Kolminaisuudesta

Simo Rautio

 

 

Lainaan tähän aluksi uskontunnustuksen joka pitkälti määrittää sen mikä on kolminaisuusoppi lännen kirkoissa:

 

(Lainaus alkaa)

 

Athanasioksen tunnustus

 

areiolaisuutta vastaan

Sen, joka tahtoo pelastua, on ennen kaikkea pysyttävä yhteisessä kristillisessä uskossa. Sitä on noudatettava kokonaisuudessaan ja väärentämättä. Joka ei niin tee, joutuu epäilemättä iankaikkiseen kadotukseen.

 

 

Yhteinen kristillinen usko on tämä:

Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, persoonia toisiinsa sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta. Isällä on oma persoonansa, Pojalla oma ja Pyhällä Hengellä oma, mutta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen jumaluus on yksi, yhtäläinen on heidän kunniansa ja yhtä ikuinen heidän majesteettisuutensa.

Sellainen kuin on Isä, sellainen on myös Poika ja Pyhä Henki:

Isä on luomaton, Poika on luomaton ja Pyhä Henki on luomaton. Isä on ääretön, Poika on ääretön ja Pyhä Henki on ääretön. Isä on ikuinen, Poika on ikuinen ja Pyhä Henki on ikuinen, eikä kuitenkaan ole kolmea ikuista, vaan yksi ikuinen, niin kuin ei myöskään ole kolmea luomatonta eikä kolmea ääretöntä, vaan yksi luomaton ja yksi ääretön. Samoin on Isä kaikkivaltias, Poika kaikkivaltias ja Pyhä Henki kaikkivaltias, eikä kuitenkaan ole kolmea kaikkivaltiasta, vaan yksi kaikkivaltias. Samoin Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Samoin Isä on Herra, Poika on Herra ja Pyhä Henki on Herra, eikä kuitenkaan ole kolmea Herraa, vaan yksi Herra.

Niin kuin kristillinen totuus vaatii meitä tunnustamaan kunkin persoonan erikseen Jumalaksi ja Herraksi, samoin yhteinen kristillinen usko kieltää meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta. Isää ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt. Poika on yksin Isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu, vaan hän on syntynyt. Pyhä Henki on lähtöisin Isästä ja Pojasta, häntä ei ole tehty eikä luotu eikä hän ole syntynyt, vaan hän lähtee. Isä on siis yksi, ei ole kolmea Isää, Poika on yksi, ei ole kolmea Poikaa, Pyhä Henki on yksi, ei ole kolmea Pyhää Henkeä.

Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia, näin on siis palvottava niin kuin on sanottu - kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä joka on kolminaisuus.

Sen joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta näin. Saavuttaaksemme iankaikkisen pelastuksen meidän on kuitenkin myös vakaasti uskottava, että meidän Herramme Jeesus Kristus on tullut ihmiseksi.

Oikea oppi on tämä:

Me uskomme ja tunnustamme, että meidän Herramme Jeesus Kristus on Jumalan Poika, Yhtä lailla Jumala ja ihminen. Isän luonnosta ennen aikojen alkua syntyneenä hän on Jumala, äidin luonnosta ajassa syntyneenä hän on ihminen. Hän on täysi Jumala, ja täysi ihminen järjellisine sieluineen ja ihmisruumiineen. Jumaluudessaan hän on samanarvoinen kuin Isä, ihmisyydessään vähäarvoisempi kuin Isä. Vaikka hän on Jumala ja ihminen, ei kuitenkaan ole kahta Kristusta, vaan yksi. Yhdeksi hän ei ole tullut siten, että jumaluus olisi muuttunut ihmisyydeksi, vaan siten, että Jumala on omaksunut ihmisyyden. Yksi hän ei ole sen vuoksi, että luonnot olisivat sekoittuneet toisiinsa, vaan siksi, että hän on yksi persoona. Sillä niin kuin järjellinen sielu ja ruumis yhdessä ovat yksi ihminen, niin Jumala ja ihminen ovat yksi Kristus.

Hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas helvettiin, noussut kuolleista, astunut ylös taivaisiin, istunut Isän oikealle puolelle, ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä tilille siitä, mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään, pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen.

Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua!

 

(Lainaus päättyy)

 

 

Huom. Trinitaari on henkilö joka uskoo kolminaisuuteen eli kolminaisuusoppiin.

Unitaarilla (oppi on unitaarius) tarkoitan tässä henkilöä joka uskoo että Jeesuksen Isä on ainoa tosi Jumala ja ainoastaan häntä tulee palvoa. Tämän opin mukaan Jeesus on Jumalan ensimmäinen luomistyö, jota Jumala käytti apunaan luomisessa ja hänelle Jumala on antanut kaiken vallan maan päällä ja taivaissa. Jeesus ei siis ole tavallinen ihminen tai enkeli. Hänen arvonsa, kunniansa ja voimansa muuhun luomakuntaan nähden on ääretön, kuten hänen suhde Isään eli Jumalaan toisin päin.

Ykseysoppi on uskoni vastakohta, sillä siinä uskotaan ainoastaan Jeesuksen olevan tosi Jumala ja Isän ja Pyhän Hengen olevan tämän ilmenemismuotoja.

 

Sitten aiheeseen eli miksi en usko kolminaisuusopin olevan Raamatun oppi Jumalasta.

 

HUOM.! Olen korostanut lihavoinnilla ja isoilla kirjaimilla kohtia Raamatun jakeista joita olen halunnut painottaa. Raamatun alkukieli ei sisällä pieniä kirjaimia ja välimerkkejä (pisteitä, pilkkuja, kaksoispisteitä jne.)

 

Aloitan puhumalla unitaarista oppia tukevista kohdista ja sitten siirryn kohtiin joilla trinitaarit perustelevat kolminaisuusoppia.

 

_____________________________________________________________

 

Markus 10:17. Ja hänen sieltä tielle mennessään juoksi muuan hänen luoksensa, polvistui hänen eteensä ja kysyi häneltä: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?" 18. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin.

(KR 1933/38)

 

Jeesusta siis kutsuttiin hyväksi, mutta hän sanoi, että vain Jumalaa saa kutsua hyväksi. Uskoiko Jeesus siis olevansa Jumala? Polvistuminen on normaali hyväksyttävä ei-palvova tapa, josta myöhemmin

 

_____________________________________________________________

 

 

Johannes 17:1 Tämän puhuttuaan Jeesus nosti katseensa kohti taivasta ja sanoi:

"Isä, hetki on tullut. Kirkasta Poikasi, että Poika kirkastaisi sinut.

2. Sinä olet uskonut kaikki ihmiset hänen valtaansa, jotta hän antaisi ikuisen elämän kaikille, jotka olet hänelle uskonut.

3. Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

(KR 1992)

 

Johannes 17:1. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: ``Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut;

2. koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut.

3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

(KR 1933/38)

 

Johannes 17:1These words spoke Jesus and lifted up His eyes to Heaven and said, ``Father, the hour is come. Glorify Thy Son, that Thy Son also may glorify Thee,

2as Thou hast given Him power over all flesh, that He should give eternal life to as many as Thou hast given Him.

3And this is life eternal: that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ whom Thou hast sent.

(21st Century King James Version)

 

Tämä kohta tuskin vaatii selitystä miksi perustelen tällä kohdalla ettei kolminaisuus ole Raamatun opetus. Tässä puhutaan että Jeesuksen Isä on yksin tosi Jumala ja hän on lähettänyt Jeesuksen Kristuksen, ei siis itseään, kuten trinitarit ja ykseysopin kannattajat monesti sanovat. Jeesus ei ole siis Tosi Jumala vaan hänen Isänsä.

 

 

Vertaa:

 

1. Korinttilaisille 8:5. Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja, 6. niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

(KR 1933/38)

 

_____________________________________________________________

 

 

1.Timotuekselle 2:5. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

(KR 1933/38)

 

Jeesuksen sanotaan olevan ihminen ja välimies ihmisen ja Jumalan välillä, ei siis itse Jumala. Ja melko järjetöntä olisi sanoa Jeesuksen välittävän itselleen. Jeesus on välimies ihmisen ja Jumalan välillä. Näin esim. luomisessa, jossa Jumala loi Jeesuksen välityksellä maailman, rukoiltaessa rukoillaan Jumalaa (Isää) Jeesuksen välityksellä ja Jumala lunasti ihmiset synnin ja kuoleman vallasta Jeesuksen välityksellä. Samalla tavalla Jumala on käyttänyt välimiehenä enkeleitä.

 

_____________________________________________________________

 

Johannes 13:16. Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi.

(KR 1933/38)

 

Jeesus oli Jumalan lähettämä ja hänet lähetetään uudestaan päivänä jota hän itse ei tiedä. Tämä kohta sopii siis myös Jeesukseen.

 

_____________________________________________________________

 

Jeesuksella on Jumala, ei pelkästään Isä:

 

1. Pietarin kirje 1:3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,

(KR 1933/38)

 

 

2. Korinttilaisille 1:2. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! 3. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, 4. joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. 5. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta.

(KR 1933/38)

 

Ja huom. lohdutus tulee Kristuksen kautta, ei suoraan Kristukselta.

 

 

Markus 15:33. Ja kuudennella hetkellä tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen. 34. Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?

(KR 1933/38)

 

Johannes 20:17. Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö."

(KR 1933/38)

 

 

Jeesus kutsui Isäänsä Jumalakseen myös taivaaseen ottamisensa jälkeen:

 

Ilmestys 3:1. "Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. 2. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä.

(KR 1933/38)

 

Ilmestys 3:12. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.

(KR 1933/38)

 

_____________________________________________________________

 

 

Jeesus on Jumalan luomakunnan alku ja luomakunnan esikoinen, eli luotu:

 

Kolossalaisille 1:13. häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. 14. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, 15. ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. 16. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, 17. ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. 18. Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. 19. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi

(KR 1933/38)

 

Kolossalaisille 1:15. ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

(KR 1933/38)

 

Kolossalaisille 1:15. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt.

(KR 1992)

 

Kolossalaisille 1:15. 15. who is image of the invisible God, firstborn of all  creation;

(Darby)

 

Kolossalaisille 1:15. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, kaiken luomakunnan esikko.

(Aapeli Saarisalon UT)

 

Kolossalaisille 1:15. who is the image of the invisible God, the firstborn of all creation.

(World English Bible)

 

Kolossalaisille 1:15. ja Hän on näkymättömän Jumalan kuva, kaiken luomakunnan esikoinen.

(Raamattu 2005)

 

 

Jos on luomakunnan esikoinen kuuluu luonnollisesti luomakuntaan ja on luotu. Muissa kohdissa saan vahvistusta Jeesuksen luomisesta:

 

Ilmestys 3:14. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku:

(KR 1933/38)

 

 

Ilmestys 3:14. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku:

(KR 1933/38)

 

 

Minun on vaikea ymmärtää miksi kolminaisuuden kannattajat sanovat että Jeesus on syntynyt Jumalasta, mutta on silti ikuinen. Ei mikään tai kukaan jolla on alkupiste voi olla ikuinen. Lisäksi tuntuu merkilliseltä, että Kaikkivaltiaasta Jumalasta syntyisi toinen Kaikkivaltias Jumala ilman että sen ajateltaisiin olevan Jumalan luomistyö. Mitään ei tunnetusti tule olemassa oloon ilman Jumalaa, eikä varmasti synny mitään Jumalasta ilman tämän myötävaikutusta asiaan ja tämän tahtoa siihen. Ei Jumala ole Kaikkivaltias jos hänestä noin vain syntyy jotain, eikä mikään mikä on syntynyt voi olla ikuinen, koska kaikella jolla on alkupiste ei voi olla ikuinen. Kolminaisuuden kannattajat sanovat, että Jumalan olemusta ei ihminen voi ymmärtää. Tämä on totta, mutta Raamatussa ei ole mitään järjen vastaista, vaikka onkin paljon mitä ihminen ei voi ymmärtää.

 

Vertaa:

 

Psalmit 90:2. Ennenkuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala.

(KR 1933/38)

 

Jumalalla ei siis ole alkua, eikä alkupistettä.

