Alkuun, Jusleniuksen alkulause, Esipuhe, I pääkappale Jumalan kymmenestä käskystä eli laista. Lain ensimmäinen taulu. Lain toinen taulu. II pääkappale Uskontunnustuksesta ja evankeliumista. Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta. Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta. Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhityksestä. III pääkappale Herran rukouksesta Isä meidän. IV pääkappale Kasteen sakramentista. V pääkappale Ripistä ja synninpäästöstä. VI pääkappale Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista, Synnintunnustus


Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhittämisestä


9. Kuka on Pyhä Henki? Vastaus:

Hän on kolmas persoona Jumaluuden olemisessa, joka Isästä ja Pojasta iankaikkisesti käy ulos.


Joh. 15: 26. Koska Lohduttaja tulee, jonka minä teille Isältä lähetän, totuuden Henki, joka Isästä uloskäy, se on minusta todistava.

 Gal. 4: 6. Jumala lähetti Poikansa Hengen teidän sydämihinne.


70. Mitä hyviä töitä Pyhä Henki meille tekee? Vastaus:

Hän kutsuu meitä sanan ja sakramenttein kautta Hänen seurakuntaansa, valaisee meidän pimeän järkemme, pyhittää ja pitää meitä oikeassa ja autuaaksi tekeväisessa uskossa, meidän syntimme joka päivä anteeksi antaa, on myös viimeisenä päivänä Isän ja Pojan kanssa meidät herättävä kuolleista ja antava meille samoinkuin kaikille kristinuskovaisille, iankikkisen elämän.


2 Tim. 1: 9. Jumala on meitä pyhällä kutsumisella kutsunut.

Room. 10: 17. Usko tulee kuulosta, mutta kuulo Jumalan sanan kautta.

1 Kor. 6: 11. Te olette pestyt, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskaiksi tulleet, Herran Jeesuksen nimen kautta ja meidän Jumalamme Hengen kautta.

2 Tim. 1: 12, 14. Minä tiedän kenen päälle minä uskon ja olen luja, että Hän voi minulle kätkeä minun uskotun tavarani, siihen päivään asti. Tämä hyvä uskottu tavara kätke Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu.

Room. 8: 11. Jumala, joka Kristuksen kuolleista herätti, on teidän kuolevaiset ruumiinne eläviksi tekevä sen teissä asuvaisen Hengen kautta.


71. Taidammeko omasta voimastamme Kristuksen tykö tulla ja Hänen päällensä uskoa? Vastaus:

Ei millään tavalla, sillä me olemme kuolleet synnissä. Niinkuin nyt kuollut ihminen ei taida itseänsä eläväksi tehdä, niin myös emme taida omastavoimastamme itseämme kääntää Kristuksen tykö ja Hänen päällensä uskoa.


Ef. 2:1,5. Te olitte kuolleet ylitsekäymisten ja syntein tähden; armosta olette te autuaiksi tulleet.

1 Kor. 2: 14. Ei luonnollinen ihminen ymmärrä niitä, kuin Jumalan Hengen ovat, sillä ne ovat hänelle hulluus, ja ei taida käsittää: sillä ne hengellisesti tuomitaan.

1 Kor. 12:3. Ei yksikään taida Jeesusta kutsua Herraksi, vaan Pyhän Hengen kautta.


72. Mitä seurakunnalla eli kirkolla ymmärretään? Vastaus:

Ei itse huone ja rakennus, jonka me kirkoksi kutsumme; sillä niitä ensimmäisillä kristityillä ei ollut moneen vuoteen; vaan he kokoontuivat missä heille sopi, sanaa kuulemaan ja sakramentteja nauttimaan; mutta sillä ymmärretään kansaa, joka Kristuksen uskoa tunnustaa.

73. Mitä varten tämä seurakunta yhdeksi kutsutaan? Vastaus:

Ei sentähden, että ainoastansa yksi joukko ja kansa maailmassa erikoisessa paikassa löytyy koossa Jumalan sanaa kuulemassa, vaan sentähden, että yksi ja sama Henki heitä opettaa, missä ikinä he ovat; ja että heillä on yksi Jumala, yksi kaste, yksi Vapahtaja, yksi usko, yksi toivo, yksi tunnustus.


