Profetioiden väärät täyttymykset

Tässä esiteltävä Ilmestyskirjan tulkinta on varmaan yksi omaperäisimmistä. Sen laatijat lähtevät perinteisestä tulkintatavasta, mutta kiinnittävät päähuomionsa siihen, miten salaiseen 'gnosikseen' tukeutuvat okkulttiset eli 'esoteeriset' piirit ovat jo kauan järjestelmällisesti toimineet kyetäkseen peittämään Ilmestyskirjan profetiat korvaavilla tulkinnoilla ja ennustusten väärillä täyttymyksillä. Heidän mukaansa lähes jokaiselle Ilmestyskirjan ennustamalle asialle on olemassa etukäteen suunniteltu valheellinen täyttymysvaihtoehto.

Tämä teksti on tiivistelmä alkuperäisestä Janet Mosherin laatimasta artikkelista Heeding Bible Prophecy . Mosher kuuluu ryhmään, jonka ylläpitämä Watch Unto Prayer -nettisivusto on erityisesti keskittynyt lopun ajan tapahtumien tulkintaan. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että olen liittänyt tekstiin myös katkelmia Patricia Diane Cota-Roblesin ja Marie-Regine Garnierin kirjoituksista, jotka eivät sisälly alkuperäiseen aineistoon.

 
 

Tutkimuksen tekijöiden lähtökohtaisena oletuksena on, että tapahtumat seuraavat toisiaan kronologisessa järjestyksessä (Ilm. 1:19). Ennen 7 vuotta kestävää ahdistuksen aikaa tapahtuu tosi seurakunnan ylösotto. Ahdistuksen ajan puolivälissä salaiset taustavoimat tuovat esiin väärän Antikristuksen, väärän Väärän profeetan, väärän Pedon, väärän Suuren Babylonin, väärän pedon merkin ja muut vaihtoehtoiset profetioiden täyttymykset. Nämä valheelliset vaihtoehdot toimivat syötteinä ja syntipukkeina, joiden tarkoituksena on (1) estää tunnistamasta todellista Antikristusta, väärää profeettaa, pedon merkkiä ja Saatanan uskonnollista järjestelmää sekä (2) oikeuttaa eliminoimaan vallitsevat hallinnot ja perinteiset uskonnot.

Ahdistuksen ajan toisella 3 ½ -vuotiskaudella 'suuren ahdistuksen' keskivaiheilla todellinen Antikristus ja väärä profeetta tuhoavat valheelliset vastineensa sekä väärän Pedon ja Suuren Babylonin. Suuren ahdistuksen aikana Antikristus ja Väärä profeetta käyttävät tuhoavaa valtaansa saadakseen aikaan Saturnuksen Kulta-Ajan 'uudet taivaat ja uuden maan'.

Seuraava kaavio havainnollistaa tapahtumien kulkua.

  JUMALAN ILMOITUS   AHDISTUS

SUURI AHDISTUS

 

Seurakunnan ylöstempaus

Kaksi todistajaa Hävityksen kauhistus Antikristus, Väärä profeetta Jeesuksen paluu Pyhien ylösnousemus Saatana irti, Viimeinen tuomio Uusi Jerusalem
Kirkon aika

Ahdistus 3.5 vuotta

Suuri ahdistus 3.5 vuotta Tuhatvuotinen valtakunta Uudet taivaat/maa
 
SAATANAN valheellinen VAIHTOEHTO Ahdistus 3.5 vuotta

Suuri ahdistus 3.5 vuotta

Kulta-aika 3.5 vuotta

Uudet taivaat / maa
  'Antikristus' ja 'väärä profeetta'   Viimeinen tuomio, Uusi Jerusalem 'Saatana' irti Saatana sidotaan  
'Ahdistuksen aika' 'Suuri ahdistus'  

Kuten kaaviosta näkyy, vaihtoehtoisessa tulkinnassa tapahtuma-ajat ja niiden järjestys poikkeavat Jumalan ilmoittamasta. Sen ilmeisenä tarkoituksena sekoittaa 'ajat ja lait' ja saada kristittyjen keskuudessa aikaan epätietoisuutta, epäuskoa ja luottamusta vääriin asioihin. Kun esim. New Age -liikkeen piirissä uskotaan Messiaan jo tulleen Maitreyan hahmossa, jotkut kristityt puolestaan pitävät kyseistä henkilöä mahdollisena Antikristuksena.

Tulevaisuuden ymmärtämiseksi on hyvä muistaa, mitä tapahtui menneisyydessä, koska niissä on tulevan esikuva (Jes 46:9-11; Saarn. 3:15; Ilm. 1:19). Ensiksikin Jumala on luvannut täyttää Israelille antamansa lupaukset tulevasta valtakunnasta, mutta toteutumisen aikaa hän ei ole ilmoittanut (Apt 1:6-7; Aam 9:11-12). Toiseksi hän on ilmoittanut tuomitsevansa maailman toistamiseen, koska ihmiskunta on palannut sen kaltaiseen pakanalliseen tilaan, mikä vallitsi ennen vedenpaisumusta (Matt 24:37-39).