 

_____________________________________________________________

 

 

Osassa suomenkielisissä Raamatuissa on kiinnostava tapa kääntää yhdessä kohdassa alkukielen sanan Pas (kaikki) taivutusmuoto panta:

 

Kolossalaisille 1:16. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,

(KR 1933/38)

 

Kolossalaisille 1:16  oti en autw ektisyh ta panta ta en toiv ouranoiv kai ta epi thv ghv ta orata kai ta aorata eite yronoi eite kuriothtev eite arcai eite exousiai ta panta di autou kai eiv auton ektistai

(Bysantin teksti)

 

 

Mutta sama ilmaisu käännetään näissä suomenkielisissä käännöksissä sanan kaikki perään on lisätty sana muu:

 

Luukas 13:2. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat kärsiä tämän?

(KR 1933/38)

 

Luukas 13:2. Jeesus sanoi siihen: "Luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun?

(KR 1992)

 

Luukas 13:2. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat kaikkia muita galilealaisia syntisemmät, koska olivat kärsineet tällaista?

(Aapeli Saarisalon UT)

 

Luukas 13:2. kai apokritheis ho Jésous eipen autois dokeite hoti oi galilaioi outoi amartóloi para pantas tous galilaious egenonto hoti toiauta peponthasin

 

2  kai apokriyeiv o ihsouv eipen autoiv dokeite oti oi galilaioi outoi amartwloi para pantav touv galilaiouv egenonto oti toiauta peponyasin

(Bysantin teksti)

 

 

Johanneksen evankeliumin alussa lukee näin: Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. 2. Hän oli alussa Jumalan tykönä. 3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

(KR 1933/38)

 

Tätä kohtaa on käytetty perustelemaan, että Jeesus ei ole luotu, koska tässä sanotaan kirjaimellisesti, että mikään mikä syntynyt on ei ole syntynyt ilman hänen vaikutustaan. Muissa kohdissa puhutaan kuitenkin Jeesuksen luomisesta. Raamattu on otettava kokonaisuutena.

 

Kolossalaiskirjeen kohdasta kirjaimellisella tulkinnalla taas päädytään siihen, että Jeesuksesta on luotu myös hänet itsensä ja Jumala, koska he ovat taivaassa ja Jumala kaikkialla. Eli Jumalakin olisi tällä perusteella luotu

 

Kolossalaisille 1:16. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,

(KR 1933/38)

 

Heprealaiskirjeessä on vähän samanlainen asetelma kuin tuossa kaikki-sanan ”puuttumisen” kohdalla:

 

Heprealaisille 2:7. Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja; 8. asetit kaikki hänen jalkojensa alle." Sillä, asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi.

(KR 1933/38)

 

1. Korinttilaisille 15:25. Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle." 26. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. 27. Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle." Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. 28. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

(KR 1933/38)

 

Heprealaiskirjeestä saa vaikutelma, että myös Isä eli Jumala on alistettu Pojan valtaan, mutta Korinttilaiskirjeestä löytyy tarkennus.

_____________________________________________________________

 

 

Jeesuksella ja Pyhällä Hengellä ei sanota missään Raamatussa olevan valtaa yli Isän (Jumalan), eikä olevan tämän kanssa tasavertainen ja nämä kaksi myös rukoilevat Isää, mutta Isä ei koskaan rukoile missään Raamatussa kumpaakaan näistä.

 

Lisäksi pitäisi liittää vielä Pyhä Henki Jumaluuden kolmanneksi persoonaksi, joka on Kaikkivaltias ja ikuinen. Pyhä Henki esitetään kuitenkin Raamatussa Jumalan palvelijana, ei Kaikkivaltiaana Jumalana.

 

Jeesuksenkin valta riippuu Isästä ja hän saa sen Isältä, eli Jeesus ei voi olla Jumalan (Kaikkivaltiaan veroinen), Jeesus luovuttaa lopulta valtansa (jonka hän sai Jumalalta) takaisin Jumalalle:

 

1. Korinttilaisille 15:23. mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; 24. sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. 25. Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle." 26. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. 27. Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle." Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. 28. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

(KR 1933/38)

 

 

Jeesus sanoo Isän olevan häntä suurempi:

 

Johannes 14: 28. Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne.' Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.

(KR 1933/38)

 

 

Raamatussa on lukemattomia muitakin kohtia, jossa sanotaan Jeesuksen olevan Jumalan alamainen:

 

Markus 14: 34. Ja hän sanoi heille: "Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa." 35. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi maahan ja rukoili, että, jos mahdollista, se hetki menisi häneltä ohi, 36. ja sanoi: "Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; ota pois minulta tämä malja. Mutta ei, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä!"

(KR 1933/38)

 

Johannes 5:19. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. 20. Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. 21. Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. 22. Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle, 23. että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt. 24. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.

(KR 1933/38)

 

 

Jeesuksen Isä sääti Jeesukselle kuninkaallisen vallan, eli valta tulee Isältä Jeesukselle. Henkilö joka on riippuvainen toisen päätöksistä ei voi olla Kaikkivaltias. Jeesus jakaa valtaansa sitten edelleen hänen seuraajilleen ja hekin ovat TUOMAREITA:

 

Luukas 22:28. Mutta te olette pysyneet minun kanssani minun kiusauksissani; 29. ja minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, 30. niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.

(KR 1933/38)

 

_____________________________________________________________

 

 

Jeesus oli Isälle alamainen ja tätä heikompi ylösnousemuksensa jälkeenkin:

 

 

Jeesus ei saa edes päättää kuka istuu hänen vieressään:

 

Matteus 20 23. Hän sanoi heille: "Minun maljani te tosin juotte, mutta minun oikealla ja vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille minun Isäni on sen valmistanut." (KR 1933/38)

 

Pitäisin erikoisena sitä, että jos tässä ajateltaisiin olevan tilanne jossa Jeesus ei vielä voi antaa istuimia, kuten haluaa, mutta voisi sen tehdä Taivaaseen paluunsa jälkeen. Tuskin hän olisi silloin näin sanonut kuten sanoi.

 

Jeesus ei päätä, eikä edes tiedä päivää jolloin tulee (Kannattaa huomioida ettei tätä päivää tiedä myöskään Pyhä Henki):

 

Matteus 24:36. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. 37. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.

(KR 1933/38)

 

 

1. Korinttilaisille 15:27. Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle." Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. 28. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

(KR 1933/38)

 

1. Pietarin kirje 1:3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,

(KR 1933/38)

 

2. Korinttilaisille 1:2. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! 3. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, 4. joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. 5. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta.

(KR 1933/38)

 

Kun jollain on Jumala, niin tämä on luonnollisesti Jumalaansa alempi. Enkä käsitä kuinka muuhun voisi päätyä jos tuntee juutalaiskristillistä jumalkuvaa.

 

Jumala on Kristuksen pää:

 

1. Korinttilaisille 11: 3. Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

(KR 1933/38)

 

Tässä siis Paavalin ja Pietarin kirjeitä, jotka on kirjoitettu monta vuotta Jeesuksen Taivaaseen siirtymisen jälkeen ja mitään muutosta ei ole tapahtunut Jeesuksen vallan suhteesta Jumalaansa, eli Isäänsä Jahvehen. Ei ole siis mitään perustetta trinitaarien väitteelle, että Jeesus oli Isänsä alamainen ainoastaan hänen olleessaan ihmisenä maan päällä.

_____________________________________________________________

 

 

Jeesuksen Isää kutsutaan korkeimmaksi, mutta ei näin ei sanota koskaan Jeesuksesta, eikä Pyhästä Hengestä:

 

Tässä sanotaan selvästi että persoona Isä on korkein. Ja Jeesus ei ole Isä, vaan Poika:

 

Efesolaisille 4:4. yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; 5. yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; 6. yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

(KR 1933/38)

 

 

Luukas 1:30. Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. 31. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. 32. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,

 

Jeesus on ylimmäinen pappi ja Jumala eli Isä on Majesteetti. Tässäkin kohdassa tulee selvästi esiin siis Jeesuksen alempi asema Isään verrattuna:

 

Heprealaisille 8:1. Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,

(KR 1933/38)

_____________________________________________________________

 

 

Trinitaarit sanovat että Jeesus oli 100 prosenttinen ihminen ja 100 prosenttinen Jumala. Eli kun ihminen ei pysty elämään synnittömästi, niin eikö Jeesus ollutkaan ihminen?

 

Jaakob sanoo että Jumalaa ei voida koetella. Miten Jeesus sitten voi olla Jumala? Täydellinen ihminen voi elää synnittömästi kuten Aadamikin olisi voinut jos olisi halunnut. Jos Aadam ei olisi voinut elää synnittömästi ei olisi ollut mitään mieltä Jumalan laitaa koetusta Aadamille. Jumala olisi silloin tiennyt etukäteen Luojana, että hänen luomuksellaan (Aadamilla) ei ole mahdollisuuksia selvitä kokeesta. Jeesus oli toinen Aadam, kuten Raamattu sanoo:

 

Korinttilaisille 15: 45. Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki. 46. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä. 47. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta.

(KR 1933/38)

 

Jaakobin kirje 1:12. Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat! 13. Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. 14. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee; 15. kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.

(KR 1933/38)

 

 

SAATANA KIUSASI JEESUSTA:

 

Markus 1:9. Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. 10. Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niinkuin kyyhkysen laskeutuvan häneen. 11. Ja taivaista tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt." 12. Kohta sen jälkeen Henki ajoi hänet erämaahan. 13. Ja hän oli erämaassa neljäkymmentä päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja hän oli petojen seassa; ja enkelit tekivät hänelle palvelusta.

(KR 1933/38)

 

Matteus 4:1. Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. 2. Ja kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli hänen lopulta nälkä. 3. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi." 4. Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.'" 5. Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle 6. ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta', ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.'" 7. Jeesus sanoi hänelle: "Taas on kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi.'" 8. Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston 9. ja sanoi hänelle: "Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua." 10. Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.'"

(KR 1933/38)

 

Yleinen selitys tämän kolminaisuusopin vastaisen jakeen torjumisessa on: ”Vain Jeesuksen inhimillistä puolta koeteltiin, ei hänen Jumaluuttaan.” Tätä tarkoittaa kuitenkin sitä, että Jeesuksella olisi ollut kaksi persoonaa samassa henkilössä: Jumala Jeesus ja ihminen Jeesus. Tämä on synnyttänyt mm. Orientaaliset ortodoksiset kirkot, jotka olivat valtakirkkoja myöhäisantiikissa Lähi-idässä, Koillis-Afrikassa ja Aasiassa ja ovat osittain vieläkin. Tämä on vain yksi esimerkki mitä ongelmia ja omituisuuksia epäraamatullinen kolminaisuusoppi aiheuttaa. Tätä ei voi perustella sillä, että Jumalaa ei voi ymmärtää, kun oppi on alunperinkin epäraamatullinen.

_____________________________________________________________

 

 

Johannes 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

(KR 1933/38)

 

Trinitaarit puhuvat joskus, että Jumala itse tuli maailmaan. Johannes kertoo kuitenkin, että Jumala antoi ainokaisen Poikansa ja että Jumala lähetti Jeesuksen maailmaan.

 

 

Matteus 27:46. Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?

(KR 1933/38)

 

Jos Jeesus olisi ollut itse Kaikkivaltias Jumala hän tuskin olisi kutsunut ketään Jumalakseen.

 

 

Demonit tiesivät varmasti kuka Jeesus oli ja tässäkin demoni puhuttelee Jeesusta vain Jumalan Pojaksi ei Jumalaksi:

 

Matteus 8:29. Ja katso, he huusivat sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, sinä Jumalan Poika? Oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa?"

(KR 1933/38)

 

Jaakob 2:19. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat.

(KR 1933/38)

 

 

On yksi Jumala ja yksi välimies Jeesus:

 

1. Timoteukselle 2:5. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, 6. joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,

(KR 1933/38)

 

Matteus 20: 28. niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä."

(KR 1933/38)

 

Jumalan Poika Jeesus Kristus kuoli ristillä. Jotkut trinitaarit kuitenkin sanovat että Isä kuoli ristillä. Minusta tämä on hyvin ajattelematonta, koska edes heidän oma oppinsa ei sano niin, vaan Pojan ja Isän ajatellaan olevan eri persoonia kuten pitää ajatellakin.

 

Efesolaisille 4:6. yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

(KR 1933/38)

 

 

Kukaan ei ole lisäksi nähnyt Jumalaa:

 

Johannes 1:18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

KR 1933/38)

 

Eli Jeesuksen nähneet eivät olleet nähneet Jumalaa.

_____________________________________________________________

 

 

Apostolien teot 2:22. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte, 23. hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennaltamäärätyn päätöksen ja edeltätietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. 24. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niinkuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää.

