Alkuun, Jusleniuksen alkulause, Esipuhe, I pääkappale Jumalan kymmenestä käskystä eli laista. Lain ensimmäinen taulu. Lain toinen taulu. II pääkappale Uskontunnustuksesta ja evankeliumista. Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta. Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta. Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhityksestä. III pääkappale Herran rukouksesta Isä meidän. IV pääkappale Kasteen sakramentista. V pääkappale Ripistä ja synninpäästöstä. VI pääkappale Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista, Synnintunnustus


Kuudes pääkappale

Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista


1. Minkätähden se alttarin sakramentiksi kutsutaan? Vastaus:

Että se vanhasta kristillisestä tavasta pidetään alttarin edessä, eli senkaltaisten pöytäin tykönä, jotka näöltänsä ovat muinaisten alttarien muotoiset.

2. Miksi se Herran ehtoolliseksi kutsutaan? Vastaus:

Sillä Herra Jeesus asetti tämän korkean aterian yöllä, sitten kun Hän pääsiäislampaan syönyt oli, vähää ennen kuolemaan mentyänsä. Se kutsutaan myös Jumalan eli Herran pöydäksi, sillä siinä tuodaan edes korkeat ja taivaalliset herkut, kuin on sielun hengellinen ruoka; vielä se kutsutaan messuksi Augsburgin tunnustuksessa, mutta ei paavilaisten uskon jälkeen.


1 Kor. 11:20. Koska te siis kokoon tulette yhteen, ei se ole Herran ehtoollista pitää.

1 Kor. 10:21. Ette taida Herran kalkkia [maljasta] juoda ja perkeleen kalkkia. Ette taida osalliset olla Herran pöydästä ja perkeleen pöydästä.


3. Mikä alttarin sakramentti on? Vastaus:

Se on Uuden Testamentin toinen sakramentti, meidän Herramme Kristuksen säätämä ja asettama, jossa Hän tutkimattomalla tavalla antaa meille siunatun leivän kanssa totisen ruumiinsa syödä ja siunatun viinin kanssa verensä juoda, että me, sillä tavalla yhdistetyt Kristuksen kanssa, muistuttaisimme itsellemme Hänen piinansa ja kuolemansa uskomme vahvistukseksi ja elämämme parannukseksi.

4. Mitä tässä ehtoollisessa on? Vastaus:

Kahtalaisia: näkyväisiä ja näkymättömiä.

 5. Mitkä ne näkyväiset kappaleet ovat? Vastaus:

Leipä ja viini.

6. Mitkä ne näkymättömät kappaleet ovat? Vastaus:

Kristuksen ruumis ja veri.

7. Mitä sinä siis saat tässä pyhässä ehtoollisessa? Vastaus:

Leivässä, leivän kanssa ja leivän alla minä saan ja otan suullani Kristuksen totisen ruumiin, se on: Hänen lihansa, ja viinin kanssa Kristuksen veren.


1 Kor. 10: 16. Se siunattu kalkki, jonka me siunaamme, eikö se ole Kristuksen veren osallisuus? Se leipä, jonka me murramme, eikö se ole Kristuksen ruumiin osallisuus?


8. Miksi se Uuden Testamentin vereksi kutsutaan? Vastaus:

Eroitukseksi leviittäin eli Vanhan Testamentin uhrien verestä, jotka olivat ainoastaan varjo ja esikuva Jeesuksen Kristuksen Jumalan Pojan vereen.


Hebr. 9: 12. Ei kauristen eikä vasikkain veren kautta, vaan Hän on kerran Oman verensä kautta mennyt Pyhään ja iankaikkisen lunastuksen löytänyt.

[v.1938 KR; ...meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.]


9. Kuinka se on mahdollinen, että Kristus taitaa antaa meille ruumiinsa ja verensä syödä ja juoda? Vastaus:

Jumalalle ei ole mitään mahdotonta. Vaikka emme taida tutkia emmekä käsittää tätä salaisuutta, pitää meidän kuitenkin, niinkuin oikeitten kristittyjen, sen yksinkertaisesti uskoman sentähden, että meidän Herramme Kristus, joka sen sanonut on, on totinen ja kaikkivaltias Herra, joka sen tehdä taitaa.