Valmistelevia tapahtumia

  • Raamatun profetioiden kaikinpuolista korvaamista koskevat suunnitelmat laadittiin jo varhain salaisten, Siionin luostarin johdolla toimivien taustavoimien keskuudessa.
  • Renessanssin ja uskonpuhdistuksen jälkeen ruusuristiläiset julistivat alkemisen filosofian ja tieteen uusien löytöjen uudistavan maailman täysin.
  • Vuonna 1617 Siionin luostarin suurmestari Robert Fludd (1595-1637) kehoitti edistämään okkulttisen tietämyksen opiskelua.
  • V. 1620 okkulttiset järjestöt yrittivät vallata Bohemian, mutta epäonnistuivat, koska Englannin kuningas Jaakko I ei tukenut heitä. Hän ymmärsi ruusuristiläisten 'kaiken uudistamisen' merkitsevän perinteisen opetuksen vaihtamista tieteeseen ja taiteeseen, jotka saivat perimmäiset innoituksensa salatieteistä.
  • Vuonna 1646 Ashmole ja Lilly perustivat Lontooseen Ruusuristi-loosin. Heillä oli utopistinen idea uuden Atlantiksen luomisesta maan päälle. Atlantis symboloi heillä ennen vedenpaisumusta vallinutta kultaista aikakautta ja ihmiskunnan henkisesti täydellistä tilaa sekä Salomon temppelin jälleenrakentamista temppeliritarien traditoiden mukaisesti. Heiltä arvatenkin sai vaikutteita Sir Francis Bacon, jonka kirjoittama The New Atlantis edelleen edisti ruusuristiläistä julistusta.
  • Stuartien ruusuristiläisyyttä tukevan hallinnon aikana heräsi suuri kiinnostus yhteiskunnallisiin uudistuksiin. Siihen liittyi ajatus, että Englanti saattaisi olla se maa, jonka Jumala on valinnut niitä toteuttamaan. Uudistusten taustalla olivat ruusuristiläisestä Atlantis -myytistä syntyneet ideat. Parlamentissa näitä uudistuksia ajoivat mm. Samuel Hartlib, John Dury, J. A. Gomenius ja Theodor Haak, joilla kaikilla oli sidoksia saksalaiseen Rosicrucian-liikkeeseen.
  • 1600 -luvun yritys okkulttisen tieteen palauttamisessa epäonnistui, sillä sen aika ei ollut vielä tullut. Salaopit kuitenkin säilyivät niihin uskovien yhteisöjen sisällä odottaen aikaa, jolloin ne voitaisiin julistaa maailmalle.

Gnostilaiseen ihmiskäsitykseen liittyy ajatus, että pohjimmiltaan jumalallisena olentona ihminen voi itse toteuttaa profetioissa ennustetut asiat. Profetioiden täyttymisen merkkejä etsitään Raamatun sijaan astrologiasta (Vesimiehen Aika) ja luottaen Eedenissä esitettyyn valheeseen: "Ette suinkaan kuole, vaan tulette niinkuin Jumala, tietämään hyvän ja pahan." Salaisen tiedon (gnosiksen) lähteenä pidetäänkin siksi juuri Luciferia.

"Vaikka Lucifer edisti ihmisen nousemista kohti jumaluutta, ainoa persoonallinen jumala, minkä vapaamuurarius hyväksyy, on ihmiskunta kokonaisuudessaan. Jumala, Suuri Arkkitehti, ilmentää itseään ihmisen kautta, joten ihmiskunta on ainoa jumala, mikä on olemassa." (J. D. Buck, Symbolism of Mystic Masonry)

Gnostilaisten suunnitelmien tuli lopulta paljastua täyttääkseen profetian ennustukset (Dan 12:11, Sananl. 18:1, 2 Kor 13:1).

"New Age -liike piti matalaa profiilia vuoteen 1975 asti. Sitten tuli lupa saattaa kaikki julkisuuteen, mukaan lukien itse 'Suunnitelman' todellinen luonne siihen liittyvine faktoineen. Kaikki salattu piti paljastaa eikä 'siivilöityä', piilotettua propagandaa tarvinnut sen jälkeen enää käyttää. New Age -liike levitti esoteerisia oppejaan kaikissa tiedotusvälineissä yhdistellen niitä kristillisiin lopun ajan odotuksiin. Ennen vuotta 1975 liike suhtautui tällaiseen toimintaan hyvin varovasti kätkeäkseen uskomustensa okkulttisen luonteen .." (Constance Cumbey, Hidden Dangers of the Rainbow)

New Age -liikkeen edustaja Patricia Diane Cota-Robles vahvistaa asian:

KAIKKI SALATTU ON NYT PALJASTETTAVA !
Tämä käsky ilmaistaan eetterien välityksellä sellaisin tavoin joita ei voi jättää huomiotta. Ulkoisen maailman tapahtumat vahvistavat, että tämä osa Jumalallista suunnitelmaa on nyt täydessä vauhdissa. Nyt jokaisen tietoisen henkilön velvollisuus tällä planeetalla on keskittää huomionsa siihen, mitä pinnalle nousevan negatiivisuuden tilalle halutaan luoda. Meidän nykyisestä näkökulmastamme katsottuna mikään ei näytä olevan yhtä tärkeää kuin Jumalallisen hallinnon mallien ja arkkityyppien laajentuminen. Ihmiskunnan keskittynyt huomio tullaan kiinnittämään hallituksiin käytännöllisesti katsoen jokaisessa maailman valtiossa. Tämä luo Ihmiskunnan tietoisuuden kollektiivisen maljan, jonka kautta Jumalvalo voi virrata ilmentämään niitä muutoksia, joita haluamme luoda maan päälle.

