Alkuun, Jusleniuksen alkulause, Esipuhe, I pääkappale Jumalan kymmenestä käskystä eli laista. Lain ensimmäinen taulu. Lain toinen taulu. II pääkappale Uskontunnustuksesta ja evankeliumista. Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta. Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta. Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhityksestä. III pääkappale Herran rukouksesta Isä meidän. IV pääkappale Kasteen sakramentista. V pääkappale Ripistä ja synninpäästöstä. VI pääkappale Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista, Synnintunnustus


Neljäs pääkappale

Kasteen sakramentista


1. Mikä sakramentti on? Vastaus:

Sakramentti on pyhä toimitus ja armotyö, jossa Jumala näkyväisten ja aineellisten kappalten kautta jakaa ulos taivaallisia lahjoja, ja sillä ei ainoastansa taritse ihmisille evankeliumin suloisia ilon lupauksia, vaan antaa myös ja lukitsee ne niitten sydämissä, jotka niitä vastaanottavat ja uskossa nautitsevat

2. Kuinka monenlaiset ovat sakramentit? Vastaus:

Kahdenlaiset: toiset ovat Vanhan, toiset Uuden Testamentin.

3. Mitkä olivat Vanhan Testamentin sakramentit? Vastaus:

Ympärileikkaus ja pääsiäislammas.

 

4. Mitkä ovat Uuden testamentin? Vastaus:

Kaste ja alttarin sakramentti eli Herran ehtoollinen.

5. Mitä kaste on? Vastaus:

Kaste ei ole ainoastansa paljas vesi, kasteessa on vesi Jumalan käskyyn  suljettu hänen sanansa kanssa yhdistetty.

6. Mitä se on: vesi, Jumalan käskyyn suljettu? Vastaus:

 Se on: Jumalan säätämä ja käskemä.

 

7. Mitä se on: Jumalan sanan kanssa yhdistetty? Vastaus:

 Se on: Jumalan sanan ja Hänen pyhän nimensä kanssa yhdistetty ja pyhitetty sakramentillisella tavalla.

8. Taidatkos sen selkeämmin sanoa? Vastaus:

Taidan tällä tavalla: kaste on Uuden Testamentin ensimmäinen sakramentti, jossa Jumala veden ja sanan kautta ottaa ihmisen liittoonsa, puhdistaa hänet synneistänsä ja vahvistaa hänet armosta ja perintö-oikeudesta iankaikkiseen elämään; jota vastaan ihminen luopuu pois perkeleestä ja kaikista hänen menoistansa, ja peräti antaa itsensä (lupaa lujasti, eli ottaa päällensä) Jumalaa palvelemaan vilpittömässä uskossa ja totisessa pyhyydessä ja vanhurskaudessa.

9. Kuka kasteen asettanut ja säätänyt on? Vastaus:

Jumala itse lähetti Johanneksen kastamaan, ja sen jälkeen käski Jeesus Kristus opetuslastensa mennä ulos kaikkeen maailmaan tekemään opetuslapsiksi kaikkia kansoja kastaen heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.


Luukk. 3: 2, 3. Koska Hannas ja Kaifas ylimmäiset papit olivat, silloin tapahtui Jumalan sana Johannekselle, Sakarian pojalle, korvessa. Ja hän tuli kaikkiin maan paikkoihin Jordanin ympäri ja saarnasi parannuksen kastetta syntein anteeksi antamiseksi.

Joh. 1:33.

Matt. 28: 19. Jeesus sanoi opetuslapsillensa: »Menkäät ja tehkäät kaikki kansat opetuslapsiksi kastaen heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän hengen.»


10. Mitä se on: kastaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen? Vastaus:

Se on: Jumalan pyhän Kolminaisuuden käskyn jälkeen ja Hänen pyhän nimensä voimassa ja avuksi huutamisessa upottaa, valaa tai pirskottaa ihmistä vedellä, syntein anteeksi saamiseksi.

11. Mitä kasteessa on? Vastaus:

Kahdenlaiset asiat: maalliset ja taivaalliset.

12. Mikä on se maallinen, jonka me näemme? Vastaus:

Luonnollinen ja puhdas vesi eikä mikään muu märkyys.


Joh. 3:5. Jeesus sanoi Nikodeemukselle: totisesti, totisesti sanon minä sinulle: ellei joku synny vedestä ja Hengestä, ei hän taida Jumalan valtakuntaan sisälle tulla.