Luukk. 1:37. Enkeli sanoi Marialle: ei Jumalan edessä ole yhtäkään asiaa mahdotonta.

Ef. 3: 20. Jumala kaikki ylönpalttisesti voi tehdä kaiken senkin ylitse, mitä me rukoilemme taikka ymmärrämme.

Hebr. 6: 18. Mahdoton on Jumalan valhetella.


10. Minkälainen on se syöminen ja juominen, joka Herran ehtoollisessa tapahtuu? Vastaus:

Herran ehtoollisessa tapahtuu kolmenlainen syöminen ja juominen. 1. Luonnollinen ja tavallinen syöminen ja juominen, koska leipä ja viini otetaan suuhun, niellään ja kuluu vatsassa. 2. Hengellinen syöminen ja juominen, joka tapahtuu uskolla Jumalan armoon ja Jeesuksen Kristuksen ansioon. 3. Sakramentillinen, joka tapahtuu käsittämättömällä ja tutkimattomalla tavalla, koska kaikki vieraat, niin mahdottomat kuin mahdollisetkin, ehtoollisessa ottavat suullansa Kristuksen totisen ruumiin ja veren, leivän ja viini alla. Ja tämä syöminen ja juominen erityisesti tapahtuu Herran ehtoollisessa.


Joh. 6:47—51. Totisesti, totisesti, sanon minä teille: joka uskoo minun päälleni, hänellä on iankaikkinen elämä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa korvessa ja kuolivat. Tämä on se leipä, joka taivaasta tuli alas, ja joka siitä syö, ei hänen pidä kuoleman. Minä olen se elävä leipä, joka taivaasta tuli alas: joka tästä leivästä syö, hän elää iankaikkisesti; ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, jonka minun pitää antaman maailman elämän edestä.

1 Kor. 11:23—26. Herra Jeesus sinä yönä, jona Hän petettiin, otti leivän ja kiitti, mursi ja sanoi: ottakaat ja syökäät; tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne murretaan; se tehkäät minun muistokseni. Samoin hän otti myös kalkin ehtoollisen jälkeen ja sanoi: tämä kalkki on se Uusi Testamentti minun veressäni; se tehkäät, niin usein kuin te juotte, minun muistokseni. Sillä, niin usein kuin te syötte tästä leivästä, ja juotte tästä kalkista, pitää teidän Herran kuolemaa julistaman, siihen asti kuin Hän tulee.


11. Mikä eroitus on hengellisen ja sakramentillisen syömisen ja juomisen välillä? Vastaus:

Eroitus on siinä: 1. että sakramentillinen syöminen ja juominen tapahtuu ainoastaan Uuden Testamentin seurakunnassa; mutta hengellinen pidetään kaikkina aikoina, sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa. 2. Sakramentillinen nautitaan suulla, leivässä ja viinissä, ehtoollisessa; mutta hengellinen uskolla, sekä ehtoollisessa että ilman ehtoollista. 3. Sakramentillisen ottavat niin jumalattomat kuin jumalisetkin, mutta hengellisen ainoastaan jumaliset ja mahdolliset vieraat.

12. Onko se kenellekään hyödyllinen mennä tälle Herran pöydälle ilman uskoa eli hengellistä syömistä ja juomista: Vastaus:

Ei. — Ilman uskoa eli hengellistä syömistä ja juomista sakramentillinen syöminen ja juominen, joka ehtoollisessa tapahtuu, ei mitään auta: vaan se tulee ottavalle enemmän tuomioksi kuin autuudeksi.

13. Ovatko Kristuksen ruumis ja veri leivässä ja viinissä eli niitten tykönä, vaikka ei kukaan niistä syö ja juo? Vastaus:

Ei. — Leipä ei ole muu kuin leipä, ja viini ei ole muu kuin viini, ennen eikä jälkeen, eli ilman ehtoollisen pitämistä ja nauttimista.

14. Miten siis saamme ja nautimme Jeesuksen ruumiin ja veren? Vastaus?

Siten, että siunattu leipä ja viini ehtoollisessa jaetaan, otetaan, syödään ja juodaan.