Tapahtumien kulku lopun aikana

Olemassa olevien suunnitelmien luonnetta kuvastaa hyvin seuraava katkelma:

"Taivaan komppanioiden pyyntöjen kanssa samassa linjassa, minä omistan tämän sähköpostiviestin Jumalallisen hallinnon ilmentymiselle. Tähän sisältyvillä rukouksilla, säädöksillä, visualisaatioilla ja meditaatioilla on kyky kohottaa niiden tietoisuutta, joka ovat yhteydessä maailman hallintoon kansallisella, kunta- tai paikallisella tasolla. Meidän tulee vain vahvistaa näitä Valon toimia riittävän tehokkaasti ja jatkuvasti, että ne saavuttaisivat kriittisen massan korkeamman hallinnon saavuttamiseksi. Me olemme lähempänä (tavoitettamme) kuin ulkoiset olosuhteet antavat ymmärtää. Älkää aliarvioiko kykyänne lisätä Valon määrää maailmassa tai muuttaa hallitusten suuntaa tällä planeetalla. Valon Jumala on AINA voitokas ja ME olemme tuo Valo !" (Patricia Diane Cota-Robles)

Luciferisen jäljitelmän pääperiaatteena on saada aikaan korvaava toteutus Ilmestyskirjan ennustaman Uuden Maan tilalle. Sen 'luominen' pyritään toteuttamaan vähitellen kaikilla inhimillisen toiminnan alueilla. Niihin kuuluvat mm. talous, koulutus, ympäristö, hallinto, sosiaaliset toiminnot ja uskonnot. Lopulta kohteeksi joutuu myös Israel.

"Meidän MINÄ OLEN -olemuksemme hallitessa planeettaa me yhdistymme Jumalan kausaaliruumiin täydellisyyden malleihin, jotka hallitsevat Universaaleja lakeja vaikuttaen energiaan, lääketieteeseen, terveyteen, parantamiseen, talouteen, ruokavarastoihin, turvaan, teknologiaan, kommunikaatioon, matkustamiseen, koulutukseen, tieteeseen, pyhään geometriaan, musiikkiin, taiteeseen, liikkeeseen, meditaatioon, henkiseen kasvuun, valaistumiseen, rauhaan ja kaikkiin muihin täydellisyyden malleihin. Silloin me luomme käsinkosketeltavasti Taivaan maan päälle jokaisella elämämme alueella." (Patricia Diane Cota-Robles)

Talous

Talouden alalla syntyy uudenlainen kaupankäynti, mihin liittyy hintojen ja tuotteiden standardisointi Maailmanpankin avulla. Euroopan Talousyhteisö syrjäyttää Rooman ja Vatikaanin taloudellisen ja uskonnollisen vallan. Rooman ja kapitalististen maiden rikkaudet jaetaan uudelleen köyhille maille, ts. niitä halitsevalle eliittiluokalle. Siirron helpottamiseksi väärät profeetat ja opettajat suosittelevat köyhälle väestönosalle asketismia tosi henkisyytenä. Käteinen raha poistuu ja kansainvälinen kauppa muuttuu tavaroiden vaihtamiseksi (kuten aikoinaan Suomen ja N-liiton välinen vaihtokauppa). Käyttöön tulee ns. Mondex -järjestelmä, mihin liittyy Pedon merkki (kuusisakarainen tähti tai sen mukailtu muunnos). Kaikki kulta takavarikoidaan käytettäväksi valistukseen ja 'Uuden Jerusalemin' luomiseen. Maailmanlaajuinen työttömyys tarjoaa hallitseville luokille mahdollisuuden käyttää ihmisiä häikäilemättä hyväkseen.

Uusi koulutus

Kuten menneitten vuosikymmenien historia osoittaa, koulutuksen ja siihen liittyvän 'valistuksen' (propagandan) avulla voidaan yleistä ajattelua muuttaa hyvinkin radikaalisti. Tässä tarkoituksessa perinteiset opetusjärjestelmät vaihdetaan vähitellen mysteerikouluihin, joissa opiskelijat perehdytetään okkulttisiin traditioihin. Mysteerikoulujen tarvetta voidaan perustella esim. perinteiden säilyttämisellä ja tasa-arvolla. Liittämällä mukaan hieman asiatietoa ja viihdettä, koulut saadaan kuulostamaan hyvin houkuttelevilta. Jean Houston mainostaa jo toimivaa mysteerikouluaan:

"Mysteerikoulut ovat tapa kunnioittaa kaikkia maailman vanhoja kouluja kautta historian. Aikojen kuluessa naiset ja miehet ovat koonneet, paljastaneet ja tulkinneet suuria salaisuuksia, niiden resonasseja ja käyttötapoja, voidakseen elää vapaammin ja täydemmin. Nämä viikonloput on suunniteltu tarjoamaan rikkaita kokemuksia salatun psykologian parissa. [Ne tarjoavat] synteesin historiasta, musiikkia, teatteria, tietoa maailman kulttuureista, yhteisöistä, ihmisestä sekä filosofiaa, teologiaa, komediaa, huumoria.., tiedettä (tosiasioita, kuvitelmia ja fantasioita), metafysiikkaa ja muuta mukavaa." (http://jeanhouston.org/)

Yksi uuden koulutuksen uranuurtajista oli Maria Montessori:

"Opetuksen vaihtoehtoisen suuntauksen pioneeri oli Maria Montessori...jonka näkemystä Superlasten rodusta kehysti apokalyptiikka. '...tuloksena on Uusi Lapsi, ylempi olento, mikä antaa lupauksen uudesta ihmiskunnasta, joka voimaltaan, mieleltään ja hengeltään on jotain ennen näkemätöntä'."

UNESCO tulee käyttämään Montessorin metodeihin perustuvia Robert Muller -koulujen opetussuunitelmia (World Core Curriculum) perustana yleisen gnostisen valistuksen levittämisessä. Eräs lähde kuvailee opetuksen sisältöä:

"1. Erittäin hienovaraista opetusta, johon sisältyy okkulttisia käytäntöjä ja uskomuksia niin ovelassa muodossa, että jopa kokenut kristittykin saattaa tulla harhautetuksi.
2. Suuren osan opetuksesta muodostavat sellaiset Montessori- metodiin sisältyvät asiat kuten äitijumalattaret, maan ja luonnon palvonta, arjalaisteoriat, babylonialainen mytologia, myytit Atlantiksesta ja Lemuriasta, Kosminen Kristus, Uuden Ajan 'Suunnitelma' maapalloa varten, universaalinen ykseys, maailman yhdentyminen jne."