Ef. 5: 25, 26. Kristus antoi itsensä ulos seurakunnan edestä, että Hän sen pyhittäisi, ja on sen jo puhdistanut veden pesossa sanan kautta. (peso = pesu)


13. Mikä on se taivaallinen, jota emme näe? Vastaus:

Jumala, pyhä Kolmiyhteys, ja erityisesti Pyhä Henki.


Tiit. 3: 5, 6. Laupeutensa kautta Hän meidät autuaiksi teki uuden syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hän meidän päällemme Jeesuksen Kristuksen, meidän vapahtajamme, kautta runsaasti vuodattanut on.


14. Miksi sinä sanoit: erityisesti Pyhä Henki? Vastaus:

Sentähden, että uuden synnyttämisen työ erityisesti omistetaan Pyhälle Hengelle, joka meidän päällemme kasteen vedellä vuodatetaan, ei kuitenkaan muita persoonia sulkein ulos; sillä Isä Jumala ottaa sen, joka kastetaan, lapseksensa; Poika pukee hänet vanhurskaudellansa; Pyhä Henki hänet uudesti synnyttää ja tekee asumasijaksensa: sentähden meidät sanotaan syntyneiksi, ei Pyhästä Hengestä yksinänsä, vaan Jumalasta (jonka työ kaikille kolmelle persoonalle on yhteinen). Tiit. 3: 5, 6. Katso 13 kysymys.


1 Kor. 1:30. Kristus Jeesus on meille Jumalalta tehty viisaudeksi ja vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi.

Room. 8:15,16. Ette ole saaneet orjuuden henkeä, vaan te olette saaneet valittuin lasten hengen, jossa me huudamme: Abba, rakas Isä! Se henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset.


15. Onko kaste tarpeellinen? Vastaus:

On tosin; — sillä Kristus sanoo: ellei joku synny vedestä ja Hengestä, ei hän taida Jumalan valtakuntaan sisälle tulla.

Joh. 3:5. Katso 12 kysymys.

16. Vaikuttaako kaste syntein anteeksi saamisen? Vastaus:

Tosin; — me puemme kasteessa päällemme Kristuksen, joka kaikki meidän syntimme peittää vanhurskauden hameella.


Gal. 3:27. Niin monta kuin te Kristuksehen kastetut olette, niin te olette Kristuksen päällenne pukeneet.

Jes. 61: 10. Minä suuresti iloitsen Herrassa, ja minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä Hän puetti minut autuuden vaatteilla ja verhoitti minut vanhurskauden hameella. Joh. 3: 5.

Katso 12 kysymys.


17. Mitä se on: päällensä pukea Kristuksen? Vastaus:

Se on: istuttaa Kristukseen ja uskolla itsellensä omistaa Hänen ansaitun vanhurskautensa ja kuuliaisuutensa, niin kuin me olisimme itse täyttäneet lain ja kärsineet meidän synteimme edestä.

18. Vapahtaako kaste myös kuolemasta? Vastaus:

Tosin; — sillä kasteen kautta Kristus elää. meissä ja me Hänessä; sentähden ei mikään kuolema taida meitä vahingoittaa.


Gal. 2: 20. Minä elän, en sillen minä, vaan Kristus elää minussa; sillä jota minä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, joka on minua rakastanut, ja antoi itsensä minun edestäni.


19. Kuinka monenlainen on kuolema? Vastaus:

Kolmenlainen: luonnollinen, hengellinen ja iankaikkinen.

 

20. Mikä on luonnollinen kuolema? Vastaus:

Koska sielu ja ruumis eriävät toinen toisestansa.

 

21. Mikä on hengellinen kuolema? Vastaus:

Koska sielu synnin kautta eriää Jumalasta.


Ef. 2:1. Te olitte kuolleet ylitsekäymisten ja syntein tähden.

1 Tim. 5: 6. Joka hekumassa elää, se on elävälta kuollut.


22. Mikä on iankaikkinen kuolema? Vastaus:

Koska sielu ja ruumis eroitetaan pois Jumalan kasvoin edestä iankaikkisesti ja heitetään ulkonaiseen pimeyteen.


