmisen sydämeen; ja sitten syntiinlankeemuksen jälkeen osittain pyhille esi-isille ilmoittanut ja viimein kivisiin tauluihin kirjoitettuna Siinain vuorella antanut.


2.Moos. 20:1. Ja Jumala puhui kaikki nämät sanat.


3. Kenenkä kautta Jumala lain antoi? Vastaus:

Mooseksen.


Joh. 1:17. Laki on Mooseksen kautta annettu; armo ja totuus on Jeesuksen Kristuksen kautta tullut.


4. Mikä mies Mooses oli? Vastaus:

Hän oli uskollinen Herran palvelija, joka Israelin kansan Egyptistä johdatti.

---

5. Kuinka monta käskyä on laissa? Vastaus:

Kymmenen.


5. Moos. 4:13. Herra ilmoitti teille liittonsa, jonka Hän teidän tehdä käski, ne kymmenet sanat, ja kirjoitti ne kahteen kiviseen tauluun.


6. Kuinka ne jaetaan? Vastaus:

Kahteen tauluun.


5 Moos. 5:22. Nämät ovat ne sanat, jotka Herra puhui kaikelle teidän seurakunnallenne vuorella, tulesta, pilvestä ja synkeydestä suurella äänellä, ja ei siihen enää lisännyt; ja kirjoitti ne kahteen kiviseen tauluun ja antoi ne minulle.


Edellinen taulu

7. Kuinka monta käskyä on edellisessä taulussa? Vastaus:

Kolme ensimmäistä.

---

8. Mitä ne sisällänsä pitävät? Vastaus:

Ne vaativat rakkautta Jumalaa kohtaan.

---

9. Mitä Jumala kieltää ensimmäisessä käskyssä? Vastaus:

Kaiken epäjumalien palveluksen, ettei meidän pidä pitämän vieraita jumalia Hänen edessänsä eli Hänen ohellansa. Syy tähän kieltoon on se, että Hän sanoo: minä olen Herra sinun Jumalasi, se on: minä, joka tätä puhun ja käsken, olen itsestäni Herra, kaikkein korkein, jolta kaikki kappaleet olemisensa saaneet ovat, sinun Jumalasi, joka sinut luonut ja suojellut olen, ja minun lakini sinulle antanut; sen tähden sinä myös minulle ainoalle olet kaiken kuuliaisuuden velvollinen osoittamaan.


Matt. 4:10. Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartaman, ja häntä ainoata palveleman.

Matt. 22:37. Sinun pitää rakastaman Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sinun sydämestäsi ja kaikesta sinun sielustasi ja kaikesta sinun mielestäsi.


10. Mitä se on: pitää vieraita jumalia? Vastaus:

Se on: koska joku kumartaa ja rukoilee muita paitsi ainoaa Herraa, eli uskaltaa ja turvaa johonkun muuhun maailmassa kuin yhteen totiseen Jumalaan yksinänsä.

---

11. Kuinka ja millä tavalla senkaltainen epäjumalten palvelus tapahtuu? Vastaus:

Monella tavalla: koska aurinkoa, kuuta ja taivaan tähtiä palvellaan, niin myös enkeleitä, edesmenneitä pyhiä, pyhäin kuvia ja jätteitä, tahi apua etsitään perkeleeltä ja hänen välikappaleiltansa niinkuin noidilta, tietäjiltä, metsän haltijoilta, vedenhaltijoilta, tontuilta ja muilta senkaltaisilta.


5. Moos. 4: 15, 19. Varjelkaat teidän sielujanne sangen visusti: ettet sinä nostaisi silmiäsi taivaaseen päin, ja katselisi aurinkoa, kuuta, tähtiä ja kaiken taivaan sotajoukkoa, ja tulisit kehoitetuksi kumartamaan ja palvelemaaan heitä.

Ilm. 19:10. Minä Johannes lankesin enkelin jalkain eteen häntä rukoilemaan. Mutta hän sanoi minulle: Katso, ettet sitä tee. Minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, ja niitten, joilla Jeesuksen todistus on: kumarra ja rukoile Jumalaa.