Muller -koulujen leviämisen taustalla ovat sellaiset vaikutusvaltaiset organisaatiot kuin Lucis Trust monine alajärjestöineen ja suosittelijana itse UNESCO. Vuoden 2000 lopulla näitä World Core Curriculum - metodeja sovellettiin osittain jo lähes kaikialla maailmassa ja opetussuunnitelma oli käännetty espanjan-, venäjän-, italian-, saksan- ja ranskan kielille. Opettajia ja opetusryhmiä on mm. Yhdysvalloissa, Argentiinassa, Venäjällä, Meksikossa, Guatemalassa, Costa Ricassa, Brasiliassa, Afrikassa, Alankomaissa, Iso-Britanniassa, Intiassa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa Seelannissa, Filippiineillä ja Ecuadorissa.

Ajattelutapojen muutosta tehostetaan myös propagandalla sekä psykoterapialla ja muilla mielenohjausmenetelmillä, joilla pyritään poistamaan edeltäneeseen aikaan liittyviä 'haitallisia' muistoja ihmisten mielistä. Nämä menetelmät on jo aiemmissa 'testeissä' hyviksi todettu (Natsi-Saksa, N-liitto, Maon Kiina ym.). Okkulttista taidetta, noituutta ja maagisia ja voimia opetetaan 'jumalallisina' ja niiden avulla aikaan saatuja ihmeitä aletaan pitää Jumalan antamina merkkeinä (henkiparannus, enkelienergiat). Kuvien palvonta huipentuu lopulta falliseen Pedon kuvaan, mikä saattaa olla jonkinlainen 'puhuva oraakkeli'. Jumalallinen vanhurskaus (oikeudenmukaisuus) vaihtuu globaaliin etiikkaan - maailma palaa vedenpaisumusta edeltäneisiin pakanallisiin arvoihin. Seksuaaliopetuksessa suositellaan rituaalisia seksikäytäntöjä kaikille, jopa lapsille. Enteitä tähän suuntaan on jo olemassa. Filosofian kantavaksi periaatteeksi tulee ihmisen jumalallisuus. Jumalallista voimaa kaiken toteuttamiseen uskotaan tulevan 'valon olennoilta':

"Valon olennot paljastavat, että tämän 17 tunnin jakson aikana ultraviolettivalon sykkivä säde tulee voimistamaan meidän ajatuksiamme ja tunteitamme MILJOONAKERTAISIKSI. Näin tulee tapahtumaan riippumatta siitä mitä ajatuksia ja tunteita ilmaisemme. On tarpeetonta sanoa, että meidän kaikkien on äärimmäisen tärkeää olla Rauhan vallassa - täysin rauhan ilmentämiseen keskittyneitä - tuona hyväenteisenä aikana. Ultravioletti sykkivä valonsäde tulee olemaan valoaalto, joka virtaa planeetan halki, joten riippumatta siitä millä aikavyöhykkeellä olet, tärkeät ajat ovat samat. 17 tunnin ajan, lokakuun 17. päivän [v. 2006] noin aamusta klo 10.17 lähtien aina 18. lokakuuta klo 1.17 saakka meidän ajatuksemme ja tunteemme tulevat voimistumaan MILJOONAKERTAISIKSI. Huippukohta tulee olemaan lokakuun 17. päivä klo 17.10 iltapäivällä. Voitko kuvitella miten voimakas tämä tapahtuma tulee olemaan kaikille Valotyöntekijöille kaikkialla maailmassa, koska he voivat hyötyä tästä kosmisesta hetkestä käyttämällä ajatuksiaan ja tunteitaan arkkityyppien ja Jumalallisen hallinnon mallin laajentamisessa tällä planeetalla sekä uudelleenaktivoitujen Maanpäällisen taivaan mallien voimistamisessa?" (Patricia Diane Cota-Robles)

Ympäristö

Myös erilaisia ympäristöön liittyviä asioita tullaan hyödyntämään tässä projektissa. Yksi niistä on Gregoniaanisen kalenterin korvaaminen uudella ajanlaskulla, jonka vuosi käsittää 13 kuukautta, kussakin 28 päivää. Tätä uudistusta ajaa mm. José Argüellesin perustama The World 13 Moon Calendar Change Peace Movement, joka on asian tiimoilta ollut yhteydessä mm. Vatikaaniin ja YK:hon. Asian perusteluilla on selvä mytologinen tausta:

"Kolmentoista 28 -päiväisen kuukauden kalenteri on valittu ... siksi, että se on alkuperäinen ja todellinen standardi ajanmittauksessa. Sitä käyttivät mayat, andien asukkaat, druidit, polyneesialaiset. Se on esihistoriallinen ja siksi se on oleva myös jälkihistoriallinen. Se on alkuperäinen aurinko-kuu -kalenteri ... ja harmoniassa ihmisen biologisten syklien kanssa... ja paljon muuta." (www.tortuga.com/)

Kun paavi ja Katolinen kirkko on syrjäytetty, Uuden Ajan henki alkaa ennustaa Antikristuksen ja Väärän profeetan suulla. Tähtikuvioista etsitään Ihmisen Pojan merkkiä (Jupiter Skorpionin kuviossa). Atomienergialla saadaan 'tulta taivaasta' ja tuhotaan maapalloa sen avulla. Aurinkoon ja Kuuhun liittyviä ilmiöitä käytetään jumalallisina enteinä. Myös komeettojen meteorien ja asteroidien uskotellaan liittyvän profeetallisiin merkkeihin, tähtien putoamiseen taivaalta (Matt 24:29).