15. Onko oikein sanoa, että leipä ja viini merkitsevät Kristuksen ruumista ja -verta? Vastaus:

Ei. — Sillä meidän Herramme Kristus ei ole ehtoollisessa antanut meille ruumistaan ja vertansa niinkuin poissa olevaisten paljaita merkkejä, vaan itse olennon, nimittäin: totisen ruumiinsa ja verensä.

16. Muuttuvatko siis leipä ja viini Kristuksen ruumiiksi ja vereksi? Vastaus:

Ei millään muotoa, vaan ne ovat ja pysyvät leipänä ja viininä itse ehtoollisen nauttimisessa, mutta sakramentillisen yhdistyksen voimasta saadaan ehtoollisessa totisesti Kristuksen ruumis ja veri leivässä ja viinissä, leivän ja viinin alla, ja leivän ja viinin kanssa.

17. Kuinka se Jumalan sanalla vahvistetaan? Vastaus:

Apostoli Paavali kutsuu sen leiväksi ja viiniksi sitten, kun se siunattu on, sanoen: leipä, jonka me murramme on Kristuksen ruumiin osallisuus, ja siunattu kalkki, jonka me siunaamme, on Kristuksen veren osallisuus.

1 Kor. 10: 16. Katso 7 kysymys tässä pääkappaleessa.

18. Minkätähden on Kristus ehtoollisen asettanut? Vastaus:

Että me nöyryydessä muistaisimme ja julistaisimme niitä suuria hyviä töitä, kuin Hän piinallansa meille tehnyt ja osoittanut on, ja Häntä niiden edestä kiittäisimme.


Luukk. 22: 19. Jeesus otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille sanoen: tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; se tehkää minun muistokseni.

1 Kor. 11:26. Niin usein kuin te syötte tästä leivästä ja juotte tästä kalkista, pitää teidän Herran kuolemaa julistaman siihen asti, kun Hän tulee.


19. Mitä hyvää meille Herran ehtoollisesta on? Vastaus:

1. Tulee meidän uskomme siinä vahvistetuksi ja vakuutetuksi syntein anteeksi saamisesta. 2. Tulemme Kristuksen kanssa yhdistetyiksi, niin että Hän on meissä ja me Hänessä. 3. Tulee meidän uskomme vahvistetuksi ylösnousemisesta iankaikkiseen elämään.


Matt. 26: 28. Tämä on minun vereni, sen Uuden Testamentin, joka monen tähden vuodatetaan syntein anteeksi antamiseksi.

Gal. 2: 20. Minä elän, en sillen minä, vaan Kristus elää minussa; sillä jota minä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, joka on minua rakastanut, ja antoi itsensä minun edestäni.


20. Onko siunatulla leivällä ja viinillä, paitsi ehtoollisen pitämistä, muissa asioissa, yhdessä tai toisessa, yhtään salaista voimaa enemmän kuin muulla leivällä ja viinillä? Vastaus:

Ei vähintäkään, vaan se on kirottu synti ja epäjumalan palvelus, koska niillä tahdotaan parantaa ruumiillisia tauteja, jota ei pidä sallittaman, mutta niitä, jotka sitä etsivät ja pyytävät, pitää nuhdeltaman ja rangaistaman.

21. Onko se jokaisen tahdossa, käydä Herran ehtoollisella, taikka sieltä itsensä pitää poissa? Vastaus:

Ei suinkaan, sillä Herra sanoo: tämä tehkäät, syökäät ja juokaat.

1 Kor. 11:25,26. Katso 10 kysymys tässä pääkappaleessa.

22. Kuinka usein Herran ehtoolliselle mentämän pitää? Vastaus:

Ei ainoastansa kerran vuodessa, vaan useammin ja niin usein kuin omatunto lohdutuksekseen ja vahvistuksekseen vaatii.

23. Mikä meitä kehoittaa Herran ehtoolliselle käymään? Vastaus:

1. Jeesuksen Kristuksen käsky. 2. Hänen armollinen lupauksensa. 3. Oma tarpeemme, heikkoutemme ja kiusaukset, jotka meitä aina kohtaavat.