Ef. 4: 3-6. Ahkeroikaat pitämään Hengen yhteyttä rauhan siteen kautta; yksi ruumis ja yksi Henki, niinkuin tekin olette teidän kutsumisessanne yhdenkaltaiseen toivoon kutsutut. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkein Isä, joka kaikkein päällä on, ja kaikkein kautta, ja teissä kaikissa. 1 Kor. 1: 10.

[Kol. 1:18; Ja hän on ruumiin, nimittäin seurakunnan pää, joka on alku ja esikoinen kuolleista, että hän kaikkein ylitse kävis.]

74. Minkätähden seurakunta pyhäksi kutsutaan? Vastaus:

Sentähden, että Kristus on seurakunnan pyhittänyt verellänsä ja se palvelee Jumalaa pyhyydessä ja vanhurskaudessa; Pyhä Henki eroittaa sen kaikesta synnistä ja saastaisuudesta, pyhäksi tekee sanan ja sakramenttein kautta ja omistaa sille Kristuksen pyhityksen. Luukk. 1:75. Katso 31 kysymys.


Ef. 5: 25, 26. Kristus antoi ulos itsensä seurakunnan edestä, että  Hän sen pyhittäisi.


75. Minkätähden seurakunta yhteiseksi kutsutaan? Vastaus:

Sen yhteisen uskon ja opin tähden, jonka seurakunta tunnustaa, niin myös sentähden, ettei se ole sidottu mihinkään erikoiseen paikkaan, eikä aikaan, eikä erityisiin ihmisiin, vaan levitetty ympäri kaiken maailman.


Ap. t. 15: 11. Me uskomme Herran Jeesuksen Kristuksen armon kautta autuaiksi tulevamme niinkuin hekin (Vanhassa Testamentissa).

Gal. 3:28. Ei ole tässä juutalainen eikä kreikkalainen, ei orja eikä vapaa, ei mies eikä vaimo; sillä te olette kaikki yksi Kristuksessa Jeesuksessa.

Kol. 1: 23. Evankeliumi on saarnattu kaikkein luontokappalten edessä, jotka taivaan alla ovat.


76. Missä pyhä ja kristillinen seurakunta löytyy? Vastaus:

 Kaikissa paikoissa, joissa Jumalan sana selkeästi ja puhtaasti opetetaan, ja pyhät sakramentit Kristuksen käskyn ja asetusen jälkeen jaetaan:  ja missä ikinä Kristuksen nimi oikeassa uskossa avuksi huudetaan.

77. Mikä pyhäin ihmisten yhteys on? Vastaus:

Se on kaikkien kristittyjen yhteys, jotka osalliset ovat Jumalan armollisista lupauksista, yhteiset uskossa, rakkaudessa ja toivossa, ja ovat Kristuksen hengellisen ruumiin oikeat jäsenet, jotka Jumala yksin näkee ja tuntee.


1 Joh. 1:3. Mitä me nähneet ja kuulleet olemme, sen me teille ilmoitamme, että teilläkin meidän kanssamme osallisuus olisi, ja meidän sallisuutemme on Isän ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ef. 4: 3. Katso 73 kysymys.

2 Tim. 2: 19. Jumalan vahva perustus pysyy, joka tällä kiinnitetty on: Herra tuntee omansa.


78. Uskotko syntein anteeksi saamisen? Vastaus:

Uskon. Minä olen luja siitä, että Jumala armostansa ja Kristuksen tähden antaa synnit anteeksi kaikille niille, jotka uskovat Hänen päällensä, ja ei lue heille kadotukseksi heidän pahoja tekojansa.


Ap. t. 10: 43. Kristuksesta kaikki profeetat todistavat, että jokaisen, kuin uskoo Hänen päällensä, pitää Hänen nimensä kautta synnit anteeksi saaman.


79. Mikä oikea usko on? Vastaus:

Oikea ja autuaaiksi tekevä usko ei ole paljas tieto Jumalasta ja Hänen pyhästä, sanastansa, ja sen totena pitäminen eli suostumus; vaan se on vahva luottamus ja sydämellinen uskallus Jumalaan, syntein anteeksi saamisesta ja iankaikkisesta elämästä, Jeesuksen Kristuksen ansion tähden.