Raesateiden ja kuivuuden vaikutuksia vastaan kehitetään erilaisia menetelmiä, etteivät ne toteutuisi ennustetulla tavalla. Ilmakehän virtauksia voidaan manipuloida sähkömagneettisten aseiden avulla. Atlantikseen ja Haadekseen liittyvä sähkömagneettinen verkko jälleenrakennetaan maan pinnalle. Ilmakehä voidaan aurinkotuulta ja otsoniaukkoja manipuloimalla saada erittäin kuumaksi.

Uusi Maa

Ilmestyskirjan ennustama Uusi Maa yritetään synnyttää ihmisvoimin. Sitä ennen nykyinen on tuhottava, ja siihen mahdollisesti pyritään saamalla keinotekoisesti aikaan napojen siirtyminen. Kaupungit hävitetään ja maapallo muutetaan 'erämaaksi' eli palautetaan luonnontilaan. The Wildlands Project on kehitetty sitä varten. Maapallo on suunniteltu jaettavaksi kymmeneen alueeseen, jotka vielä jaetaan bioalueisiin. Tämä idea pohjautuu uskomukseen tiettyjen pakanallisten alkuperäisheimojen oikeudesta maapallon alueiden hallintaan.

Vuorista, luolista ja uudelleen aktivoiduista magneettisista alueista tehdään 'pyhiä paikkoja', joita käytetään okkulttisiin initiaatioihin ja selittämättömien ilmiöiden aikaan saamiseen. Ihmistekoisten maanjäristysten avulla häiritään maapallon tasapainotilaa. Tulivuoria herätetään toimintaan häiritsemällä niiden kerrostumien sähkömagneettista energiatilaa. Tarujen Atlantiksen mallin mukainen maailma rakennetaan ja sitä esitellään Eedenin paratiisina. Demoniset olennot esittäytyvät uudelleen inkarnoituneina atlantislaisina ylipappeina ja papittarina. Maanalaisia kaupunkeja rakennetaan suojaamaan eliittiluokkaa ahdistuksen ajan vitsauksilta. Okkultistit mainostavat maapallon sisustaa paratiisina helvetin sijaan.

Ennustus, jonka mukaan merta ei enää ole (Ilm. 21:1) toteutetaan hävittämällä kaikki elollinen merestä ja meren saarilta. Elämän veden tilalle tuodaan raikasta vettä sisältäviä 'pyhiä' järviä ja jokia, joiden vettä käytetään erilaisissa okkulttisissa rituaaleissa. Juutalaisten paetessa Jerusalemista, Saatana yrittää tuhota heidät valheellisella elämän veden virralla eli Temppelivuorelta Kuolleeseen mereen ja Jordaniin laskevilla tulvavesillä.

Nälänhätää saadaan aikaan mm. geenimanipulaatioiden avulla (itämätön vilja). Muuntogeenisiä puita yritetään kehittää korvaamaan elämän puuta. Vegetaarisilla ruokavalioilla palataan 'luonnolliseen' elämäntapaan, mutta ajatuksen taustalla on gnostinen uskomus, että liha (lihallinen) on pahasta. Myös eläimistä voidaan geneettisen manipulaation keinoin tehdä joko lauhkeita tai villejä.

Ruttoa, paiseita ja uudenlaisia kulkutauteja synnytetään kemiallisilla aseilla. Jälkimmäisistä saattavat kärsiä varsinkin ne, jotka ovat ottaneet Pedon merkin. Lääketieteessä alkemiasta tulee pääsuuntaus. Pakanallisten menojen yhteydessä nautittu kulta sekä alkuaineiden ja huumeiden käyttö pyrittäessä pääsemään ikuiseen elämään ja korkeampaan tietoisuuteen, johtavat uusiin sairauksiin ja kulkutauteihin.

Hallinto

Syntyy federalistinen 10 valtion maailmanhallinto, jonka salaisina johtajina toimivat Temppeliritarit ja Siionin luostarijärjestö. Kutakin valtiota hallitsee merovingi-sukua oleva kuningas Atlantiksesta otetun mallin mukaisesti. Uusi Maailmanpalvelijoiden ryhmä esitellään Kristuksen maanpäällisenä hallintona. Tämä väärä Kristus hallitsee maailmaa Israelissa olevalta Siionin/Hermonin vuorelta, muinaiselta pakanalliselta palvontapaikalta (ei siis Jerusalemin Siion-vuorelta). Hallinnon henkisen hierarkian muodostavat Euroopan Neuvoston 33-jäseninen merovingien ryhmä. He katsovat itsellään olevan siihen jumalallisen oikeuden [langenneiden] enkelien jälkeläisinä.

Antikristus, Väärä Profeetta ja seitsemän 'arkkienkeliä' muodostavat yhdeksänjäsenisen hallintoryhmän (Ilm. 12:3,9; 16:13). Kahtakymmentäneljää vanhinta (Ilm 10:16) vastaavat Euraasian kuningaskuntien 26 edustaajaa. 24 väärän vanhimman lisäksi joukkoon kuuluvat Antikristus ja Väärä profeetta. Kuningasten Kuningasta (Ilm. 19:16) vastaa druidinen Pendragon, joka tunnetaan nimillä Lohikäärmekunigas ja Kuningasten kuningas. Hän tulee olemaan Antikristus.