(KR 1933/38)

 

Mielenkiintoisia kohtia tähän keskusteluun liittyen joista ilmenee että Jeesuksen Isä on Jahveh (Jehovah) (Mm. mormonit uskovat että Jeesus itse on Jehova ja hänen Isällä ei ole samaa nimeä vaan heidän mielestään hänen nimensä on Elohim.) Tämänkin asian käsittelyä haittaa melkoisesti se, että Kirkkoraamatuista on poistettu Jumalan nimi Jahveh.

 

" Matteus 4:5. Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle 6. ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta', ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.'"

(KR 1933/38)

 

Psalmit 91:1. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall  abide under the shadow of the Almighty.

2. I say of Jehovah, My refuge and my fortress; my God, I will  confide in him.

3. Surely *he* shall deliver thee from the snare of the  fowler, [and] from the destructive pestilence.

4. He shall cover thee with his feathers, and under his wings  shalt thou find refuge: his truth is a shield and buckler.

5. Thou shalt not be afraid for the terror by night, for the  arrow that flieth by day,

6. For the pestilence that walketh in darkness, for the  destruction that wasteth at noonday.

7. A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy  right hand; [but] it shall not come nigh thee.

8. Only with thine eyes shalt thou behold, and see the reward  of the wicked.

9. Because *thou* hast made Jehovah, my refuge, the Most High,  thy dwelling-place,

10. There shall no evil befall thee, neither shall any plague  come nigh thy tent.

11. For he shall give his angels charge concerning thee, to  keep thee in all thy ways:

12. They shall bear thee up in [their] hands, lest thou dash  thy foot against a stone.

(Darby)

 

Psalmit:91:1. Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy,
2. se sanoo: ”Jahve on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan.”
3. Sillä hän päästää sinut linnustajan ansasta, turmiollisesta rutosta.
4. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla — hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.
5. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta,
6. et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka keskipäivällä häviötä tekee.
7. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, 10.000 oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu.
8. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka pahantekijöille kostetaan. —
9. Sillä: ”Sinä, Jahve, olet minun turvani.” — Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi.
10. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi.
11. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn suojella sinua kaikilla teilläsi.
12. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.
(Raamattu 2005)

 

 

Matteus 4:8. Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston 9. ja sanoi hänelle: "Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua." 10. Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.'"

(KR 1933/38)

 

5. Mooses 5:8. Thou shalt not make thyself any graven image, any form of  what is in the heavens above, or what is in the earth beneath,  or what is in the waters under the earth:

9. thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them; for  I, Jehovah thy God, am a jealous ùGod, visiting the iniquity of  the fathers upon the sons, and upon the third and upon the  fourth [generation] of them that hate me,

(Darby)

 

5 Moos 5:8. Älä tee itsellesi jumalankuvaa, älä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.
9. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Jahve, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat —
(Raamattu 2005)

 

Saatana yritti saada Jeesuksen kumartamaan itseään PALVONTAMIELESSÄ (Raamatussa on lukemattomia jakeita joissa Jumalan miehet ovat kumartaneet ihmistä ja kuinka ihmiset kumarsivat Jeesusta, mutta näissä kohdissa ei ollut kyseessä palvonta). Jeesus ei kuitenkaan tähän luonnollisesti suostunut ja perusteli, että Lain mukaan ainoastaan Jahvehea on lupa palvoa ja Jahveh on Jeesuksen Isä ja Jumala. Kumartamiseen palaan tarkemmin myöhemmin.

 

_____________________________________________________________

 

Jahveh on Jeesuksen Isä ja se selviää mm. näistä (Tämä väitteeseen ettei Jeesuksen Isän nimi olisi Jahveh):

 

2. Mooses 4:22. Sano silloin faraolle: 'Näin sanoo Herra: Israel on minun esikoispoikani;

(KR 1933/38)

 

2. Mooses 4:22. Sano silloin faaraolle: ’Näin sanoo Jahve: Israel on minun esikoispoikani —
(Raamattu 2005)

 

2. Mooses 4:22. And thou shalt say to Pharaoh, Thus saith Jehovah: Israel  is my son, my firstborn.

(Darby)

 

Hoosea 11:1. Kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä, ja Egyptistä minä kutsuin poikani.

(KR 1933/38)

 

Matteus 2:14. Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin. 15. Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti; että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Egyptistä minä kutsuin poikani."

(KR 1933/38)

 

_____________________________________________________________

 

 

KOLMINAISUUDEN TUEKSI ESITETTYÄ:

 

2. Korinttilaisille 5: 17. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. 18. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. 20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. 21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

(KR 1933/38)

 

Koska Jumala oli Kristuksessa perustellaan Kristuksen olevan Jumala. Jumala on kuitenkin kaikissa ja erityisesti niissä jotka tottelevat Jumalaa:

 

1. Johanneksen kirje 3:24. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

(KR 1933/38)

 

1. Johanneksen kirje 4:15. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa.

(KR 1933/38)

 

1. Johanneksen kirje 4:16. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

(KR 1933/38)

 

Isän ja Jeesuksen toisissaan olemista verrataan ihmisten yhteyteen:

 

Johannes 17:20. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, 21. että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa

(KR 1933/38)

 

Efesolaisille 4:6. yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

(KR 1933/38)

_____________________________________________________________

 

 

Jesaja 43:11. Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä.

(KR 1933/38)

 

Jesaja 43:11. I, I [am] Jehovah; and besides me there is no saviour.

(Darby)

 

Johannes 4:42. ja he sanoivat naiselle: "Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja."

(KR 1933/38)

 

Jahveh siis sanoi olevansa ainoa pelastaja (vapahtaja). Samaa sanaa käytetään myös Jeesuksesta. Onko Jeesus siis Jahveh? Ei koska samaa alkukielen sanaa mō·ši´a`( ”pelastaja” tai ”vapauttaja” ) käytetään myös tuomari Otnielista:

 

Tuomarit 3:9. Mutta israelilaiset huusivat Herraa, ja Herra herätti israelilaisille vapauttajan, joka heidät vapautti, Otnielin, Kenaan, Kaalebin nuoremman veljen, pojan.

 

Eli jos väittää Jeesuksen olevan Jahveh siksi, että hän on pelastaja on sanottava myös Otnielin olevan Jahveh. Sanaa ”muu” ei siis voi ottaa kirjaimellisesti.

_____________________________________________________________

 

 

Väite: Koska Jeesusta ja Jumalaa kutsutaan molempia pyhiksi he ovat samaa Jumaluutta.

 

Mutta enkeleitäkin kutsutaan pyhiksi:

 

5. Mooses 33: 1. Tämä on se siunaus, jolla Jumalan mies Mooses siunasi israelilaiset ennen kuolemaansa; 2. hän sanoi: "Herra tuli Siinailta, Seiristä hän nousi loistaen heille; hän ilmestyi kirkkaudessa Paaranin vuoristosta, hän tuli kymmentuhantisesta pyhien joukosta; hänen oikealla puolellansa liekitsi lain tuli.

(KR 1933/38)

 

Ja myös Jeesuksen seuraajia kutsutaan pyhiksi:

 

Ilmestys 20: 6. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. 7. Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan, 8. ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. 9. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. 10. Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.

(KR 1933/38)

 

Kristittyjen on oltava pyhiä:

 

1. Pietari 1:15. vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. 16. Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä."

(KR 1933/38)

_____________________________________________________________

 

 

Jos lukija tulkitsee kaikki saman Jumaluuden osaksi, joista käytetään samoja nimityksiä päädytään omituisiin päätelmiin:

 

Sekä Nebukadnessar ja Jeesus ovat molemmat kuninkaiden kuninkaita:

 

Danielille 2: 36. Tämä oli se uni, ja nyt sanomme kuninkaalle sen selityksen. 37. Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian 38. ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet se kultainen pää.

(KR 1933/38)

 

Ilmestys 17: 14. He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa."

(KR 1933/38)

 

Jeesusta kutsuttiin maailman valkeudeksi ja myös hänen opetuslapsiaan:

 

Matteus 5: 11. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. 12. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. 13. Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. 14. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä;

(KR 1933/38)

 

Johannes 8: 12. Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus."

(KR 1933/38)

_____________________________________________________________

 

 

Johannes 1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. 2. Hän oli alussa Jumalan tykönä. 3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

 

(KR 1933/38)

 

Jos Jumala ja Sana (Jeesus) olisivat samaa yhtä Jumaluutta, ei käytettäisi sanaa luona/tykönä. Tämä kohta ei tue kolminaisuutta. Tämän kohdan perusteella voitaisiin sanoa, että on kaksi Jumalaa, mutta, koska Jumala oli Jumalan tykönä näiden ei tämän kohdan perusteella voida ajatella olevan sama Jumala, eli samaa jumaluutta jolla olisi kaksi persoonaa. Eikä tässä varsinkaan puhuta mitään kolmesta persoonasta. Eli jos kirjaimellisesti haluaa tämän kohdan tulkita ja unohtaa kokonaan mitä muualla Raamatussa sanotaan päätyy kahteen Jumalaan.

 

Jos viitattaisiin yksipersoonaiseen yhteen Jumalaan Jeesukseen tässä kuuluisi olla: Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumala. Ja jos haluttaisiin puhua Yhdestä Jumalasta jolla oli kolme persoonaa asia kuuluisi ilmaista: Alussa oli Sana, Pyhä Henki ja Isä ja he olivat Jumala. Tällainenkaan kirjoitus ei tosin todistaisi vielä mitään näiden kolmen persoonan keskinäisestä suhteesta, iästä ja vallasta, eikä tarkasti ottaen edes siitä ovatko nämä kaikki kolme persoonia. Mutta tämä siis vain teoreettista asian tarkistelua, jolla ei ole yhteyttä totuuteen.

 

Kukaan ei voi sanoa Johanneksen Evankeliumin alun perusteella, että tässä kohdassa todistetaan Jumalalla olevan kolme tasavertaista ja aina ollutta persoonaa. Näiden jakeiden kirjaimellinen tulkita puhuu aivan muuta.

 

 

Samassa luvussa käytetään jälleen erottelua:

 

Johannes 1:18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

(KR 1933/38)

 

Tässä jatketaan että kukaan ei ole nähnyt Jumalaa. Tämä jae on hyvin lähellä evankeliumin alkua ja se täsmentää lukijalle ettei Jeesus ole Jumala. Monesti väitetään, että Johannes halusi korostaa Jeesuksen Jumaluutta Evankeliumin alussa. Minä en kuitenkaan tähän usko, koska samassa yhteydessä Johannes kertoo ettei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ihmiset ovat tosiaan nähneet Jeesuksen! Raamattua käyttää Jumala-nimitystä monesti tärkeiden henkilöiden arvonimenä, mutta minä en pidä sitä muuna kuin arvonimenä ja vertauskuvallisena, kun ottaa Raamatun kokonaisuudessaan huomioon. On vain yksi tosi Jumala, joka on korkein luomaton ja joka päättää lopulta kaikesta. Pitää osata tehdä ero Jumalan välillä ja Jumalan, joka on vain arvonimi ja/tai vertauskuvallinen, ja jota kyllä todellakin käytetään monista muistakin kuin Jeesuksesta ja Jumalasta (Isästä).

 

 

Johanneksen evankeliumi selittää itseään tässä asiassa myöhemmin:

 

Johannes 17: 3. Tämä on iankaikkinen elämä, että tuntevat Sinut, ainoan tosi Jumalan, ja Hänet, jonka lähetit, Jeesuksen Kristuksen.

(Aapeli Saarisalon UT)

 

Eli on ainoa tosi Jumala ja erikseen Jeesus, joka ei ole tämä. Miten nämä Raamatun ``ristriridat`` voi selittää? Siten että huomioi Raamatun kokonaisuuden ja sen keistä ja mistä on käytetty Jumala-sanaa.

 

 

ESIMERKKEJÄ RAAMATUN TAVASTA KÄYTTÄÄ JUMALA-SANAA:

 

TÄSSÄ PUHUTAAN ISRAELIN TUOMAREISTA JUMALINA:

 

Psalmi 82:1: Aasafin virsi. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä: 2. "Kuinka kauan te tuomitsette väärin ja pidätte jumalattomain puolta?" Sela. 3. "Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteenalaiselle oikeus. 4. Vapauttakaa vaivainen ja köyhä, pelastakaa hänet jumalattomain käsistä. 5. Ei ole heillä älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä: kaikki maan perustukset horjuvat. 6. Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia; 7. kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa." 8. Nouse, Jumala, tuomitse maa, sillä sinä perit kaikki pakanakansat.

