Kuka oli Vanhan Testamentin Jumala?

 

  Tämä teksti perustuu sivustolla www.tomorrowsworld.org olevaan kirjoitukseen: "Who Was the God of the Old Testament?". Kirjoitus on ajatuksia herättävä, mutta todettakoon kuitenkin, että se edustaa vain yhtä käsitystä monien joukossa, eikä kaikilta osin vastaa omia käsityksiäni.

-----------------------------------------------

  Useimmat kristityt yrittävät erottaa Vanhan Testamentin Jumalan ja Jeesuksen persoonan toisistaan. Silti Raamatun mukaan Jeesus, joka oli olemassa Isän luona jo ikuisuudesta, oli sama, joka puhui Aabrahamille ja antoi Moosekselle kymmenen käskyä.

  Useimmat teologit ja kommentaattorit tuntevat ne kirjoitukset, joita tässä artikkelissa käsittelemme. He ovat hyvin tietoisia siitä, minkä lukuisat raamatunkohdat selvästi osoittavat. Mutta useimmat välttelevät näitä raamatunkohtia kuin ruttoa. Tai sitten he tavalla tai toisella kiertävät ne - vain hieman sivuten niitä kommentaareissaan - ja siirtyvät sitten turvallisempiin kohteisiin.

MIKSI?

  Miksi he pelkäävät sitä tosiasiaa, että Jeesus oli Isän luona ikuisuudesta lähtien? Ja että hän oli se Vanhan Testamentin Jumala, joka puhui Aabrahamille ja Moosekselle - Daavidin Jumala, joka itse asiassa antoi Kymmenen Käskyä? Miksi he ovat niin pelokkaita näiden Raamatun selvien opetusten suhteen?

 Palaamme tähän kysymykseen myöhemmin. Ensin meidän tulee ymmärtää Jeesuksen todellinen alkuperä - hänen, joka kuoli syntiemme vuoksi. Kuka hän todella oli? Mistä Hän tuli? Miksi hänen elämänsä on niin arvokas, että se riittää maksuksi meidän kaikkien - miljardien ihmisten - elämästä? Tämä asia on tärkeä ymmärtää - ja lisäksi kiinnostava!

Jeesuksen alkuperä

  Apostoli Johannes sanoo selvästi, että Hän, josta tuli Jeesus Kristus, oli olemassa jo ikuisuudesta lähtien: " Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on." (Joh 1:1-3)

  Tässä Johannes osoittaa, että Sana - kreikaksi Logos eli Puhemies - on ollut alussa Jumalan luona. Hän oli luova voima, vaikuttaja, toimien Jumalan puolesta ja Hänen kanssaan tehden kaikki, mitä on olemassa. Tultuaan Maan päälle ihmisen muodossa, "... maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.."

 Apostoli Paavali toteaa saman asian. Kol. 1:15,16 hän kirjoittaa: " hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen... Ja Hebr. 1:2 hän kirjoittaa, että Jumala on "... näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut."

  Raamatun mukaan Jeesus on siis se, joka on - ennen ihmiseksi tuloaan - luonut kaiken olemassa olevan. Mikään ei viittaa siihen, että Paavali tai Johannes olisivat näissä lausumissaan jotenkin runollisesti tai metaforien avulla kuvailleet asioita. Yksinkertainen tosiasia on, että persoonallisuus, josta myöhemmin tuli Jeesus Kristus, oli alussa Jumalan luona, ja että Hän oli se Jumalan Sana, jonka kautta kaikki on luotu.

Miten kaikki alkoi?

  1 Moos 1:1 luemme: "Alussa loi Jumala taivaan ja maan." Jokainen asioihin perehtynyt tietää, että tässä Jumalaksi käännetty sana 'Elohim' on monikkomuoto kuten kirkko tai perhe, missä on useita jäseniä. Jae 1:26 sanoo: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme..."
  Huomaa sanonta: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme..." Tämä viittaa siihen, että Isän kanssa oli joku muu, joka osallistui tähän luomistyöhön. Ja kuten UT osoittaa, tämä 'joku muu' oli hän, joka myöhemmin ilmaantui Jeesuksena.