Matt. 10:28. Älkäät peljatkö niitä, jotka ruumiin tappavat, ja eivät voi sielua tappaa; mutta peljatkäät enemmin sitä, joka voi sekä sielun että ruumiin helvetissä hukuttaa. 2 Tess. 1:9.


23. Tulemmeko me kasteen kautta kaikesta senkaltaisesta kuolemasta vapahdetuksi? Vastaus:

Tulemme; — sillä ehkä meidän täytyy luonnollisesti ja ajallisesti kuolla, ei se kuolema kuitenkaan meitä vahingoita; sillä ei se taida meitä pitää iankaikkisesti, vaan meidän pitää viimeisenä päivänä nouseman ylös, niinkuin unesta, iankaikkiseen elamään.


1 Piet. 3: 21. Vesi meitä kasteessa autuaiksi tekee, joka sitä aavisti (ei, että lihan saastaisuudet pannaan pois, vaan että se on hyvän omantunnon liitto Jumalan tykönä), Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta.

Joh. 11:25. Jeesus sanoi Martalle: minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minun päälleni, hän elää, ehkä hän olisi kuollut.

[v.1938 KR: ...; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.]


24. Tulemmeko me myös perkeleestä vapahdetuiksi kasteen kautta? Vastaus:

Synnin tähden me olemme perkeleen vallan alla; mutta kasteen kautta me tulemme siirretyiksi Kristuksen valtakuntaan ja perkeleestä eroitetuiksi.


Kol. 1: 12, 13. Kiittäkäät Isää, joka meitä soveliaiksi tehnyt on pyhäin perimisen osallisuuteen valkeudessa; joka meitä pimeyden vallasta pelasti ja on meidät siirtänyt rakkaan Poikansa valtakuntaan.


25. Kuinka kaste antaa iankaikkisen elämän? Vastaus:

Sen kautta, että se antaa meille voimaa Jumalan lapsiksi tulla; se myös tekee meitä Jumalan valtakunnan ja iankaikkisen autuuden perillisiksi.


Joh. 1: 12, 13. Niille, jotka Hänet ottivat vastaan, antoi Hän voiman Jumalan lapsiksi tulla, jotka uskovat Hänen nimensä päälle, jotka eivät verestä eivätkä lihan tahdosta, eivät myös miehen tahdosta, vaan Jumalasta syntyneet ovat.

Room. 8: 17. Jos me olemme lapset, niin me olemme myös perilliset: nimittäin Jumalan perilliset ja Kristuksen kanssaperilliset; jos me muutoin ynnä kärsimme, että me ynnä Hänen kanssansa kunniaan tulisimme.

Tiit. 3: 7. Että me Hänen armonsa kautta vanhurskaiksi tulisimme ja iankaikkisen elämän perillisiksi toivon jälkeen.


26. Tulevatko siis kaikki kastetut autuaiksi? Vastaus:

Kaikki, jotka pitävät kasteensa liiton ja pysyvät vahvoina uskossa loppuun asti, ne tulevat autuaiksi; mutta ulkokullatut, jotka tavan ja ajallisen hyödyn tähden antavat itsensä kastaa, niille se tulee ennemmin kadotukseksi kuin autuudeksi.


Matt. 10:22. Joka loppuun asti vahvana pysyy, hän tulee autuaaksi.

Hebr. 11:6. Ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle.


27. Minkätähden kaste kutsutaan uuden syntymisen pesoksi? Vastaus:

Sillä kaikki ihmiset, jotka sikiävät ja syntyvät synnissä, ovat luonnosta vihan lapset; mutta kasteen kautta he uudesti syntyvät ja tulevat Jumalan lapsiksi, puhdistetuiksi ja pestyiksi synnistä iankaikkiseen elämään.


Ps. 51: 7. Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja minun äitini on minut synnissä siittänyt.

Ef. 2: 3. Me olimme luonnostamme vihan lapset niinkuin muutkin. Room. 7: 17. Katso 25 kysymys.


28. Minkätähden kaste kutsutaan Pyhän Hengen uudistukseksi? Vastaus:

Sentähden, että Pyhä Henki kasteen kautta uudistaa meitä sekä ymmärryksen että tahdon puolesta ja antaa meille voiman uuteen elämään, niin että me enemmin ja enemmin seisomme syntiä vastaan ja tulemme soveliaiksi hyviin töihin, jotka kutsutaan Hengen ja uskon hedelmiksi.