Merestä nouseva peto (Pan/Saturnus) - saatana nousee kosmisesta merestä inkarnoituakseen Antikristukseksi. Antikristus nousee Daanin sukunnasta, joka väittää olevansa Israelin hallitsijasuku. Ilmestyskirja ei kuitenkaan mainitse tätä sukua (Ilm 7:4-8). Koska Aatamia jumalallisena ja Jeesuksen isänä pitävät okkultistit eivät usko lunastukseen, he odottavat täydellistä ihmistä, kolmatta Aatamia. Antikristus väittää olevansa tämä Kolmas Aatami. Daavidin valtaistuimen asemesta hän hallitsee paikasta, joka on mukailtu muinaisen Pergamonin tyyliin ('Saatanan istuin').

Puna-asuinen druidikuningas syöksee vallasta purppuraan ja helakanpunaan puetun naisen (Ilm 17:4) eli Vatikaanin kardinaalikollegion. Antikristus rakennuttaa 'taivaallisen' palatsin 'pyhälle' paikalle (Dan 11.45), mahdollisesti Hermonin vuorelle (Hermon=pyhä). Ihmeitä tekevää 'Aaronin sauvaa' käytetään 'todistamaan', että väärä Kristus tulee messiaanisesta sukuhaarasta ja on siten oikeutettu hallitsemaan maailmaa. Daanin heimoa oleva Antikristus käyttää valheellisesti tunnuksenaan leijonaa, kuten myös merovingit ovat käyttäneet. Näin hän uskottelee olevan ennustettu 'leijona Juudan suvusta'. Samassa tarkoituksessa hän aiheuttaa käsiinsä ristiinnaulitun haavat

Kristinuskon hävittämiseksi ahdistuksen ajan ensimmäisellä puoliskolla saatetaan voimaan uudet, 'luonnolliset' lait. Tällä 'Kulta-ajalla' ihmiskunta palaa Nooan aikaiseen pakanalliseen laittomuuteen. Uskollisia kristyttyjä syytetään inhottavista rikoksista. Teloituksista tulee yleisin rangaistusmuoto. Suuri Babylon, katolinen kirkko, joutuu tuomiolle inkvisition aikaisista, gnostilaisiin kohdistuneista vainoista. Kansojen tuomiosta eli ei-toivottujen ihmisten eliminoinnista vastaa Haagin tuomioistuin. Maailman tuomitseminen tapahtuu Antikristuksen astuttua 'valkealle valtaistuimelleen'. Hän luo keinotekoisen tulisen järven, jonkinlaisen uuden 'holokaustin', ahdistuksen ajan marttyyrien tuhoamiseksi.

Kristuksen sotajoukkoja tässä väärässä täyttymyksessä edustavat Temppeliritarit, jotka ryhtyvät suorittamaan uusia ristiretkiä ottaakseen haltuunsa Jerusalemin. Siinä he käyttävät välikätenä paavia ja arabeja. Syttyy kolmas maailmansota ('sotien melskettä ja sanomia sodista'), jota väärin kutsutaan neljänneksi. Varsinaisessa neljännessä maailmansodassa tuhotaan Babylon (Irak) sekä arabiliittoutuma. Tätä uutisoidaan Harmagedonin taisteluna. Paavi kuvaillaan Antikristukseksi ja syöstään vallasta ( Mikaelin taistelu lohikäärmettä vastaan!). Progadandalla onnistutaan sitten saamaan aikaan aseidenriisunta ja pettävä rauhantila. Varsinaisen Harmagedonin taistelun varalle kehitetään Tähtien sota- ohjelman mukaisia asejärjestelmiä. Kristittyjen vastaisessa toiminnassa käytetään myös vakoilua. Elämän kirja yritetään korvata tietopankeilla, joiden asiakirjoihin on tallennettu tarkat tiedot maapallon jokaisesta yksilöstä.

Yhteiskunta

Tuhatvuotisen valtakunnan korvike, Kulta-aika aika johdattaa ihmiskunnan pakanalliseen, Nooan aikana valinneeseen tilaan. Tämä okkulttinen tuhatvuotiskausi tunnetaan myös nimillä Vesimiehen aika, Mikaelin aika tai Hengen (henkisyyden) aika. Esoteeristen kirkkojen, druidien ja Siionin luostarin avulla Lucifer täydentää työnsä: merovingi-aateliston johdolla syntyy saatanallinen teokratia. Okkulttinen näkemys 'Jumalan poikien manifestoitumisesta' demonisessa esoteerisessa kirkossa tulee päivänvaloon. Antikristus on Siionin luostarin Suurmestari.

Väärään täyttymykseen kuuluu myös uuden ihmisen 'luominen'. Siihen pyritään mm. syntyvyyden säännöstelyllä ja lopulta estämällä perinteiset avioliitot (Matt 22:30). Demonit esiintyvät ulkoavaruuden olentoina ja pyrkivät risteytymään ihmisten kanssa, kuten ennen vedenpaisumusta. Koska ihminen gnostilaisen näkemyksen mukaan oli alussa androgyyni ja Jeesukseenkin viitataan androgyyninä (mies-naisena), myös väärän Kristuksen (Antikristus) seuraajilta edellytetään muuttumista androgyyneiksi. Uuden ihmislajin jalostamisessa käytetään apuna bioteknologiaa (Human Genome Project).

Hallinnon tehostamiseksi kehitetään uusi universaali kieli, jossa korostuvat astrologiset symbolit. Kristinuskon heikentyessä ihmiset ovat entistä vastaanottavaisempia tähdistä ennustamiselle, joten Eläinradan tähtikuvioita tullaan käyttämään ennusmerkkeinä, joilla vahvistetaan Antikristusta ja Väärää profeettaa puoltavat suositukset. Pedon merkki, kuusisakarainen tähti, tulee yleiseksi käteen tai otsaan tehdyksi tatuoinniksi, merkkinä tiettyihin ehtoihin suostumisesta tai niiden täyttämisestä (vrt. sertifikaatti).