2 Moos. 20:4. Ei sinun pidä tekemän itsellesi kuvaa eikä jonkun muotoa, niitten, jotka ylhäällä taivaassa ovat tai niitten, jotka alhaalla ovat maan päällä; eikä niitten, jotka vesissä maan alla ovat.

5 Moos. 18: 10, 11. Ei yksikään pidä sinun seastasi löydettämän, joka on ennustaja, päivän vallitsija, tietäjä, velho, lumooja, noita, merkkein tulkitsija tahi joka jotakin kuolleilta kysyy.


12. Tapahtuuko se vielä useammalla tavalla? Vastaus:

Tosin tapahtuu: koska joku luottaa itsehensä, viisauteensa, rikkauteensa ja tavaroihinsa; uskaltaa muitten ihmisten voimaan ja korkeuteen; niin myös, koska joku pitää vatsansa jumalanansa.


Sananl. 3: 5. Luota itsesi Herraan kaikesta sydämestäsi, ja älä luota sinun ymmärrykseesi.

Ps.146:3. Älkäät uskaltako päämiehiin; ihmiset he ovat, eivät he voi mitään auttaa.

Fil.3:19. Heidän vatsansaon heidän jumalansa.


13. Mitä Jumala käskee ensimmäisessä käskyssä? Vastaus:

Että meidän pitää Häntä oikein pelkäämän, rakastaman ja Häneen uskaltaman, niin myös Häntä kaikessa hädässämme avuksemme huutaman ja Häntä ylistämän.

---

14. Kuinka meidän pitää Jumalaa pelkäämän ja rakastaman? Vastaus:

Ylitse kaikkein, kaikesta sydämestämme, kaikesta sielustamme ja kaikesta mielestämme.


5 Moos. 6: 5. Sinun pitää rakastaman Herraa Sinun Jumalatasi kaikesta sydämestasi, kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Matt. 22: 37.


15. Mitä se on: ylitse kaikkia peljätä ja rakastaa Jumalaa? Vastaus:

Se on: tunnustaa ja kunnioittaa Jumalan suuruutta ja vanhurskautta, pitää Häntä parhaana tavaranansa, Häntä kumartaa ja ylitse kaikkia rakkaana pitää.


Ps. 18:2,3. Minä rakastan sydämestäni sinua Herra, minun voimani, Herra, minun kallioni, minun linnani ja minun Vapahtajani; minun Jumalani on minun vahani, johon minä turvaan, minun kilpeni, minun autuuteni sarvi ja minun varjelukseni.

Joos. 24: 14. Peljätkäät Herraa, ja palvelkaat Häntä täydellisesti ja uskollisesti, ja hyljätkäät ne jumalat, joita teidän isänne palvelivat.


16. Mitä se on: Häneen ainoaan uskoa ja turvata? Vastaus:

Se on: täydellisesti ja lujasti turvata Jumalan kaikkivaltiuteen, hyvyyteen ja totuuteen ja Häneen ainoaan uskaltaa.


Ps. 62: 9. Te kansat, toivokaat Häneen joka aika, vuodattakaat teidän sydämenne Hänen eteensä: Jumala on meidän turvamme, sela!

Ps. 71: 5, 6. Sinä olet minun turvani: Herra, Herra, minun toivoni hamasta minun nuoruudestani. Sinuun minä olen luottanut hamasta äitini kohdusta; Sinusta on aina minun kerskaukseni.


17. Mitä toisessa käskyssä kielletään? Vastaus:

Ettei sitä suurta ja peljattävää Herran Jumalan nimeä turhaan lausuttaisi eikä häväistäisi.

---

18. Mikä on Herran Jumalan nimi? Vastaus:

Se on itse Jumala, Hänen jumalallisen olemuksensa ja ominaisuuksiensa puolesta, niin myös Hänen sanansa, tekonsa ja ylistyksensä, eli kaikki, mitä Hänestä ilmoitettu on.


Ps. 48: 11. Jumala, niinkuin Sinun nimesi on, niin myös on Sinun kiitoksesi hamaan maailman ääreen.

Sananl. 18: 10. Herran nimi on vahva linna; vanhurskas juoksee sinne ja tulee varjelluksi.