(KR 1933/38)

 

 

JEESUS VIITTASI ITSE TÄHÄN KOHTAAN:

 

Johannes 10: 34. Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette jumalia'? 35. Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli - ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin

(KR 1933/38)

 

 

SAMOIN PAAVALI, MUTTA TOTEAA ETTÄ ON VAIN YKSI JUMALA JA JEESUS, VAIKKA ONKIN NS. JUMALIA:

 

1.Korinttilaisille 8:5. Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja, 6. niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

(KR 1933/38)

 

1.Korinttilaisille 8:5. Sillä vaikka onkin jumaliksi sanottavia, joko taivaassa tai maassa, niin kuin on monta jumalaa ja monta herraa,

6. meillä on kuitenkin yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja me Häneen, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on ja me kauttansa.

(Aapeli Saarisalon UT)

 

 

MYÖS  SAATANAA KUTSUTTIIN JUMALAKSI:

 

2. Korinttilaisille 4:4. niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. [Huom. Ihminenkin on Jumalan kuva.]

(KR 1933/38)

 

 

JA SAMUELIA

 

1. Samuel kirja 28:13. Kuningas sanoi hänelle: "Älä pelkää. Mitä sinä näet?" Vaimo vastasi Saulille: "Minä näen jumal'olennon nousevan maasta." 14. Hän kysyi häneltä: "Minkä näköinen hän on?" Vaimo vastasi: "Vanha mies nousee ylös, viittaan verhoutuneena." Niin Saul ymmärsi, että se oli Samuel, ja kumartui kasvoilleen maahan ja osoitti kunnioitusta.

(KR 1933/38)

 

13. And the king said unto her, Be not afraid: for what sawest thou? And the woman said unto Saul, I saw gods ascending out of the earth.

(King James 1611)

 

Alkukielessä Samuelista käytetään sanaa ”elohim”, eikä siten ”Jumala” sanan olemista monikossa voida sanoa tukevan trinitaarisuutta.

 

 

MOOSEKSESTA TEHTIIN JUMALA:

 

2. Mooses 7:1 Mutta Herra sanoi Moosekselle: "Katso, minä asetan sinut jumalaksi faraolle, ja veljesi Aaron on oleva sinun profeettasi.

(KR 1933/38)

 

Nyt alkaisi olemaan jo hyvin monipersoonainen Jumala, jos nämä kaikki liitettäisiin yhteen Jumalaan persooniksi ja saman jumaluuden persooniksi. Uskon että Jeesusta kutsuttiin Jumalaksi siksi, että hänen ylemmyyttään haluttiin korostaa esim. edellä mainittuihin luotuihin nähden, koska hänhän oli muita luotuja selvästi ylempi ollessaan Jumalan ainoa Poika ja ainoa, jonka hän oli luonut itse ilman välittäjää. En usko kuitenkaan kahteen Jumalaan vaan ainoastaan Jeesuksen Jumalaan Jahveh:en Isään, joka on ainoa tosi Jumala.

 

1.Korinttilaisille 8:5. Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja, 6. niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

(KR 1933/38)

__________________________________

 

 

Johannes 10:30. Minä ja Isä olemme yhtä." 31. Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet. 32. Jeesus vastasi heille: "Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?" 33. Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi."

 

Johannes 17:11. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin.

(KR 1933/38)

 

Molemmissa Johanneksen luvuissa esiintyy sama alkukielen sana ”hen” (yhtä).

 

Johannes 17:20. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, 21. että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. 22. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - 23. minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.

(KR 1933/38)

 

Johannes 10: 30. Minä ja Isä olemme yhtä." 31. Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet. 32. Jeesus vastasi heille: "Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?" 33. Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi." 34. Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette jumalia'? 35. Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli - ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin - 36. niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: 'Sinä pilkkaat Jumalaa', sentähden että minä sanoin: 'Minä olen Jumalan Poika'?

(KR 1933/38)

 

Fariseukset väittivät virheellisesti että Jeesus tekee itsensä Jumalaksi. Tästä ei kuitenkaan ollut todellisuudessa kysymys. Todellisuudessa hän sanoi vain olevansa Jumalan Poika. Juutalaiset syyttivät Jeesusta virheellisesti myös kieltävän maksamasta veroja keisarille, villitsevän kansaa (vaikka todellisuudessa hän oli rauhan ruhtinas) ja rikkovan sapattia ja Tooraa. Todellisuudessa hän sanoi vain olevansa Jumalan Poika:

 

Valitettavasti monet kolminaisuusopin kannattajat perustavat käsityksiään hämmästyttävän paljon siihen mitä fariseukset väittivät Jeesuksen sanoneen ja tehneen ja kiinnittävät vähän huomiota mitä Jeesus itse sanoi.

 

(Mielenkiintoista on se, että Jopa uskonpuhdistaja Servetin poltattanut unitaarien vihaaja Jean Calvin (kalvinilaisen kirkon perustaja) tunnustaa tämän: ”Entisajan ihmiset käyttivät [Johanneksen 10:30:tä] väärin todistaakseen, että Kristus on – – Isän kanssa samaa olemusta.” – Jean Calvin, Commentary on the Gospel According to John)

_____________________________________________________________

 

 

Johannes 5:17. Mutta Jeesus vastasi heille: "Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä." 18. Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi.

(KR 1933/38)

 

Väite, jonka mukaan Jeesus viittasi tässä tehneen itsensä Jumalan vertaiseksi oli juutalaisten väite ja juutalaisilla oli tapana keksi muutenkin valheita Jeesuksesta ja hänet lopulta tuomittiin juutalaisten valheiden perusteella. Jeesus ei rikkonut lakia, eikä siten rikkonut sapattiakaan, joten väite: ” koska hän ei ainoastaan rikkonut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa omaksi Isäkseen ja teki siten itsensä Jumalan vertaiseksi.” ei siis ollut evankeliumin kirjoittajan väite, vaan valehtelevien juutalaisten. Jos Jeesus olisi rikkonut sapattia hän ei olisi ollut synnitön, eikä hänen lunnaillakaan siten olisi ARVOA.

 

Matteus 5:17. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. 18. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. 19. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.

(KR 1933/38)

 

Jeesus vastasi fariseusten väitteeseen, että olisi tehnyt itsensä Jumalan vertaiseksi sanomalla, ettei Poika voi itsestänsä mitään tehdä, eli hänen voima ei ollut hänestä itsestään, eikä siten voinut olla Jumalan vertainen:

 

Johannes 5:19. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. 20. Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. 21. Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. 22. Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle, 23. että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt. 24. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.

(KR 1933/38)

 

 

Jotkut trinitaarit sanovat Johanneksen halunneen kirjoituksillaan korostaa Jeesuksen olevan Jumala, mutta itse hän sanoo evankeliuminsa lopulla:

 

Johannes 20:31. mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

(KR 1933/38)

 

_____________________________________________________________

 

 

Matteus 28:19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

 

(KR 1933/38)

 

Yleensä trinitaarit viittaavat että näillä kaikilla kolmella olisi yksi nimi, koska nimi on yksikössä, mutta samankaltaisesti sanotaan myös  Aabrahamista ja Iisakista joiden yhteydessä käytetään nimeä yksikössä:

 

1. Mooses 48:16. enkeli, joka on minut pelastanut kaikesta pahasta, siunatkoon näitä nuorukaisia; heitä mainittaessa mainittakoon minun nimeni ja minun isieni Aabrahamin ja Iisakin nimi, ja he lisääntykööt suuresti keskellä maata."

(KR 1933/38)

 

_____________________________________________________________

 

Väite: Koska Isä, Poika ja Pyhä Henki esiintyvät joissakin Raamatun kohdissa samassa yhteydessä heidän täytyy olla yksi Jumala. Tämän ei voi kuitenkaan sanoa kertovan mitään näiden kolmen keskinäisestä suhteesta tai niiden iästä.

 

Edellä mainittu kastekäsky on yksi esimerkki jossa nämä kolme esiintyväT. Muissa kohdissa, ei käytetä kuitenkaaN Isää, vaan Jumalaa (yhdessä kohdassa isä jumalaa) ja selvästi jätetään Jeesus ja Pyhä Henki Jumalan ulkopuolelle, eli nämä kohdat eivät puhu kolminaisuusopin puolesta, vaan sitä vastaan:

 

(Kristus, Jumala ja Pyhä Henki)

2. Korinttilaisille 13:12. Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla. Kaikki pyhät lähettävät teille tervehdyksen. 13. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.

(KR 1933/38)

 

(Henki, Herra ja Jumala)

1. Kor 12:4. Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; 5. ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama; 6. ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama.

(KR 1933/38)

 

(Jumala, Poika ja Pojan Henki)

Galatalaisille 4:4. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, 5. lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. 6. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"

(KR 1933/38)

 

(Henki, Herra ja Jumala)

Efesolaisille 4:4. yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; 5. yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; 6. yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

(KR 1933/38)

 

(Isä Jumala, Henki, Jeesus Kristus)

Pietarin 1. kirjeen 1:2. ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha. 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,  (Jumala, henki ja Jeesus Kristus).

(KR 1933/38)

 

Hyvin huomioitavaa on että kolminaisuudessa sanotaan olevan kolme persoonaa ja nimenomaan tässä järjestyksessä: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Olisi myös mielenkiintoista tietää miksi tämä järjestys on keksitty. Isästä puhutaan siis kolminaisuuden 1. Persoonana, Poikaa kolminaisuuden 2. Persoonana ja Pyhä Henkeä kolminaisuuden 3. Persoonana. (Tämä järjestys ei kuitenkaan tarkoita, että kolminaisuusopin mukaan olisi eriarvoisia persoonia.)

 

On totta, että alussa Jumala loi maailman ja Henki liikkui vetten päällä ja Jumala sanoi: ”tehkäämme ihminen kuvaksemme”. Se että nämä kolme Isä, Poika Ja Pyhä Henki olivat mukana luomisessa ei kuitenkaan todista, että he olisivat kaikki yhdessä Luoja. Johannes sanoo maailman luodun Sanan [Jeesuksen] välityksellä. Eli hän oli Jumalaa auttamassa, mutta ei itse Luoja.

 

 

Vertaa:

 

Markus 13:32. Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä.

(KR 1933/38)

 

1. Timoteukselle 5:21. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä, että noudatat tätä, tekemättä ennakolta päätöstä ja ketään suosimatta.

(KR 1933/38)

 

Enkeleitä ei näistä jakeista huolimatta oteta mukaan kolminaisuuteen, mutta trinitaarien perusteluiden perusteella voitaisiin tähänkin päättyä. Myös Aabrahan, Iisak ja Jaakob mainitaan monesti kolmikkona.

_____________________________________________________________

 

 

Matteus 3:16. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. 17. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt."

(KR 1933/38)

 

Tässäkin kolme esiintyvät yhdessä, mutta tämäkään ei todista mitään sen puolesta, että nämä olisivat samaa Jumaluutta.

__________________

 

Johannes 1:23. Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', niinkuin profeetta Esaias on sanonut."

(KR 1933/38)

 

Jesaja 40:3. Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme.

(KR 1933/38)

 

Suomenkielisistä Kirkkoraamatuista saa sen kuvan johannes kastajan sanoneen, että tuota tietä astelisi Herra (VT:n JAHVEH). Tunnustetut kansainväliset Raamatun käännökset eivät kuitenkaan tue tätä, koska niissä käännetään JAHVEH:n (herran) tie.  On myös huomionarvoista se, että Johannes Kastaja jätti VT:n lainauksesta lopun pois, jossa sanotaan että se tie tehdään meidän Jumalalle. sitä hän tuskin olisi tehnyt, jos hän olisi halunnut kirjaimellisesti ymmärrettävän, että tietä kävelee Jumala. Se että tie tehtiin Jahveh:lle ei tarkoita sitä, että hän olisi sitä kirjaimellisesi astellut, koska kaikki mukaan lukien tiet tehdään tietenkin Jahveh:lle, koska hän omistaa kaiken.

 

 

Johannes 1:23. He said, "I am the voice of one crying in the wilderness, 'Make straight the way of the Lord,' as Isaiah the prophet said."

(World English Bible)

 

Jesaja 40:3. The voice of one who cries, Prepare you in the wilderness the way of Yahweh; make level in the desert a highway for our God.