Väärän Messiaan tuleminen toteutetaan näyttävästi uutisvälineissä. Pasuunan tai trumpetin äänen sijaan soivat Pan-huilut ja muut okkulttiseen musiikkigenreen kuuluvat soittimet. Kehittynyt avaruusliikenne mahdollistaa Jeesuksen (Antikristuksen) toisen tulemisen UFO:lla 'ulkoavaruudesta'.

Myös seurakunnan ylöstempauksesta tulee olemaan vaihtoehtoinen versio. Jo nyt New Age -liikkeessä puhutaan ihmiskunnan ylösnousemusprojektista, millä tarkoitetaan siirtymistä korkeammalle värähtelytasolle. Sen ennusmerkkeinä pidetään mm. niin sanottuja indigo-lapsia, joiden uskotaan olevan jälleensyntyneitä korkealle kehittyneitä sieluja. Marie-Regine Garnier kirjoittaa (Ultra 9/2005):

"Maapallon ja ihmiskunnan ylösnousemus -käsite on hiljalleen tunkeutunut Suomen kollektiiviseen tietoisuuteen ja se on siirtymässä huomaamatta yhä syvemmälle monien suomalaisten yksilölliseen tietoisuuteen. Pian se on joka ainoan suomalaisen tietoisuudessa. Maa on jo puhunut ja tehnyt tiettäväksi, että sen ylösnousemus on täydessä käynnissä, eikä se ole tapahtunut kovinkaan hellävaraisella tavalla."

Ilmestyskirjan mukaan neljäsosa ihmisistä kuolee (Ilm. 6:8) ja vielä myöhemmin kolmasosa (Ilm 9:15-18). Nämäkin ennustukset pyritään toteuttamaan vaihtoehtoisella tavalla, kansanmurhien ja rodunjalostusopin pohjalta. Geenitekniikan ja kloonauksen avulla puolestaan yritetään tavoitella kuolemattomuutta ja luoda geneettisesti ylivertaisia ihmisiä.

Uskonto

Uuden uskonnon aikaan saamisessa hyödynnetään erilaisia vaihtoehtoliikkeitä ja uskontojen yhdistymispyrkimyksiä. Vanhat egyptiläiset, babylonilaiset ja kreikkalaiset mysteeriuskonnot nostetaan jälleen arvoon. Esoteeriset initiaatiot saavat kasvavaa jalansijaa ja Luciferiset mieltymykset johtavat lisääntyvään satanismiin ja saatananpalvontaan. Gnostilaisen mystiikan, spiritismin ja kabbalismin sekoittuessa syntyy monia uusia uskontoja. Ihmisten mielenkiinto ja huomio suunnataan mytologiaan (Atlantis ym.). Panteistinen jumalakäsitys tulee vallitsevaksi, ja sen itseoikeutettuna symbolina muinainen Pan -jumala. Myös orgialliset riitit, huipentumana falloksen palvonta, yleistyvät. Raamatullinen Kristuksen morsian korvataan jumalattarilla ja 'pyhillä avioliitoilla'. Väärä profeetta saa (keinotekoisesti) aikaan tulta taivaasta, planetaarisen 'hengen vuodatuksen'.

Yksi askel kristinuskon hävittämisessä on korvata luotettavaan bysanttilaiseen alkutekstiin perustuvat raamatunkäännökset uudella aleksandrialaisiin teksteihin perustuvalla Maailman Raamatulla. Ne, jotka eivät sitä hyväksy, saattavat joutua kärsimään marttyyrikuoleman. Uuden Raamatun kaanoniin lisätään aiemmin torjuttuja gnostilaisia kirjoituksia, joiden väitetään sisältävän UT:n alkuperäisen sanoman. Tutkijat 'löytävät' niistä kätkettyjä, gnostilaista näkemystä ja mytologiaa tukevia koodeja. Käännöstyön periaatteena pidetään dynaamista vastaavuutta, mikä avaa takaportin mielivaltaiselle kääntämiselle. Jossain vaiheessa oikean evankeliumin julistus ihmisten toimesta loppuu kokonaan, mutta Jumala antaa tietoa enkelin välityksellä (Ilm 14:6).

Uudet opit tulevat syrjäyttämään perinteisen kristinuskon. Aiemmin harhaoppeina pidettyjä salatieteisiin perustuvia oppeja julistetaan avoimesti. Laitoskirkot lankeavat antamaan niille hyväksyntänsä ja myös uudet raamatunkäännökset myötäilevät näitä harhaoppeja. Tämä synnyttää tarpeen uusiin tulkintoihin, minkä tuloksena syntyy uusia vääriä oppeja ja profetioita.

Jo nyt näitä salaoppeja julistavia meedioita ja kanavoijia on pilvin pimein ja uusia ilmestyy jatkuvasti. Yksi esimerkki niistä on seitsemälle kielelle (suomeksikin) käännetyt 'Joshuan kanavoinnit', joissa Jeesuksen inkarnaationa esittäytyvä 'henkiopas' sanoo mm:

"Ironista kyllä, virallinen kristinusko on asettanut minut todellisuutenne ulkopuolelle palvottavaksi ja toteltavaksi auktoriteetiksi. Se on aivan päinvastoin kuin mikä oli tarkoitukseni. Tarkoitukseni oli näyttää sinulle, että voit olla elävä Kristus itse."