  Tämän voimme todeta myös 1 Moos. 18. luvussa, missä Logos ilmestyi Aabrahamille. Hän ei näyttäytynyt täydessä kirkkaudessaan Aabrahamille, Moosekselle ja muille, vaan enemmänkin ihmismäisessä - mutta silti erikoistuneessa muodossa - joten Aabraham tunnisti olleensa tekemisissä "Herran" kanssa. Myöhemmin Herra ilmaisi päättäneensä tuhota Sodoman ja Gomorran niiden syntisyyden johdosta.
  Tässä Aabraham oli tietysti tekemisissä hänen kanssaan, joka sittemmin ilmaantui Jeesuksena Kristuksena. Myöhemmin Jeesus paljasti: "Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle" (Joh 5:22). Aabraham ei ilmeisesti ollut tekemisissä Isä Jumalan kanssa, koska Raamattu sanoo: " "Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut." (Joh. 5:22)

  Kun Jeesus erään kerran puhui juutalaisille: " 'Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut", niin juutalaiset sanoivat: ""Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!" Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut". Tässä esiintyvät sanat Minä olen, viittaavat Israelin Jumalaan.

Jeesus oli Israelin Jumala

  Matt. 22:42-45 kertoo, miten Jeesus haastoi juutalaisten uskonnolliset johtajat: "Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle: "Daavidin". Hän sanoi heille: "Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle'. Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?" (Ps. 110:1) Fariseukset eivät osanneet vastata tähän. He tiesivät, ettei kuningas Daavidilla ollut ketään ihmis-"herraa". Tämän psalmin täytyy siten viitata Jumalan 'perheessä' olevaan kahteen persoonaan, joista toinen on toisen herra eli suurempi kuin toinen. Ja kuten ilmeiseltä näyttää, Daavidin 'Herra' on se, joka sittemmin ilmaantui Jeesuksena Kristuksena, ja joka istuu Isän oikealla puolella, kunnes tulee aika, jolloin hän alkaa hallita kuningasten kuninkaana.

  Juutalaiset tiesivät senkin, että tuleva Messias olisi kirjaimellisesti "Daavidin poika" eli hänen sukuaan. Kuinka hän sitten voi olla myös Daavidin 'Herra' , jolle vielä suurempi Herra sanoi, mitä tulee tapahtumaan? 1 Kor. 10:1-4 saamme lukea: "Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus." Tämä osoittaa jälleen, että Kristus oli se, joka johti Israelia ja antoi sille kymmenet käskyt. Kuitenkin Jeesus sanoi, ettei kukaan ole koskaan nähnyt Jumalaa - millä hän selvästikin tarkoitti Isäksi kutsumaansa persoonaa.

  Raamattu kertoo "Israelin Jumalan" ilmestyneen joillekin Israelin johtajille. "Ja Mooses ja Aaron, Naadab ja Abihu ynnä seitsemänkymmentä Israelin vanhinta nousivat vuorelle. Ja he näkivät Israelin Jumalan; ja hänen jalkainsa alla oli alusta, niinkuin safiirikivistä, kirkas kuin itse taivas. Eikä hän kajonnut kädellänsä israelilaisten valittuihin, ja he katselivat Jumalaa, söivät ja joivat." (2 Moos. 24:9-11)
Yli 70 Israelin johtajaa siis näkivät Israelin Jumalan! Voiko mikään olla selvempää?

  Ennen ihmiseksi tuloaan Jeesus oli se, joka käyskenteli Eedenissä ja puhui Aadamille ja Eevalle. Hän oli suorassa yhteydessä Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa, puhui Moosekselle "kasvoista kasvoihin" ja antoi israelilaisille kymmenen käskyä.

  "Miksi tämä totuus tunnustetaan niin harvoin?", kysytään kirjoituksessa lopuksi. Ihmetellään, miksi niin monet papit ja teologit vaikenevat tässä asiassa, eivätkä halua pohtia Jeesuksen todellista alkuperää. Ovatko he 'sokeita sokeain taluttajia'? (Matt. 15:14) Todetaan, että mikä pahinta, he samalla pyrkivät vesittämään Hänen antamansa kymmenet käskyt, eritoten mitä tulee käskyyn: "Muista pyhittää lepopäivä"   Sama suuntaus koskee tietysti muitakin käskyjä.

 
 
24.03.2010