19. Kuinka Jumalan nimi turhaan lausutaan? Vastaus:

Koska joku pilkkaa ja häpäisee Jumalaa, niin myös vihasta, pahasta tavasta, leikillä tai turhasta ihmettelemisestä mainitsee Jumalan nimen, niinkuin ei siitä mitään sen enempää olisi. Jumalan nimen turhaan lausuminen tapahtuu myös silloin, koska joku rukouksissansa Jumalan tykö ei pidä ajatuksiansa koossa eikä ajattele ketä hän rukoilee; taikka koska joku kuulee Jumalan sanaa ilman nöyryyttä ja vakaisuutta, tahi vääntää sen väärän mielensä jälkeen.


3 Moos. 24: 16. Joka Herran nimeä pilkkaa, sen pitää totisesti kuoleman, kaiken kansan pitää häntä kuoliaaksi kivittämän.

Matt. 12: 36. Minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, kuin ihmiset puhuvat, pitää heidän luvun tekemän tuomiopäivanä.


20. Mitä kirous on? Vastaus:

Se on vihassa ja kiukussa toivottaa itsellensä tahi lähimmäisellensä kaikkea pahaa.


Ps. 10:7. Jumalattoman suu on täynnä kirouksia.

Ps. 109: 17. Hän tahtoi kirousta, sen pitää myös hänelle tuleman.

Room. 12: 14. Siunatkaat vainoollisianne: siunatkaat ja älkäät sadatelko.

3 Moos. 24: 11, 23. Israelin vaimon poika pilkkasi nimeä ja kirosi: niin veivät he sen ulos leiristä, joka kiroillut oli ja kivittivät hänet kuoliaaksi.


21. Mitä se on Jumalan nimen kautta vannoa? Vastaus:

Koska joku Jumalan ottaa todistajaksi ja kostajaksi, sillä puhettansa vahvistaaksensa.

---

22. Onkos kaikki vala peräti kielletty? Vastaus:

Ei; - koska Jumalan kunnia ja meidän uskollisuutemme velvollisuus esivaltaa kohtaan, tahi meidän lähimmäisemme ja oma tarpeemme sitä vaativat; niin myös tuomarin käskystä saamme valan tehdä ja sillä totuuden vahvistaa.


5 Moos. 6: 13. Sinun pitää pelkäämän Herraa sinun Jumalaasi ja palveleman Häntä ja Hänen nimensä kautta pitää sinun vannoman.

Jer. 4: 2. Silloin sinä olet vannova, niin totta kuin Herra elää, totuudessa, oikeudessa ja vanhurskaudessa.

Hebr. 6: 16. Ihmiset tosin vannovat sen kautta, joka suurempi on kuin he, se on kaiken heidän riitansa loppu, jos se valalla vahvistetaan.

2 Kor. 1:23. Minä rukoilen Jumalaa todistajaksi sieluni päälle.


23. Mitkä valat ovat luvattomat? Vastaus:

Ne, jotka tehdään Jumalan nimen kautta luvattomasti, tarpeetta, turhissa asioissa, petollisesti, juopumuksessa ja kiukussa.


3 Moos. 19: 12. Ei teidän pidä väärin vannoman minun nimeeni ja häpäisemän Jumalanne nimeä, sillä minä olen Herra.

Jaak. 5: 12. Ennen kaikkea, rakkaat veljeni, älkäät vannoko, ei taivaan kautta eikä maan, ei myös yhtään muuta valaa; vaan olkoon teidän puheenne: niin, kun niin on: ja se olkoon ei, kun on ei; ettette ulkokultaisuuteen lankeisi.

Matt. 5:34,37. Minä sanon teille: älkäät ensinkään vannoko, vaan teidän puheenne pitää oleman: on, on, ei, ei; mutta mitä siihen lisätään, se on pahasta.


24. Mitä noituminen on? Vastaus:

Se on, ei ainoastansa, koska joku perkeleen avulla vahingoittaa lähimmäistänsä, vaan myös koska taikauksissa Jumalan nimi ja sana pahoin käytetään tauteja lievittämään ja pois poistamaan ihmisistä ja eläimistä, lumoamaan itsensä salatuita asioita tiedustamaan ja muita senkaltaisia. 5 Moos. 18: 10. Katso 11. kysymys.