24. Ketkä ovat mahdolliset ja mahdottomat vieraat tälle pyhälle aterialle? Vastaus:

Kelvolliset ja mahdolliset vieraat ovat ne, jotka itsensä koettelevat, ymmärtävätkö he, mihinkä tämä pyhä toimitus kelpaa: 1. Jos he sydämestänsä katuvat tehtyjä syntejänsä. 2. Jos he vahvasti uskovat, että Jumala Kristuksen tähden antaa heille anteeksi heidän syntinsä, ja sen vahvistaa pyhällä ehtoollisella. 3. Jos heillä on sopivainen sydän lähimmäistänsä kohtaan; ja 4. totinen ja vakaa aikomus ja tahto parantaa elämäänsä. Mutta ne ovat mahdottomat ja kelvottomat, jotka näistä ei pidä lukua, vaan menevät sinne tavan vuoksi, ulkonaisen muodon tähden ja ulkokullatusta sydämestä; he syövät ja juovat itsellensä tuomion ja kadotuksen.


1 Kor. 11: 28. Koetelkoon ihminen itseänsä, ja niin syököön tästä leivästä ja juokoon tästä kalkista.

Matt. 5:23,24. Katso 36 kysymys 3:ssa pääkappaleessa.


25. Kuinka meidän tulee käyttäytyä, kun me astumme Herran pöytään? Vastaus:

Sitten kuin me saarnaviralta olemme saaneet synninpäästön, niin tulee meidän: 1. astua esiin totisessa parannuksessa, poispannen kaikki vieraat ja maailmalliset ajatukset; 2. itse sakramentin nauttimisessa käyttäytyä jumalisesti, raittiisti ja siveästi, ajatellen, ettei meillä ole ihmisten vaan Jumalan kanssa tekemistä; 3. koska me sieltä lähdemme, tulee meidän iloita hengessä Jumalan uudistetusta armosta ja Häntä sen edestä sydämestämme kiittää, pitäin hyvää aikomusta ja tahtoa vaeltamaan uudessa elämässä.

26. Taidatkos päätökseksi lyhykäisesti minulle sanoa, kuinka joku oikein taitaisi käyttää kaikki nämä kuusi pääkappaletta kristillisyytensä harjoitukseksi? Vastaus?

Koska ihminen Jumalan kymmenestä käskystä ja laista on oppinut tuntemaan ja katumaan syntinsä, niin ei hänen pidä epäilykseen lankeeman; vaan uskontunnustuksen ja evankeliumin johdatuksesta kohta pakeneman Jeesuksen Kristuksen ansion tykö ja sen uskolla itsellensä omistaman ja vakuutetun oleman syntein anteeksi saamisesta. Sen ohella tulee hänen joka päivä uskollisesti rukoilla Jumalaa kaikista hengellisistä ja ruumiillisista tarpeistansa Isä meidän- rukouksella, jonka Jeesus itse opettanut on, muistain aina kasteensa liittoa, jossa hän luvannut on luopua pois perkeleestä ja kaikista hänen menoistansa ja sitävastoin palvella Jumalaa pyhyydessä ja vanhurskaudessa. Ja koska hän havaitsee sen rikkoneensa ja vikaan tulleensa, pitää hänen ripille menemän, tunnustaman siinä syntinsä ja anoman synninpäästoä saarnaviralta, jolle voima annettu on syntejä anteeksi antaa Kristuksen puolesta; ja sitten kristillisesti menemän Herran ehtoolliselle uskonsa vahvistukseksi Jumalan armosta, syntein anteeksi saamisesta ja iankaikkisesta elämästä, jonka Jumala meille kaikille Kristuksen tähden armollisesti suokoon!


Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen!

Amen, amen!

Ps. 41: 14.


Loppu.

Alkuun, Jusleniuksen alkulause, Esipuhe, I pääkappale Jumalan kymmenestä käskystä eli laista. Lain ensimmäinen taulu. Lain toinen taulu. II pääkappale Uskontunnustuksesta ja evankeliumista. Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta. Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta. Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhityksestä. III pääkappale Herran rukouksesta Isä meidän. IV pääkappale Kasteen sakramentista. V pääkappale Ripistä ja synninpäästöstä. VI pääkappale Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista, Synnintunnustus