(World English Bible)

 

 

Johannes 1:23. He said, I [am] [the] voice of one crying in the  wilderness, Make straight the path of [the] Lord, as said  Esaias the prophet

(Darby)

 

Jesaja 40:3. The voice of one crying in the wilderness: Prepare ye the  way of Jehovah, make straight in the desert a highway for our  God!

(Darby)

 

Johannes 1:23. He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias.

(King James version)

 

Jesaja 40:3. The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the LORD, make straight in the desert a highway for our God.

(King James version)

 

Johannes 1: 23. He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said Isaiah the prophet.

(American Standard Version)

 

Jesaja 40:3. The voice of one that crieth, Prepare ye in the wilderness the way of Jehovah; make level in the desert a highway for our God.

(American Standard Version)

 

Johannes 1: 23. He said, `I am a voice of one crying in the wilderness: Make straight the way of the Lord, as said Isaiah the prophet.'

(Youngs Literal Traslator)

 

Jesaja 40:3. A voice is crying--in a wilderness--Prepare ye the way of Jehovah, Make straight in a desert a highway to our God.

(Youngs Literal Traslator)

 

 

Ja Aapeli Saarisalo jatkaa samassa rintamassa:

 

Johannes 1:23. Sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää Herran tie suoraksi', niin kuin profeetta Jesaja on sanonut."

(Aapeli Saarisalon UT)

 

Vertaa:

 

Jesaja 11:16. Siitä tulee valtatie hänen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assurissa, niinkuin tuli Israelille silloin, kun se Egyptin maasta lähti.

(KR 1933/38)

____________________________________________________________

 

 

Filipipiläisille 2:6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, 7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; 8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. 9. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, 10. niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, 11. ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

(KR 1933/38)

 

Filipipiläisille 2:6. joka Jumalan muotoisena ollessaan ei katsonut saaliikseen olla Jumalan vertainen,

(Aapeli Saarisalon UT)

 

Filipipiläisille 2:6. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen

(KR 1992)

 

Filipipiläisille 2:6. Vaikka hänellä oli Jumalan muoto*, hän ei pitänyt voittamanaan etuna* olla Jumalan vertainen.

(Jumalan Kansan Raamattu)

 

Filipipiläisille 2:6.  jolla tosin oli Jumalan muoto, mutta Hän ei pitänyt tavoittelemisen arvoisena olla Jumalan kaltainen,
(Raamattu 2005)

 

Filipipiläisille 2:6. who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal to God,

(Youngs Literal Translator)

 

Filipipiläisille 2:6. Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:

(King James Version)

 

Tämä kohta ei todellakaan tue kolminaisuutta (vaikka sitä sen perustelemiseen käytetäänkin), koska siinä täysin yksiselitteisesti sanotaan, ettei Jeesus ollut Jumalan vertainen/kaltainen edes ennen hänen tulemistaan ihmiseksi. (Hän ei myöskään olisi voinut ottaa saaliikseen mitään mitä hänellä jo oli.) (KR 1992 ja Jumalan Kansan Raamattu kääntävät jakeen alun yleisen käytännön vastaisesti) Jumala antoi Jeesukselle nimen, joka on muita nimiä korkeampi, koska Jeesuksen nimi on ainoa, jossa on pelastus. Ja siis huom. Antoi.

 

Tilanne on siis se että Jeesuksella on ennen maan päälle tulemistaan kaksi vaihtoehtoa: tavoitella Jumalan vertaisuutta (kuten saatana teki) tai alentaa itsensä vielä maailmankaikkeuden toiseksi korkeimman olennon asemasta ja hän valitsi jälkimmäisen. Ei voida sanoa hänen olleen Jumalan vertainen, jos hän olisi tätä voinut tavoitella, koska ei kukaan voi tavoitella sitä mitä hän jo on.

_____________________________________________________________

 

 

2. Korinttilaisille 13:13. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.

(KR 1933/38)

 

Vaikka tässä esiintyvät kolminaisuusopin persoonat samassa jakeessa tuodaan tässäkin selvästi esille Jumalan olevan eri kuin Jeesus ja korostetaan heidän eroaan. Ja se, että nämä kolminaisuusopin persoonat mainitaan yhdessä ei todista että nämä olisivat muuta kuin olemassa. Ei siis että nämä kaikki kolme olisivat kaikki ikuisia, Kaikkivaltiaita, yhtä vahvoja voimassaan, tasavertaisia, palvottavia tai että nämä olisivat yhden jumaluuden persoonallisuuksia

_____________________________________________________________

 

 

Matteus 1:23. "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.

(KR 1933/38)

 

Jesaja 8: 5. Ja Herra puhui jälleen minulle ja sanoi: 6. "Koska tämä kansa halveksii Siiloan hiljaa virtaavia vesiä ja iloitsee Resinin ja Remaljan pojan kanssa, 7. niin katso, sentähden Herra antaa tulla heidän ylitsensä virran vedet, valtavat ja suuret: Assurin kuninkaan ja kaiken hänen kunniansa; se nousee kaikkien uomiensa yli ja menee kaikkien äyräittensä yli, 8. ja se tunkeutuu Juudaan, paisuu ja tulvii ja ulottuu kaulaan saakka. Ja levittäen siipensä se täyttää yliyltään sinun maasi, Immanuel."

(KR 1933/38)

 

Jotkut Sanovat, että Jeesus oli Jumala, koska hänelle annettiin nimi Jumala meidän kanssamme. Tämä nimi oli kuitenkin jo Jesajan kirjan kirjoittajalla, josta Jahveh käytti Nimeä Jumala kanssamme. Eli trinitaarit eivät ole ottaneet huomioon tätä seikkaa. Hekään tuskin väittävät että ihminen joka kirjoitti Jesajan kirjaa oli Jumala.

_____________________________________________________________

 

 

Jesaja 9:5. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

(KR 1933/38)

 

Tämän kohdan kirjaimellinen tulkinta ei tule kolminaisuutta vaan ykseysoppia, jota minäkään en hyväksy. (Ykseysopilla tarkoitetaan että on olemassa yksi yksipersoonainen Jumala, joka esiintyy Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä.) Kolminaisuusoppiin ei kuulu se että Pojan eli Jeesukseen ajateltaisiin olevan Isä ja Pyhä Henki, koska kaikkia kolmea pidetään omina persooninaan. Kannattaa myös huomioida että tässä esiintyy viisi tekijää kolmen asemasta: 1) Poika, 2) Ihmeellinen neuvonantaja, 3) Väkevä Jumala, 5) Iankaikkinen isä ja 6) Rauhanruhtinas. Eikä sitä siksikään voi suoraan rinnastaan kolminaisuusoppiin. Pojasta ei myöskään tässäkään käytetä nimeä Kaikkivaltias Jumala, vaan Väkevä Jumala. Eikä Pojasta käytetä missään muuallakaan Raamatusta nimeä kaikkivaltias. Eivät edes nämä kohdat:

 

Matteus 28:18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

(KR 1933/38)

 

1. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut; 2. koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. 3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

(KR 1933/38)

 

Jumala siis oli antanut Jeesukselle kaiken vallan, eli valta ei ole häneltä itseltään lähtöisin, eikä hän siksi voi olla Kaikkivaltias.

 

 

Vertaa: Jeesus ei ole Isä:

 

Johannes 6:46. Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän. 47. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä.

(KR 1933/38)

 

Johannes 6:46. Isää tosin ei kukaan ole nähnyt; ainoastaan hän, joka on tullut Jumalan luota, on nähnyt Isän.

(KR 1992)

 

 

Johannes 14:" 6. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. 7. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet." 8. Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme." 9. Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'? 10. Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. 11. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. 12. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, 13. ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.

 

Tässä Jeesus korostaa samankaltaisuuttaan Isän kanssa, mutta toisaalta kuitenkin myös Aadam luotiin Jumalan ja Jeesuksen kaltaiseksi ja Jeesus oli toinen Aadam. Jumalaa ei siis edelleen kukaan muu kuin Jeesus ole nähnyt. Se että Jeesus on Jumalan kaltainen ei tee tätä Jumalaksi. Kaikkivaltias voi tehdä mitä haluaa ja pystyy mihin tahansa ja hän on luonut Jeesuksenkin juuri niin mahtavaksi ja kaltaisekseen kuin on halunnut.

 

Huomioitavaa on myös se, että myös kolminaisuusopissa korostetaan Jeesuksen ja Isän olevan omat persoonansa.

_____________________________________________________________

 

 

Kolossalaisille 2:9. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,

(KR 1933/38)

 

Kolossalaisille 2:8. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. 9. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, 10. ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, 11. ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: 12. ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.

(KR 1933/38)

 

Kolossalaisille 1: 19. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi 20. ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

(KR 1933/38)

 

Jumala siis näki hyväksi, että hänen täyteytensä Jeesuksessa asuisi. Tämä jumaluuden täyteys ei siis ollut Jeesuksesta itsestään lähtöisin, vaan Jumala antoi sen Jeesukselle. Kun näitä asioita ymmärretään väärin ja unohdetaan Raamatun kokonaisuus syntyy omituisia oppeja, kuten oppi jossa Jeesus oli tavallinen ihminen, johon sitten myöhemmin laskeutui Jumala. Jeesuksella oli kuitenkin enemmän Jumalan Henkeä kuin muilla ihmisillä ja siksi sana koko. Kannattaa myös muistaa, että Jumala on jokaisessa joka pitää hänen käskynsä:

 

1. Johanneksen kirje 3:24. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

(KR 1933/38)

 

 

Efesolaisille 1: 17. anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan 18. ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään 19. ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, 20. jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, 21. korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. 22. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, 23. joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.

(KR 1933/38)

 

Jeesuksen Kristuksen Jumala voimallaan alisti Jeesuksen alle kaiken ja teki hänet seurakunnan pääksi. Taas korostuu se että voima ei ollut Jumalan Pojasta itsestään lähtöisin. Tässä kohdassa myös käytetään sanaa täyteys ja se on seurakunnassa. Ei voida sanoa että Jeesuksessa olisi kirjaimellisesti Jumala ja Jeesuksen olevan siten Jumaluuden persoona, koska tässä kuinka Kristuksen täyteys on seurakunta, eikä seurakunta todellakaan ole yksi Jumaluuden persoona tai Jumala.

_____________________________________________________________

 

 

Heprealaisille 1:8. Mutta Pojastaan hän sanoo:

        - Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta aikaan, ja sinun kuninkaanvaltikkasi on oikeudenmukaisuuden valtikka.

(KR 1992)

 

Heprealaisille 1:1 Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, 2. on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut 3. ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, 4. tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. 5. Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"? 6. Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit." 7. Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi"; 8. mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. 9. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi." 10. Ja: "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja; 11. ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niinkuin vaate, 12. ja niinkuin vaipan sinä ne käärit, niinkuin vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu." 13. Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi"? 14. Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä?

(KR 1933/38)

 

Tässä kohdassa käytetään Jeesuksesta nimeä Jumala, kuten Johanneksen evankeliumin alussakin. Siitä huolimatta kaikista näistä tulee edelleen esiin Jeesuksen alamaisuus Jumalalle (Isälle) ja kaiken vallan hän on myös saanut Jumalalta (Isältä), ei siis omassa voimassaan tai itseltään. Jumala on pannut Jeesuksen perilliseksi. Jeesus istuu Majesteetin oikealla puolella (tämä kuvaa selvästi hänen asemaansaansa alempana kuin hänen Isänsä). Jeesus rakasti vanhurskautta ja vihasi laittomuutta ja sai siksi palkinnon (ketä vastaan hän olisi voinut rikkoa, jos olisi itse Kaikkivaltias?). Ja Jumala sanoo lisäksi Jeesukselle: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi" ja korostetaan siten jälleen Jeesuksen istumista vain Jumalan oikealla puolella ja alamaisuutta Jumalalle.

 

 

On sanottu, että Jumala ei kutsuisi Jumalaksi kuin vertaistaan. Tämä väite ei pidä kuitenkaan paikkaansa Jeesuksen sanojen mukaan:

 

Johannes 10:34. Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette jumalia'? 35. Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli - ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin

(KR 1933/38)

 

 

Vertaa:

 

Matteus 28:18 ``Ja Jeesus lähestyi ja puhui heille sanoen: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.``

(KR 1933/38)

 

Valta on annettu, eli sitä hänellä ei ole alun perin ollut.

 

 

Apostolien teot 2:29. Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. 30. Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen, 31. niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. 32. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. 33. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. 34. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, 35. kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.' 36. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."