---

25. Mitä toisessa käskyssä käsketään? Vastaus:

Että me Herran nimen kunniassa pidämme, joka silloin tapahtuu, koska me sitä hädässä avuksemme huudamme, rukoilemme apua ja siunausta, kiitämme ja ylistämme Jumalaa kaikkien Hänen hyvien tekojensa edestä.


Ps. 50: 15. Avuksesi huuda minua hädässäsi, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.

Jaak. 5: 13. Jos joku kärsii vaivaa teidän seassanne, se rukoilkoon; jos joku on hyvällä mielellä, se veisatkoon virsiä.

Ps. 146:1, 2. Kiitä Herraa minun sieluni. Minä kiitän Herraa niin kauan kuin minä elän; ja minun Jumalalleni kiitoksen veisaan, niin kauan kuin minä täällä olen.

Ef. 5:20. Kiittäin aina Jumalaa ja Isää jokaisen edestä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen.


26. Mitä Jumala käskee kolmannessa käskyssä? Vastaus:

Että meidän pitää muistaman sabattia eli lepopäivää, niin että me sen pyhitämme.

---

27. Miksi Jumala sanoo: "muista"? Vastaus:

Hän tahtoo, että me muistoomme johdatamme koska sabatti eli lepopäivä lähestyy ja itseämme siihen soveliaasti valmistamme.

---

28. Mikä on lepopäivä? Vastaus:

Ensin Vanhassa Testamentissa oli seitsemäs päivä, joka oli lauantai, säädetty ja pyhitetty lepopäiväksi; mutta sitten Uudessa Testamentissa on sunnuntai siksi asetettu [ Ilmestyskirjan kohta ei sitä vielä aseta tai se, että sunnuntaina Vapahtajamme nousi kuolleista.] , että meidän Herramme Jeesus on sinä paivänä noussut ylös kuolleista, jonka tähden se myös Herran päiväksi kutsutaan.

UT 1938 >>Ap.t 5:42;...vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. Sillä Ihmisen Poika on sapatin Herra. Matt. 12:8. Joh. 5:46; Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut. << Jeesus on siis pyhittänyt edestämme myös lepopäivän, sabatin, mutta meidän tulee lähteä elämän Sanan kuuloon, sinne missä on Kristuksen evankeliumin mukainen järjestys ja saarna. Edes tutkia ja muistella hänen pyhää sanaansa jos muutoin ei pääse. Käsky on senkintähden, että lepäisimme, mutta ensin se, että oppisimme oikein tuntemaan Hänet, joka on meidät synnissä siinneet ja itsessämme hengellisesti kuolleet; sovittanut ja lunastanut meidät pois perkeleen valtakunnasta, synnistä ja iankaikkisesta kuolemasta, kirkkautensa valtakuntaan. Sunnuntai on yleensä kristikunnassa nähty hyväksi päiväksi pitää jumalanpalvelus ja vaikka joku sitä lauantaina pitäisi, niin on muistettava, ettei meitä vanhurskauta laki jos siihen turvaamme; vaan Kristus Jeesus. (Tit. 3:5, Room. 3:19-31). Herran päiväksi sanotaan myös viimeistä päivää kuten suurta sovituspäivääkin. (Sak. 14, Jes. 27:1-5, 2. Piet. 3:10-18)

1 Moos. 2: 3. Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, että Hän lepäsi itsensä kaikista teoistansa, jotka Hän loi ja (täydellisesti) teki.

2 Moos. 20: 10. Seitsemäntenä päivänä on Herran sinun Jumalasi sabatti; silloin ei pidä sinun yhtään työtä tekemän.

Ap. t. 20: 7.

Ilm. 1:10. Minä olin hengessä yhtenä sunnuntaina. [(Biblia 1776: yhtenä sunnuntaina...)