Gal. 4: 6. Että te olette lapset, lähetti Jumala Poikansa Hengen teidän sydämihinne, joka huutaa: Abba, rakas Isä!

Kol. 3: 10. Pukekaa päällenne uusi (ihminen), joka Hänen tuntemiseensa uudistetaan, Hänen kuvansa jälkeen, joka sen luonut on.


29. Mikä vanha Aadam on? Vastaus:

Meidän turmeltu luontomme ja kanssamme syntynyt paha himomme, jonka me esi-isästämme Aadamista perineet olemme.

 

30. Kuinka vanha Aadam meissä upotetaan ja kuoletetaan? Vastaus:

Koska me jokapäiväisen katumuksen ja parannuksen kautta, niinkuin hengellisessä vedessä, upotamme sen pahan himon, ristiinnaulitsemme lihamme ja seisomme sen syntisiä haluja vastaan.


Gal. 5:24. Jotka Kristuksen omat ovat, ne ovat ristiinnaulinneet lihansa himojen ja halujen kanssa.

Room. 6: 6. Tietäen sen, että meidän vanha ihminen on ristiinnaulittu Hänen kanssansa, että synnin ruumis pitää turmeltaman, ettemme täst'edes syntiä palvelisi.


31. Tuleeko se kanssamme syntynyt paha himo ja perisynti kasteessa peräti otetuksi pois? Vastaus:

Synti kyllä kasteessa otetaan pois ja anteeksi annetaan, niin ettei sitä enää meille lueta eikä se meitä enää voi kadottaa; mutta se asuu kuitenkin meissä niin kauan kuin me elämme eikä tule pois juuritetuksi ennen kuin kuolemassa.


Room. 7: 17, 23, 24. Niin en minä sitä enää tee, vaan synti, joka minussa asuu. Minä näen toisen lain minun jäsenissäni, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja ottaa minut vangiksi synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka päästää minut tästä kuoleman ruumiista.


32. Mitä uudella ihmisellä ymmärretään? Vastaus:

Sitä, joka Pyhästä Hengestä on uudesti syntynyt ja elää vanhurskaudessa ja puhtaudessa, panee pois [LRS:n lisäys: Kristuksessa] vanhan ihmisen, joka himoin kautta eksyksissä itsensä turmelee; ahkeroitsee pitämään uskon ja hyvän omantunnon. Kol. 3:10. Katso 28 kysymys.


Ef. 4: 22. Niin pankaat pois se vanha ihminen, jonka kanssa te ennen vaelsitte, joka himoin kautta eksyksissä itsensä turmelee.

1 Tim. 1: 18, 19. Tämän käskyn minä annan sinulle: ettäs pitäisit uskon ja hyvän omantunnon.


 33. Taitaako ihminen itsensä lohduttaa kasteensa liitosta, koska hän sen rikkonut on, ja jälleen syntiin langennut? Vastaus:

Taitaa kaiketi. Sillä vaikka ihminen puoleltansa rikkoo tehdyn liiton ja lankeaa syntiin, niin on Jumala kuitenkin uskollinen ja pysyy vahvana liitossansa, jonka kautta hän jälleen armoihinsa ottaa syntisen, niin usein kuin hän kääntää ja parantaa itsensä.


Hes. 18: 21. Jos jumalatoin kääntää itsensä kaikista synneistänsä, joita hän tehnyt on, ja pitää kaikki minun säätyni, tekee oikeuden ja vanhurskauden; niin hän saa totisesti elää, ja ei pidä kuoleman.

2 Tim. 2: 13. Ellemme usko, niin Hän pysyy kuitenkin uskollisena,joka ei itseänsä kieltää taida.

Room. 3: 3, 4. Ettei muutamat uskoneet juutalaisista, mikä siitä on? pitäisikö heidän epäuskonsa Jumalan uskon turhaksi tekemän? Pois se!


Alkuun, Jusleniuksen alkulause, Esipuhe, I pääkappale Jumalan kymmenestä käskystä eli laista. Lain ensimmäinen taulu. Lain toinen taulu. II pääkappale Uskontunnustuksesta ja evankeliumista. Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta. Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta. Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhityksestä. III pääkappale Herran rukouksesta Isä meidän. IV pääkappale Kasteen sakramentista. V pääkappale Ripistä ja synninpäästöstä. VI pääkappale Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista, Synnintunnustus