 

Ilmestys 3:21: ``Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimelleen.``

(KR 1933/38)

 

Jumala herätti Jeesuksen, ei itseään, kuten trinitaareilla on joskus tapana sanoa. Jeesus on korotettu Jumalan oikean käden voimalla ja Jumala alisti Jeesuksen viholliset Jeesuksen astinlaudaksi. Näissä kaikissa tulee jälleen selvästi esille kaiken Jeesuksen vallan olevan lähtöisin Jumalalta Isältä.

_____________________________________________________________

 

 

Psalmit 110:1. Daavidin tekemä laulu. Jahve sanoi minun Herralleni: ”Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä asetan sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.”

(Raamattu 2005)

 

Psalmit 110:1. le dawìd mìzmor nèùm Yahweh la adòni shev lì yèmini âd ashit òyveykha hadòm le ragleykha
(Biblia Hebraica Stuttgartensia 1977)

 

 

Olen kuullut joskus väitteen jonka mukaan alkukielessä olisi: Jahveh sanoi minun Jahvehelleni, mutta näin ei todellisuudessa ole.

 

 

Danielissa korostetaan, että hänelle (Jeesukselle) annettiin valta. Sellaiselle ei voi antaa valtaa, jolla sitä ei jo ole ja vallanantaja on aina korkeampi kuin se jolle se annetaan:

 

Daniel 7:13. Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. 14. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.
(KR 1933/38)

 

 

Luukas 1:32. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,

(KR 1933/38)

 

Daniel ja Luukas kertoivat, että hänelle (Jeesukselle) annettiin valta. Sellaiselle ei voi antaa valtaa, jolla sitä ei jo ole ja vallanantaja on aina korkeampi kuin se jolle se annetaan.

 

 

Lopuksi Paavalin kirje, joka ei jätä mitään epäselväksi sen suhteen, että Jeesus on alempiarvoisempi kuin Jumala:

 

1. Korinttilaisille 15:27. Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle." Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. 28. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

(KR 1933/38)

 

_____________________________________________________________

 

Tiitukselle 2:13. odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,

(KR 1933/38)

 

Tästä lauseesta ei voida sanoa, että Jeesusta olisi sanottu Jumalaksi. Jeesus kirkasti isänsä, joten kun Jeesus kirkastettiin myös Jumala kirkastettiin, eli sai kunniaa. Eri asia olisi jos sanottaisiin: ”suuren Jumalan Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen”. Näin ei kuitenkaan sanottu. Luulisi että olisi sanottu, jos Jeesus olisi Jumala. Nyt on kuitenkin laitettu JA väliin. Tämäkään Raamatun kohta ei ole mitenkään unitaarisen Jumalakäsityksen kanssa ristiriidassa. Ja vaikka Jeesusta olisikin sanottu tässä kohtaa Jumalaksi, niin se ei sotisi mitenkään unitaarista oppia vastaan.

 

_____________________________________________________________

 

 

Johannes 14:16. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, 17. totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.

(KR 1933/38)

 

Isä siis lähettää, kun Jeesus rukoilee häneltä sitä, eli Pyhä Henki ei lähde Jeesuksesta.

_____________________________________________________________

 

 

TAPAUS ”EGO EIMI” (Johannes 8:58 ja 2. Mooses 3:13.)

 

Johannes 8:57. Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!" 58. Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut." 59. Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä.

(KR 1933/38)

 

Johannes 8:58. Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi - minä olin."

(KR 1992)

 

Johannes 8:58. Jesus sanoi heille: totisesti, totisesti sanon minä teille: ennenkuin Abraham olikaan, olen minä.

(KR 1776 (1872))

 

58. Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Ennen kuin Aabraham syntyi minä olen*

(Jumalan Kansan Raamattu)

 

Johannes 8:58. Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti sanon teille: ennen Aaprahamin syntymistä MINÄ OLEN." [Käännöksessä: MINÄ OLEN]

(Aapeli Saarisalon UT)

 

2. Mooses 3:13. Mooses sanoi Jumalalle: "Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" 14. Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen." Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne."

(KR 1933/38)

 

 

Kreikan kieli sisältää kuitenkin monia kieliopillisia piirteitä, joita ei voida suoraan kääntää muihin kieliin samassa aikamuodossa. Tässä lauseessa on adverbi ja siksi siinä preesensissä oleva verbi tullee kääntää menneessä aikamuodossa.

 

[Englanninkielisistä käännöksistä, jotka kääntävät kohdan preesensissä:]

 

(Lainaus alkaa)

 

The phrase “I am” occurs many other times in the New Testament, and is often translated as “I am he” or some equivalent (“I am he”—Mark 13:6; Luke 21:8; John 13:19; 18:5, 6 and 8. “It is I”—Matt. 14:27; Mark 6:50; John 6:20. “I am the one I claim to be”—John 8:24 and 28.). It is obvious that these translations are quite correct, and it is interesting that the phrase is translated as “I am” only in John 8:58. If the phrase in John 8:58 were translated “I am he” or “I am the one,” like all the others, it would be easier to see that Christ was speaking of himself as the Messiah of God (as indeed he was), spoken of throughout the Old Testament.

At the Last Supper, the disciples were trying to find out who would deny the Christ. They said, literally, “Not I am, Lord” (Matt. 26:22 and 25). No one would say that the disciples were trying to deny that they were God because they were using the phrase “Not I am.” The point is this: “I am” was a common way of designating oneself, and it did not mean you were claiming to be God.

 

In order for the Trinitarian argument that Jesus’ “I am” statement in John 8:58 makes him God, his statement must be equivalent with God’s “I am” statement in Exodus 3:14. However, the two statements are very different. While the Greek phrase in John does mean “I am,” the Hebrew phrase in Exodus actually means “to be” or “to become.” In other words God is saying, “I will be what I will be.” Thus the “I am” in Exodus is actually a mistranslation of the Hebrew text, so the fact that Jesus said “I am” did not make him God.

 

(Lainaus päättyy)

 

(www.biblicalunitarian.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=100#null)

 

Osa käännöksistä kääntävät Johannes 8:58:n preesensissä ja osa imperfektissä. On lähes 100 % varmaa, että niidenkin käännösten tekijät, jotka kääntävät sen menneessä aikamuodossa ovat kolminaisuusopin kannattajia ja tietävät tapaus ego eimistä, mutta eivät käännä sitä siltä kolminaisuutta tukevaan muotoon. Huomionarvoisaa, että samanlainen tilanne toistuu myös käännettäessä 2. Mooses 3:14:ssä, eli sitä ei käännetä kaikissa käännöksissä muotoon ”minä olen”. Näiden seikkojen ja ristiriitaisuuksien vuoksi minusta on käsittämätöntä, että trinitaareilla on tapana yrittää tukea näillä kahdella Raamatun kohdalla kolminaisuusoppia.

 

_____________________________________________________________

 

 

1. Johanneksen kirje 5:18. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. 19. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa. 20. Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. 21. Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia.

(KR 1933/38)

 

1. Johanneksen kirje 5:18. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, varjelee jokaisen heistä, niin ettei Paha saa otetta.

19. Me tiedämme olevamme Jumalasta, mutta koko maailma on Pahan vallassa.

20. Me tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen. Ja tässä Todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä.

21. Lapseni, pysykää erossa vääristä jumalista!

(KR 1992)

 

Tässä kohdassa puhutaan Jeesuksen Isän tuntemisesta ja on loogisempaa se, että jakeen lopussa mainittu ”Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä” selittää Isää, eikä Poikaa, koska puhuttiin juuri Jeesuksen Isän tunnetuksi tekemisestä. Tämä tulkinta on myös sopusoinnussa muun Raamatun kanssa esim:

 

Johannes 17:3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

(KR 1933/38)

 

Johannes 17:3. Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

(KR 1992)

 

Johannes 17:3. Tämä on iankaikkinen elämä, että tuntevat Sinut, ainoan tosi Jumalan, ja Hänet, jonka lähetit, Jeesuksen Kristuksen.

(Aapeli Saarisalon UT)

 

_____________________________________________________________

 

 

Väite: Jeesuksen täytyy olla Kaikkivaltias Jumala, koska muuten hänen lunnaansa eivät olisi riittäneet.

 

Tällainen lause ei ole Raamatusta, eikä ole yhtään kohtaa joka sitä tukisi. Raamatussa ei sanota missään, että luotu ei voisi sovittaa luotua. Mooseksen laki esikuvasi Jeesuksen ristillä tekemää työtä. Tässä laissa annettiin aina samanarvoinen uhri rikkeestä sen enempää ei vaadittu. Aadam oli täydellinen ihminen ja hänen ihmiskunnalle aiheuttamaansa perisyntiä kuului siis vastata täydellinen ihminen, eli ihminen joka ei ollut tehnyt syntiä. Tämä täyttyi Jeesuksessa Kristuksessa, joka jopa ylitti Aadamin arvon ollessaan Jumalan Poika. Ei ole yhtään kohtaa Raamatussa, jossa Jeesusta sanottaisiin Luojaksi, Kaikkivaltiaaksi tai tosi Jumalaksi. Jeesuksen täytyi olla kyllä ainakin täydellinen ja synnitön ihminen, jotta hän voisi korjata Aadamin aiheuttaman perisynnin ja vastata tätä. Lisäksi jos Jeesus olisi ollut Aadamin Jumala, jota vastaan Aadam rikkoi, niin ketä vastaan Jeesus olisi voinut rikkoa?  Ei olisi ollut ketään ja Jeesuksen uskollisuudessa oleminen olisi ollut vain teatteria.

 

1. Timoteukselle 2:5. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, 6. joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,

(KR 1933/38)

 

1. Korinttilaisille 15:20. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. 21. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. 22. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, 23. mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;

(KR 1933/38)

 

 

Jeesus oli myös ihmisenä ollessaan tehty enkeleitä alhaisemmaksi. (Jotkut perustelevat tällä että Jeesuksen alemmuus Jumalaansa olisi ollut vain hänen ihmiselämänsä aikana. Tätä ei kuitenkaan Raamattu tue ja on lukuisia jakeita joissa sanotaan Jeesuksen olevan alisteinen Isälle ennen ihmiseksi tuloaan ja sen jälkeenkin) Ei voi siis olla mahdollista että Jeesus olisi ollut Kaikkivaltias hänen antaessaan ristillä henkensä. Kuka olisi voinut tehdä/asettaa Jeesuksen alemmaksi olennoksi kuin enkeli, kuin sellainen joka on häntä suurempi. (Huom. ei puhuta, että hän olisi itse tehnyt/asettanut itsensä enkeleitä alhaisemmaksi):

 

Heprealaisille 2:9. Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.

(KR 1933/38)

 

Heprealaisille 2:9. Sen kuitenkin näemme, että tuo "lyhyeksi aikaa enkeleitä alemmaksi asetettu", Jeesus, on kuoleman tuskat kärsittyään "seppelöity kirkkaudella ja kunnialla". Armollisen Jumalan tahto näet oli, että Jeesuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta.

(KR 1992)

 

_____________________________________________________________

 

 

Väite: Koska Jeesus antaa syntejä anteeksi, herättää kuolleita ja on tuomari hänen täytyy olla Kaikkivaltias Jumala.

 

Johannes tuo kuitenkin selvästi esiin, että Jeesuksen tuomiovalta ja voima on lähtöisin hänen Isältään ja että Isä hänet lähettänyt, eikä hän voi itsestään mitään tehdä (Jumala käskee mm. lasten kunnioittamaan vanhempiaan, eli ei tee Jeesusta Jumalaksi se, että häntä pitää kunnioittaa):

 

Johannes 5:21. Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. 22. Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle, 23. että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt. 24. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. 25. Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. 26. Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. 27. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika. 28. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä 29. ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen. 30. En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niinkuin minä kuulen, niin minä tuomitsen; ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt.

 

 

Jeesuksen Isä sääti Jeesukselle kuninkaallisen vallan, eli valta tulee Isältä Jeesukselle. Henkilö joka on riippuvainen toisen päätöksistä ei voi olla Kaikkivaltias. Jeesus jakaa valtaansa sitten edelleen hänen seuraajilleen ja hekin ovat TUOMAREITA:

 

Luukas 22:28. Mutta te olette pysyneet minun kanssani minun kiusauksissani; 29. ja minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, 30. niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.