(Herran päivänä; vuoden 1938 Ut:ssä) kts .myös Heb. 4:1-16]


29. Mikä lepopäivän pyhittäminen on? Vastaus:

Että ihminen jättää kaikki maailmalliset askareet ja ruumiillisen työn, jotka Jumalan palveluksen estävät, ja viettää sen päivän Jumalan sanan kuulemisella, rukouksella ja kiitosvirsillä, palvellen Jumalaa sekä ajatuksilla että puheilla ja töillä.


2 Moos, 31: 14. Pitäkäät sabatti, sillä se on teille pyhä; joka sen rikkoo, hänen pitää totisesti kuoleman; sillä kuka ikänänsä silloin työtä tekee, sen sielu pitää hävitettämän kansan seasta.

Ps. 92: 2, 3. Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta sinun nimellesi, sinä kaikkein ylimmäinen, aamulla julistaa sinun armoasi ja ehtoolla sinun totuuttasi.

Luukk. 10: 16. Joka teitä kuulee, se minua kuulee; ja joka teidät katsoo ylön, se katsoo ylön minut; mutta joka minut katsoo ylön, hän katsoo ylön sen, joka minut lähetti.


30. Eikö siis mitään työtä saa tehdä sunnuntaina? Vastaus:

Mitä suuri tarve ja kristillinen rakkaus vaatii, ei se ole kielletty; sentähden sopii kyllä parantaa sabattina ja auttaa härkää ylös kaivosta.


Matt. 12: 11, 12. Kuka teistä on ihminen, jolla olisi yksi lammas ja jos se sabattina putoaisi kaivoon, eikö hän tarttuisi siihen ja vetäisi ylös?

Kuinka paljon jalompi on ihminen kuin lammas? Sentähden sopii kyllä sabattina hyvää tehdä.

Luukk. 14: 5. Kenenkä teistä nauta tai aasi putoaa kaivoon, eikö hän kohta sabatin päivänä sitä ota ylös.


31. Mitä se on: pitää Jumalan sanaa pyhänä? Vastaus:

Se on: pitää sitä sielun parhaana tavarana; ei niinkuin ihmisten sanaa, vaan niinkuin Jumalan sanaa, sitä mielellänsä ja nöyryydessä kuulla ja lukea, pyhässä sydämessä kätkeä ja elämänsä sen jälkeen ojentaa.


1 Tess. 2: 13. Koska te saitte sen sanan Jumalasta, jonka te meiltä kuulitte, niin te sen vastaan otitte, ei niinkuin ihmisen sanan, vaan (niinkuin se totisesti on) kuin Jumalan sanan, joka myös teissä uskovaisissa vaikuttaa.

Ap. t. 13:26. Jotka teissä ovat Jumalaa pelkääväiset, teille on tämän autuuden sana lähetetty.

Hebr. 13: 17. Olkaat teidän opettajillenne kuuliaiset ja seuratkaa heitä; sillä he valvovat teidän sielujanne niinkuin ne, jotka luvun niistä tekemän pitää; että he sen ilolla ja ei huokauksella; sillä ei se ole teille hyödyllinen.


32. Mitä Jumala kieltää kolmannessa käskyssä? Vastaus?

Ettemme katsoisi ylön saarnaa ja Jumalan sanaa emmekä antaisi ylön ja laimin löisi yhteistä Jumalan palvelusta emmekä turmelisi sopimattomalla ja pahentavalla elämällä tätä päivää, joka Jumalan nimen kunniaksi asetettu on.


Hebr. 10:25. Ei antain ylön yhteistä seurakuntaa, niinkuin muutamain tapa on, vaan neuvokaat toisianne keskenänne, ja sitä enämmin, kun te näette senpäivän lähestyvän.

Alkuun, Jusleniuksen alkulause, Esipuhe, I pääkappale Jumalan kymmenestä käskystä eli laista. Lain ensimmäinen taulu. Lain toinen taulu. II pääkappale Uskontunnustuksesta ja evankeliumista. Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta. Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta. Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhityksestä. III pääkappale Herran rukouksesta Isä meidän. IV pääkappale Kasteen sakramentista. V pääkappale Ripistä ja synninpäästöstä. VI pääkappale Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista, Synnintunnustus