Room. 8:38,39. Minä olen vahva siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit, ei esivallat eikä väkevyydet, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei korkeus, ei syvyys eikä mikään muu luontokappale taida meitä Jumalan rakkaudesta eroittaa, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme.

Hebr. 11:1. Usko on vahva uskallus niihin, joita toivotaan, ja ei näkymättömistä epäile.


80. Minkä välikappaleen kautta Pyhä Henki uskon vaikuttaa? Vastaus:

Sanan ja sakramenttein kautta.

81. Kenen kautta Pyhä Henki sanan julistaa ja sakramentit jakaa? Vastaus:

Pyhän saarnaviran kautta, joka pyhässä Raamatussa Hengen viraksi kutsutaan, samoin kuin saarnamiehet kutsutaan Herran Sebaotin enkeleiksi, Jumalan apulaisiksi, Hänen salaisuuksiensa huoneenhaltioiksi ja Kristuksen puolesta käskyläisiksi.


Ap. t. 20: 18. Ottakaa itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät piispoiksi pannut.

2 Kor. 3: 6. Jumala on meitä soveliaiksi tehnyt Uuden Testamentin virkaa pitämään, ei kirjaimen, vaan Hengen.

Mal. 2: 7. Papin huulet pitää opin kätkemän, että laki hänen suustansa kysyttäisiin; sillä hän on Herran Sebaotin enkeli.

1 Kor. 3: 9. Me olemme Jumalan apulaiset.

1 Kor. 4: 1. Jokainen pitäköön meitä Kristuksen palvelijoina, ja Jumalan salaisuutten huoneenhaltijoina.

 2 Kor. 5: 20. Me olemme Kristuksen puolesta käskyläiset; sillä Jumala neuvoo meidän kauttamme.


82. Mitä sinä ruumiin ylösnousemisella ymmärrät? Vastaus:

Että kaikkein ihmisten, jotka kuolleet ovat, hyväin ja pahain, pitää viimeisenä päivänä nouseman ylös ja asetettaman Kristuksen tuomioistuimen eteen, saadaksensa sen jälkeen, kuin he eläissänsä tehneet ovat.


Dan. 12:2. Monta, jotka maan tomussa makaavat, heräävät: muutamat iankaikkiseen elämään, ja muutamat iankaikkiseen pilkkaan ja häpeään.

Job. 19:25. Minä tiedän minun Lunastajani elävän, ja Hän on tästälähin maan päällä seisova. Jes. 26: 19. Job. 5:28.


83. Kuoleeko ihminen sekä sielun että ruumiin puolesta? Vastaus:

Ei; - vaan ruumis ainoastaan kuolee ja maaksi jälleen tulee; mutta sielu on kuolematon.


Saarn. 12: 7. Multa pitää jälleen maahan tuleman niinkuin se ollut on, ja henki pitää jälleen tuleman Jumalan tykö, joka sen antanut on.

Matt, 10: 28.


84. Mihin siis kuolleitten sielut joutuvat? Vastaus:

Uskovaisten sielut vievät pyhät enkelit Aabrahamin helmaan ja saavat iankaikkisen elämän; mutta uskottomain sielut helvettiin, piinan sijaan.


Luukk. 16: 22-24. Kerjääjä kuoli ja vietiin enkeleiltä Aabrahamin helmaan; niin kuoli myös rikas ja haudattiin. Ja koska hän helvetissä vaivassa oli, huusi hän, sanoen: minua kovin vaivataan tässä liekissä.

 Matt. 25: 46. Kirotut pitää menemän iankaikkiseen vaivaan, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.


85. Millaisiksi uskovaisten ruumiit tulevat ylösnousemisessa? Vastaus:

Ne tulevat Kristuksen kirkkaan ruumiin kaltaisiksi, eivätkä enää tarvitse ruokaa tahi juomaa ylöspitämiseksensä, niinkuin tässä elossa; ja ovat turmeltumattomat, loistavaiset ja kunnialliset, kuitenkin kirkkauden eroituksella.  Dan 12:3


Fil. 3:21. Jeesus Kristus meidän heikon ruumiimme kirkastaa, että se hänen kirkkaan ruumiinsa kaltainen olisi, sillä voimalla, jolla Hän myös voi kaikki itsellensä alamaisiksi tehdä.