(KR 1933/38)

 

 

Kannattaa huomioida myös että Elia ja Paavali herättivät kuolleen, eikä kukaan väitä heidän siksi olevan Jumalia tai osa Jumaluutta:

 

1. Kuningasten kirja 17:17. Sen jälkeen vaimon, talon emännän, poika sairastui; ja hänen tautinsa kävi hyvin kovaksi, niin ettei hänessä enää ollut henkeä. 18. Silloin vaimo sanoi Elialle: "Mitä minulla on tekemistä sinun kanssasi, Jumalan mies? Sinä olet tullut minun luokseni saattamaan minun pahat tekoni muistoon ja tuottamaan kuoleman minun pojalleni." 19. Mutta hän sanoi hänelle: "Anna poikasi minulle." Ja hän otti tämän hänen sylistään ja vei hänet yliskammioon, jossa asui, ja pani hänet vuoteellensa. 20. Ja hän huusi Herraa ja sanoi: "Herra, minun Jumalani, oletko tehnyt niin pahoin tätä leskeä kohtaan, jonka vieraana minä olen, että olet surmannut hänen poikansa?" 21. Sitten hän ojentautui pojan yli kolme kertaa, huusi Herraa ja sanoi: "Herra, minun Jumalani, anna tämän pojan sielun tulla häneen takaisin." 22. Ja Herra kuuli Eliaa, ja pojan sielu tuli häneen takaisin, ja hän virkosi henkiin. 23. Ja Elia otti pojan ja toi hänet yliskammiosta alas huoneeseen ja antoi hänet hänen äidillensä. Ja Elia sanoi: "Katso, poikasi elää." 24. Niin vaimo sanoi Elialle: "Nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies ja että Herran sana sinun suussasi on tosi."

(KR 1933/38)

 

 

Ja lainaan vielä saman muualta, koska tuosta käännöksestä on sensuroitu pois Jumalan nimi:

 

1. Kuningasten kirja 17:17. Sen jälkeen vaimon, talon emännän, poika sairastui — ja hänen tautinsa kävi hyvin kovaksi, niin ettei hänessä enää ollut henkeä.
18. Silloin vaimo sanoi Elialle: ”Mitä minulla on tekemistä sinun kanssasi, Jumalan mies? Sinä olet tullut minun luokseni saattamaan minun pahat tekoni muistoon ja tuottamaan kuoleman minun pojalleni.”
19. Mutta hän sanoi hänelle: ”Anna poikasi minulle.” Ja hän otti tämän hänen sylistään ja vei hänet yliskammioon, jossa asui, ja asetti hänet vuoteellensa.
20. Ja hän huusi Jahvea ja sanoi: ”Jahve, minun Jumalani, oletko tehnyt niin pahoin tätä leskeä kohtaan, jonka vieraana minä olen, että olet surmannut hänen poikansa?”
21. Sitten hän ojentautui pojan yli kolme kertaa, huusi Jahvea ja sanoi: ”Jahve, minun Jumalani, anna tämän pojan sielun tulla häneen takaisin.”
22. Ja Jahve kuuli Eliaa, ja pojan sielu tuli häneen takaisin, ja hän virkosi henkiin.
23. Ja Elia otti pojan ja toi hänet yliskammiosta alas huoneeseen ja antoi hänet hänen äidillensä. Ja Elia sanoi: ”Katso, poikasi elää.”
24. Niin vaimo sanoi Elialle: ”Nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies ja että Jahven sana sinun suussasi on tosi.”

(Raamattu 2005)

 

 

Apostolien teot 20:9. Niin eräs nuorukainen, nimeltä Eutykus, istui ikkunalla, ja kun Paavalin puhe kesti niin kauan, vaipui hän sikeään uneen ja putosi unen vallassa kolmannesta kerroksesta maahan; ja hänet nostettiin ylös kuolleena. 10. Mutta Paavali meni alas, heittäytyi hänen ylitsensä, kiersi kätensä hänen ympärilleen ja sanoi: "Älkää hätäilkö, sillä hänessä on vielä henki."

 

(KR 1933/38)

 

 

Tuomarius ei tee kenestäkään Jumalaa ja Israelilla oli Jumalan sallimuksesta tuomareita (vaikka Israelin tuomareita kutsuttiinkin Jumaliksi):

 

Tuomarit 2:16. Silloin Herra herätti tuomareita, jotka pelastivat heidät heidän ryöstäjäinsä käsistä.

 

(KR 1933/38)

 

 

Tässä vertauskuvallisesti sanotaan Israelin tuomareita Jumaliksi:

 

Psalmi 82:1: Aasafin virsi. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä: 2. "Kuinka kauan te tuomitsette väärin ja pidätte jumalattomain puolta?" Sela. 3. "Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteenalaiselle oikeus. 4. Vapauttakaa vaivainen ja köyhä, pelastakaa hänet jumalattomain käsistä. 5. Ei ole heillä älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä: kaikki maan perustukset horjuvat. 6. Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia; 7. kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa." 8. Nouse, Jumala, tuomitse maa, sillä sinä perit kaikki pakanakansat.

(KR 1933/38)

 

Ja tähän kohtaan Jeesus viittasi:

 

Johannes 10:34. Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette jumalia'? 35. Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli - ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin

(KR 1933/38)

_____________________________________________________________

 

 

Väite: Jeesus ei koskaan kieltäytynyt ottamasta palvontaa vastaan.

 

Todellisuudessa Jeesukselle ei koskaan osoitettu palvontaa. Ei kannata sekoittaa toisiinsa palvontaa ja kumartamista. Kumartaminen on Raamatussa normaali ja sallittu tapa osoittaa kunnioitusta kenelle vain paitsi muussa kuin palvontamielessä. Epäjumalien kumartamisen ilmoitti Jumala laissaan olevan palvontaa ja siten syntiä.

 

5. Mooses 4:19. ja ettet, kun nostat silmäsi taivasta kohti ja katselet aurinkoa ja kuuta ja tähtiä, kaikkea taivaan joukkoa, anna vietellä itseäsi kumartamaan ja palvelemaan niitä, sillä Herra, sinun Jumalasi, on jakanut ne kaikille muille kansoille koko taivaan alla.

(KR 1933/38)

 

5. Mooses 4:19. Mutta jos sinä unhotat Herran, sinun Jumalasi, ja seuraat muita jumalia, palvelet niitä ja kumarrat niitä, niin minä vakuutan teille tänä päivänä, että te peräti hukutte.

(KR 1933/38)

 

 

Tästä huolimatta kunnioituksen osoittaminen ei-palvonta mielessä ei ollut kiellettyä:

 

1. Samuel 24 8. Ja Daavid kovisti miehiänsä eikä sallinut heidän hyökätä Saulin kimppuun. Niin Saul nousi luolasta ja meni matkaansa. 9. Senjälkeen Daavid myös nousi, lähti luolasta ja huusi Saulin jälkeen: "Minun herrani, kuningas!" Kun Saul katsahti taaksensa, kumartui Daavid kasvoilleen maahan ja osoitti kunnioitusta.

(KR 1933/38)

 

1. Mooses 42: 6. Mutta Joosef oli vallanpitäjänä maassa; hän myi viljaa kaikelle maan kansalle. Niin Joosefin veljet tulivat ja kumartuivat hänen edessään kasvoilleen maahan.

(KR 1933/38)

 

Matteus 18: 26. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen: 'Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki.'

(KR 1933/38)

 

 

Jumalan mies Joosua kumarsi enkeliäkin:

 

Joosua 5:13. Ja tapahtui Joosuan ollessa Jerikon luona, että hän nosti silmänsä ja näki miehen seisovan edessään, paljastettu miekka kädessä. Ja Joosua meni hänen luokseen ja sanoi hänelle: "Oletko sinä meikäläisiä vai vihollisiamme?" 14. Niin hän sanoi: "En, vaan minä olen Herran sotajoukon päämies ja olen juuri nyt tullut." Niin Joosua heittäytyi kasvoilleen maahan, kumarsi ja sanoi hänelle: "Mitä herrallani on sanottavana palvelijalleen?" 15. Ja Herran sotajoukon päämies sanoi Joosualle: "Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä." Ja Joosua teki niin.

(KR 1933/38)

 

 

Raamatussa on vastaavia esimerkkejä kumartamisesta lukemattomasti. Ja todellakin Jeesustakin kumarrettiin monta kertaa:

 

Matteus 8: 2. Ja katso, tuli pitalinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi: "Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa."

(KR 1933/38)

 

 

Jeesuksen tahtoon ja valtaan tulee alistua ja tämä osoitetaan mm. kumartamalla hänen eteensä:

 

Filippiläisille 2:9. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, 10. niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, 11. ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

(KR 1933/38)

 

 

Johannes aikoi kumartaa enkeliä palvontamielessä ja siksi enkeli varoitti häntä kumartamasta. Jakeessa on korostettu sitä että Johannes aikoi palvoa enkeliä ei vain kumartaa:

 

Ilmestys 19:10. Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile Jumalaa.

(KR 1933/38)

 

Ilmestys 19:10. Heittäysin jalkainsa juureen palvoakseni häntä. Mutta sanoo minulle: "Varo sitä tekemästä. Olen palvelutoverisi ja veljiesi palvelutoveri, niitten, joilla on Jeesuksen todistus. Palvo Jumalaa. Sillä profetoimisen henki on Jeesuksen todistus."

(Aapeli Saarisalon UT)

_____________________________________________________________

 

 

Matteus 28:17. Nähdessään Hänet palvoivat Häntä, mutta muutamat epäilivät.

 

(Aapeli Saarisalon UT)

 

Matteus 28:17. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät.

 

(KR 1933/38)

 

Matteus 28:17 kai idontev auton prosekunhsan autw oi de edistasan

(Bysantin teksti)

 

proskuneo (G4352)

 

 

Ei tuossa Raamatun kohdassa puhuta mistään rukoilemisesta tai palvomisesta vaan ainoastaan kumartamisesta.

 

Ennen Jeesusta juutalaisten kääntämä kreikankielinen Vanha Testamentti (Septuaginta) käyttää samaa verbiä ihmisten luvallisesta ei palvovasta kumartamisesta esim.:

 

proskuneo (G4352)

 

1. Mooses 33:6. kai proshggisan ai paidiskai kai ta tekna autwn kai prosekunhsan

 

1. Mooses 33:6  kai proshggisan ai paidiskai kai ta tekna autwn kai prosekunhsan

(Septuaginta)

 

1. Mooses 33:7. kai proshggisen leia kai ta tekna authj kai prosekunhsan kai meta tauta proshggisen raxhl kai iwshf kai prosekunhsan

 

1. Mooses 33:7  kai proshggisen leia kai ta tekna authv kai prosekunhsan kai meta tauta proshggisen rachl kai iwshf kai prosekunhsan

(Septuaginta)

 

1. Mooses 33:4. Mutta Eesau riensi häntä vastaan ja sulki hänet syliinsä, halasi häntä kaulasta ja suuteli häntä; ja he itkivät. 5. Ja hän nosti silmänsä ja näki vaimot ja lapset ja kysyi: "Keitä ovat nämä, jotka ovat sinun seurassasi?" Hän vastasi: "Ne ovat minun lapseni, jotka Jumala on palvelijallesi lahjoittanut." 6. Niin orjattaret lähestyivät lapsineen ja kumartuivat maahan. 7. Myöskin Leea lapsineen lähestyi, ja he kumartuivat maahan. Viimein lähestyivät Joosef ja Raakel ja kumartuivat maahan.

(KR 1933/38)

 

Ja muutenkin Septuaginga käyttää samaa verbiä lukemattomia kertoa, kun puhutaan normaalista kunnioittavasta kumartamisesta.

 

 

KR 1992 kääntääkin saman jakeen oikein jättäessään rukoilemisen pois:

 

Matteus 28:17. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät.

 

Tämäkin tapaus kertoo hyvin siitä, että on hyvä tietää jotain Raamatun alkukielestä ja monista Raamatun käännöksistä, eikä luottaa sokeasti yhteen väännökseen.
_____________________________________________________________

 

 

1. Johanneksen kirje 2:22. Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. 23. Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.

(KR 1933/38)

 

Tällä kohdalla on perusteltu kolminaisuuden olevan Raamatun oppi. Se että tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi eli voidelluksi ei tarkoita mitenkään, että pitäisi tunnustaa Yksi Jumala, jossa on kolme tasavertaista, tasavoimaista ja yhtä ikuista Jumalaa. Eikä tässä kohdassa edes puhuta mitään Pyhästä Hengestä.