Näiden uusien 'Jeesus-kanavointien' ilmeisenä tarkoituksena on vaihtaa raamatullisen ilmoituksen tilalle okkultistiset käsitykset 'Kosmisesta Kristuksesta' , jälleensyntymästä, karmallisista syy-yhteyksistä, energioista, tsakroista, luonnonhengistä ym. Tietenkään kaikki eivät lankea juuri näihin oppeihin, joten profetioita on oltava monenlaisia tyyliin 'jokaiselle jotakin'. Oman osansa harhautuksessa tekevät kaiken kieltävät skeptikot ja 'vapaa-ajattelijat'.

Myös Pyhän Hengen toimintaa korostavat karismaattiset liikkeet ovat otollista maaperää harhauttaville julistuksille. Ne kohdistuvat nimenomaan uskoviin ihmisiin, kuten Voitto Ramu osoittaa kirjasessaan "Älkää jokaista henkeä uskoko."

Israel

Ilmestyskirjan mukaan Jeesus kokoaa paluunsa yhteydessä Israelin jäännöksen, hajoittaa Palestiinan ja perustaa uuden Siionin tuhatvuotisen valtakuntansa päämajaksi. Siionistien poliittiseen Israeliin kokoamat (siionistiset) juutalaiset yrittävät kuitenkin sitä ennen omin voimin tuhota Palestiinan. Sen perimmäisenä tarkoituksena on tehdä Israelista Antikristuksen päämaja.

Jumalan suunitelmaan sisältyy Israelille annettujen Uuden liiton lupausten täyttyminen tuhatvuotiskaudella. Saatana yrittää kuitenkin harhauttaa Israelia petollisella Uudella liitolla ahdistuksen ajan loppupuolella. Siihen sisältyy Salomon temppelin jälleenrakentaminen paikaksi, jossa Antikristus asetaan 'jumalalliseen' virkaansa okkulttisiin initiaatioriitteihin kytkeytyvin seremonioin.

Hävityksen kauhistus (oik. iljettävä kammotus), tulee olemaan Jerusalemin temppeliin pystytetty fallosta symboloiva pylväs, jonka tarkoituksena on saastuttaa ja häväistä temppeli. Antikristuksen ja esseenipappien johdolla jälleenrakennetussa temppelissä aletaan suorittaa Baalin ja Astarten palvontaan liittyviä menoja. (Esseenit väittävät olevansa Saadokin jälkeläisiä ja siten oikeutettuja pappistehtäviin.) Esseenien ja nasareenien munkkikuntien katsotaan täyttävän Ilmestyskirjan 144 000 valittua koskevan ennustuksen.

 
 

Päätelmiä

Edellä oleva aineisto sisältää - näin lyhyesti esitettynä - monia uskomattomalta kuulostavia seikkoja. Ensi näkemältä voi helposti tuntua siltä, ettei esim. palaaminen pakanallisiin palvontamenoihin nykyisenä valistuneena aikana ole mahdollista. Kannattaa kuitenkin huomata, että jo nyt Suomessakin suuri joukko 'kristittyjä' (=kirkon jäseniä) turvautuu 'lapin noitiin', selvänäkijöihin ja korteista ennustajiin, uskoo spiritismiin, jälleensyntymään, horoskooppeihin, reiki-parannukseen, feng-shuihin ja lukuisiin muihin okkulttisiin asioihin. Laivat 'kastetaan' pakanallisin riitein, suuria urheilukisoja juhlistetaan pakanallisella olympiatulella, kirkolliset juhlapäivät ovat täynnä tonttuja, pääsiäisnoitia ja juhannustaikoja. Kun ihmiset totutetaan näihin pakanallisiin menoihin vähitellen ja niiden merkitys hämärretään puhumalla arvokkaasta kansanperinteestä ja noituuden asemesta esoteerisesta viisaudesta tai henkisen tien kulkemisesta ja/tai koristellen asioita puhumalla Jumalasta ja rakkaudesta, sanoma uppoaa moniin:

"Jumalallisina lapsina me sielut olemme Jumalan kaltaisia ja Jumala on kaikkialla....Nykyään puhutaan paljon kaiken ykseydestä ... Mitä tämä sana sitten todella tarkoittaakaan, ellei sitten tietoisuuden avartumista ja laajenemista, jotta kaikki olemuspuolemme voisivat liittyä yhteen ilman jonkin osatekijän olemista etusijalla muihin nähden? Näin tekemällä me lopulta tulemme enemmän Jumalan kaltaisiksi, Jumalan, joka on kaikki. Koska Jumala on rakkaus, niin kaikki on todellisuudessa puhdasta rakkautta ja meidät haastetaan tavoittamaan ymmärrys siitä, mitä todella ehdoton rakkaus oikeasti tarkoittaa. Me emme voi rakastaa ehdottomasti - mutta me voimme Olla Se koska ME OLEMME SE!" (Marie-Regine Garnier, Ultra 9/2005)

Alkuperäiseen tekstiin liittyy melkoinen määrä taustatietoa. Siitä kiinnostuneen kannattaa käydä sivustolla Watch Unto Prayer (linkki alla), joka antaa asioista huomattavasti laajemman kuvan. Tekstiin liittyvät linkit löytyvät myös tästä.

Muita linkkejä:
 
Watch Unto Prayer -sivusto:
www.watch.pair.com
 
Patricia Diane Cota-Roblesin teksti kokonaisuudessaan (suom.):
kotisivu (engl.): www.eraofpeace
 
Globaalia kalenteriuudistusta ajava sivusto:
www.tortuga.com/

Luterilaiset tulkinnat

 

29.11.06 (Pieniä lisäyksiä 14.10.07)