1 Kor. 15: 40 - 44. Toinen kirkkaus on taivaallisilla, toinen maallisilla. Toinen kirkkaus on auringolla, toinen kirkkaus kuulla, toinen kirkkaus tähdillä: sillä yksi tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: se kylvetään turmeluksessa, nousee ylös turmelematoinna; se kylvetään huonona, nousee ylös kunniassa; se kylvetään heikkoudessa, nousee ylös väkevyydessä; kylvetään luonnollinen ruumis, nousee ylös hengellinen ruumis.


86. Mitä iankaikkinen elämä on? Vastaus:

Se on sanomaton ilo ja iäinen autuus Jumalan tykönä taivaassa, missä me kaikkien pyhäin enkelten ja kaikkien valittujen kanssa lakkaamatta saamme nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin, niinkuin Raamattu sanoo, ja nähdä Hänet, niinkuin Hän on.


1 Kor. 13: 12. Nyt me näemme niinkuin peilistä tapauksessa, mutta silloin kasvoista kasvoihin.

1 Joh. 3: 2. Minun rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapset, ja ei ole se vielä ilmestynyt, miksi me tulemme; mutta me tiedämme, kuin se ilmestyy, niin me hänen kaltaisiksensa tulemme; sillä me saamme hänen nähdä niinkuin hän on.


87. Ketä ne valitut ovat? Vastaus:

Ne, jotka Jumala iankaikkisuudessa näki olevan pysyväisinä uskossa Jeesuksen Kristuksen päälle loppuun asti.


Ef. 1:4. Jumala on meitä Jeesuksen Kristuksen kautta valinnut, ennen kuin maailman perustus laskettu oli, että me olisimme pyhät ja laittamattomat rakkaudessa Hänen edessänsä.


88. Minkätähden eivät kaikki ihmiset autuaiksi tule? Vastaus:

Sentähden, etteivät kaikki usko Kristuksen päälle, vaan katsovat ylön autuuden välikappaleet ja seisovat Pyhän Hengen vaikutusta vastaan, ja ovat niin itse kadotukseensa syypäät. Joka ei usko, hänet kadotetaan, ja Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.


Matt. 23:37. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat, ja kivillä surmaat ne, jotka sinun tykösi lähetetyt ovat, kuinka usein minä tahdoin koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoo poikansa siipeinsä alle? Ja ette tahtoneet.

Luukk. 14: 16-18. Yksi ihminen teki suuren ehtoollisen ja kutsui monta. Ja lähetti palvelijansa ehtoollisen hetkellä sanomaan kutsutuille: tulkaat, sillä kaikki ovat valmistetut. Ja he rupesivat järjestänsä kaikki itseänsä estelemään.

Joh. 3:18,36. Joka Jumalan Pojan päälle uskoo, ei häntä tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu; sillä ei hän uskonut Jumalan ainoan Pojan nimen päälle. Joka uskoo Pojan päälle, hänellä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei usko Pojan päälle, ei hänen pidä elämää näkemän, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.


89. Minkätähden kaikkein uskonkappalten selitys päätetään näillä sanoilla: se on totinen tosi? Vastaus:

Me teemme sillä tiettäväksi, että me kaiken sen, mitä me näissä suullamme tunnustamme, myös sydämessämme vahvasti uskomme ja sen päälle sekä elää että kuolla tahdomme. 2 Tim. 1: 12. Katso 70 kysymys.

-90. Minkätähden, eli miksi hyväksi, me tämän kaltaisen uskontunnustuksen teemme? Vastaus:

Että me sen kautta erottaisimme itsemme kaikkein uskottomien ja ulkokullattujen parista, ja senkaltaisen tunnustuksen kautta myös autuaiksi tulisimme.


Kolmas pääkappale
Herran rukouksesta Isä meidän jne.
Alkuun, Jusleniuksen alkulause, Esipuhe, I pääkappale Jumalan kymmenestä käskystä eli laista. Lain ensimmäinen taulu. Lain toinen taulu. II pääkappale Uskontunnustuksesta ja evankeliumista. Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta. Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta. Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhityksestä. III pääkappale Herran rukouksesta Isä meidän. IV pääkappale Kasteen sakramentista. V pääkappale Ripistä ja synninpäästöstä. VI pääkappale Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista, Synnintunnustus