_____________________________________________________________

 

 

2. Johanneksen kirje 1:7. Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

(KR 1933/38)

 

En torju Jeesuksen olevan lihaksi tullut Jumalan Sana Kristus, vaikka en usko kolminaisuusoppiin. En käsitä miksi tälläkään Raamatun kohdalla pyritään todistamaan kolminaisuuden olevan Raamatun oppi.

 

_____________________________________________________________

 

 

Väite: Jeesuksen tunnustaminen Herraksi tarkoittaa tämän tunnustamista Kaikkivaltiaaksi.

 

Esim. Saara kutsui Aabrahamia Herraksi:

 

1. Pietari 3: 1. Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, 2. kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. 3. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, 4. vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. 5. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; 6. niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää.

(KR 1933/38)

 

Tunnustaminen herraksi Raamatussa viittaa yksinkertaisesti toisen tunnustamista herrakseen, eli alistumista tämän valtaan.

 

Jeesus tunnustetaan Herraksi Isän Jumalan kunniaksi, ei Jeesuksen omaksi kunniaksi ja tämä olisi omituista, jos Jeesus itse olisi Kaikkivaltias:

 

Filippiläisille 2: 11. ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

 

 

Vertaa:

 

2950 kyrios

1.     herra, omistaja – Matteus 20:8, talon isäntä – Markus 13:35, elon Herra, Herra jolle sato kuuluu – Matteus 9:38

2.     herra, isäntä – Matteus 10:24, maallinen isäntä – Efesolaisille 6:5

3.     herra, aviomies – 1. Pietarin kirje 3:6

4.     herra alamaisen käyttämänä puhutteluna – Matteus 27:63

5.     herra hallitsijana – Apostolien teot 25:26

6.     herra enkelin puhutteluna – Apostolien teot 10:4

7.     Herra, Jumalan nimityksenä – Matteus 1:20, Herran kirkkaus – Luukas 2:9

8.     Herra, Jeesuksesta – Matteus 21:3, (puhutteluna) – Matteus 8:2

 

Lähde: Iso Raamatun Sanahakemisto 3, 1998

 

Huom. alkukielessä ei käytetty isoja kirjaimia, joten ei voida vetää johtopäätöksiä siitä, että tässä vain Jeesuksesta ja Jumalasta käytetään isoa kirjainta puhuttaessa herrasta.

_____________________________________________________________

 

 

Roomalaisille 9:5. heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!

(KR 1933/38)

 

(Huom. Raamatun kreikassa ei ollut käytössä pieniäkirjaimia, eikä välimerkkejä)

 

Tämän jakeen sanotaan todistavan, että Kristus on kaikkien yläpuolella. (Huom. kolminaisuusoppiinkaan ei kuulu tämä, vaan siinä Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yhtä korkeita, eli kolminaisuusopin puolesta ei tarkkaan ottaen voi tämän jakeen puhuvan)

 

Kyseessä on kääntämisen kannalta vaikea jae. Yleensä tämä Jae on käännetty samalla tavalla kuin Kirkkoraamattu 1933/38:kin, mutta poikkeuksiakin löytyy:

 

Roomalaisille 9:5. of whom are the fathers, and from whom (according to flesh) is the Christ, God who is over all is blessed into the ages. Truly.

(A Conservative Version)

 

Roomalaisille 9:5 to them belong the patriarchs, and of their race, according to the flesh, is the Christ. God who is over all be blessed for ever. Amen.

(Revised Standard Version)

 

Eivätkä nämä  kaksi lainaamaani kohtaa ole mitään kolminaisuuden vastustajien tekemiä käännöksiä, vaan laajassa trinitaarien käytössä ja hyväksynnässä olevia käännöksiä.

 

 

Vertaa:

 

Jeesus itse sanoi ettei ole korkein, vaan Isä:

 

Johannes 14:28. Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne.' Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.

(KR 1933/38)

 

 

Paavalikin sanoi Jeesuksen olevan Jumalan alamainen. (Joskus trinitaarit perustelevat Raamatun todistusta Jeesuksen alemmuudesta Isään nähden sillä, että näin olisi ollut vain Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana, mutta tämä jakeen kirjoittamisen aikaan Jeesus oli noussut kuolleista jo aikaa sitten.):

 

1. Korinttilaisille 11:3. Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

(KR 1933/38)

 

 

Paavali korosti Isän Jumaluutta ja kertoi hänen olevan Jeesuksen yläpuolella mm. tässä:

 

1. Korinttilaisille 8:5. Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja, 6. niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

(KR 1933/38)

 

 

Paavalin käytäntöön kuului ylistää Luojaa ja Jeesuksen Isää, ei Poikaa:

 

Roomalaisille 1:25. nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

(KR 1933/38)

 

2. Korinttilaisille 11:31. Herran Jeesuksen Jumala ja Isä, joka on ylistetty iankaikkisesti, tietää, etten valhettele.

(KR 1933/38)

 

Efesolaisille 1:3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,

(KR 1933/38)

 

Roomalaisille 15:5. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, 6. niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää.

(KR 1933/38)

 

Isä on yli kaiken:

 

Efesolaisille 4:6. yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

(KR 1933/38)

 

Ihmisiäkin on silti lupa ylistää/kehua:

 

Sananlaskut 27:2. Kehukoon sinua toinen, ei oma suusi; vieras, eikä omat huulesi.

(KR 1933/38)

_____________________________________________________________

 

 

ELOHIM

 

Heprean kielen Jumalaa merkitsevä sana Elohim on monikkomuoto (yksikkö El). Tukeeko tämä kolminaisuutta? Heprean kielessä tämän sanan monikko muoto korostaa korkeaa asemaa ja ylhäisyyttä.

 

Myös epäjumala Daagonista käytetään tässä kohdassa sanaa Elohim:

 

Tuomarit 16:23. Niin filistealaisten ruhtinaat kokoontuivat uhraamaan suurta uhria jumalalleen Daagonille ja iloa pitämään, sillä he sanoivat: "Meidän jumalamme on antanut vihollisemme Simsonin meidän käsiimme."

(KR 1933/38)

 

Tuomarit 16:23. we sarney pèlìshtim neesfu lì zèbòach zevach gadol le dagon elòheyhem wù le śìmchah wa yòòmru natan elòheynu be yadenu et shìmshon oyveynu
(Biblia Hebraica Stuttgartensia (1977))

 

wn:ybywa Nwsms ta wn:dy:b wn:yhla Ntn wrmay:w hxmv:l:w Mh:yhla Nwgd:l lwdg-xbz xbz:l wpoan Mytslp ynro:w Tuomarit 16:23.

(Ben Asher Morphological Hebrew Text)

 

 

(H430

אלהים

'ĕlôhîym

el-o-heem'

Plural of H433; gods in the ordinary sense; but specifically used (in the plural thus, especially with the article) of the supreme God; occasionally applied by way of deference to magistrates; and sometimes as a superlative: - angels, X exceeding, God (gods) (-dess, -ly), X (very) great, judges, X mighty.)

 

(Strong’s Hebrew and Greek dictionaries)

 

 

Joosefista käytetään tässä kohdassa nimeä Herra monikossa:

 

1. Moos 40:30. "Mies, joka on sen maan valtiaana, puhutteli meitä ankarasti ja kohteli meitä, niinkuin olisimme olleet maata vakoilemassa. 31. Mutta me sanoimme hänelle: 'Olemme rehellisiä miehiä emmekä mitään vakoojia;

(KR 1933/38)

 

1. Moos 40:30. dìbber ha ish adòney ha aretz ìttanu qashot wa yìtten òtanu kì mèraggèlim et ha aretz

(Biblia Hebraica Stuttgartensia (1977))

 

(H113

אדן    אדון

'âdôn  'âdôn

aw-done', aw-done'

From an unused root (meaning to rule); sovereign, that is, controller (human or divine): - lord, master, owner. Compare also names beginning with “Adoni-“.)

(Strong’s Hebrew and Greek dictionaries)

 

 

Heprean kielessä on siis korostaa sanan ylhäisyyttä laittamalla se monikkomuotoon. Ei ole siis mitään kummallista siinä että Jumala esiintyy monikossa. Vastaavia tapauksia on muitakin kuin Israelin Jumala.

_____________________________________________________________

 

 

THEOS

 

Samansuuntainen perustelu kolminaisuuden tueksi on se, että kreikan sana Theos eli Jumala on ”persoonanimi”. Eli väitetään Jeesuksen olevan samaa olemusta (on eri asia olla yhtä jonkun kanssa, kuin olla samaa olemusta toisen kanssa) koska Jeesuksesta ja Isästä käytetään molemmista nimeä Theos ja kyllä myös Pyhästä Hengestä Ananiaan tapauksessa. Mutta myös saatanasta, eli tämä väite ei tue kolminaisuutta:

 

2. Korinttilaisille 4:4. niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

(KR 1933/38)

 

2. Korinttilaisille 4:4. en hois ho theos tou aiónos toutou etyphlósen ta noémata tón apistón, eis to mé augasai autois ton phótismon tou evañgeliou tés doxés tou Christou, hos estin eikón tou Theou.

(Bysantit teksti)

 

2. Korinttilaisille 4:4  en oiv o yeov tou aiwnov toutou etuflwsen ta nohmata twn apistwn eiv to mh augasai autoiv ton fwtismon tou euaggeliou thv doxhv tou cristou ov estin eikwn tou yeou

(Bysantit teksti)

 

Ja jotta ei jäisi epäselväksi, että tämä tämän maailman Jumala on saatana:

 

1. Johanneksen kirje 5:19. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa.

(KR 1933/38)

 

1. Johanneksen kirje 5:19. Tiedämme, että olemme Jumalasta, mutta koko mailma on paholaisen vallassa.

(Aapeli Saarisalon UT)

 

_____________________________________________________________

 

Pyhä Henki

 

Apostolien teot 5: 1. Mutta eräs mies, nimeltä Ananias, ja hänen vaimonsa Safiira myivät maatilan, 2. ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen. 3. Mutta Pietari sanoi: "Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? 4. Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle." 5. Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä. Ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat.

(KR 1933/38)

 

Tässä yhteydessä on kutsuttu Pyhää Henkeä Jumalaksi, mutta ei muualla Raamatussa missään. Raamatun kokonaisuudessa tulee ilmi, että Pyhä Henki on vain Jumalan palvelija, ei Kaikkivaltias. Ja siksi en pidä Pyhää Henkeä kuin arvonimeltään Jumalana, kuten Jeesustakin. Pyhä Henki on alempi kuin Jeesus. Missään Raamatussa ei sanota, että Pyhä Henki olisi Kaikkivaltias, aina ollut, eikä hänen kuvata koskaan istuvan valtaistuimella.

 

Kuten Jeesuksen ennustettiin istuvan:

 

Psalmit 110:1. Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi."

(KR 1933/38)

 

Psalmit 110:1. A Psalm by David. Yahweh says to my Lord, "Sit at my right hand, Until I make your enemies your footstool for your feet."

(World English Bible)

 

Stefanos näki Jeesuksen istuvan Jumalan oikealla puolella, muta ei nähnyt Pyhää Henkeä, eikä missään Raamatussa kerrota Pyhän Hengen olevan taivaassa henkilönä:

 

Apostolien teot 7: 55. Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella 56. ja sanoi: "Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella."

(KR 1933/38)

 

 

Jeesuksen Isä sääti Jeesukselle kuninkaallisen vallan, eli valta tulee Isältä Jeesukselle. Henkilö joka on riippuvainen toisen päätöksistä ei voi olla Kaikkivaltias. Jeesus jakaa valtaansa sitten edelleen hänen seuraajilleen ja hekin ovat TUOMAREITA:

 

Luukas 22:28. Mutta te olette pysyneet minun kanssani minun kiusauksissani; 29. ja minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, 30. niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.

(KR 1933/38)

 

_____________________________________________________________

 

LOPUKSI

 

Huomionarvoisaa on se ettei Jeesuksen oikeuden seuraajien ole väitetty tulemaan maailman rakastamiksi ja siksi on myös epätodennäköistä, että heidän oppiakaan pidettäisiin Raamatullisena:

 

Apostolien teot 20:29. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, 30. ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.

(KR 1933/38)

 

Matteus 7:13. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; 14. mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. 15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. 16. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? 17. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. 18. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. 19. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. 20. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. 21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.'

(KR 1933/38)

 

Johannes 15:19. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. 20. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi.' Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. 21. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.

(KR 1933/38)

 

 

Kolminaisuutta on esiintynyt jo ennen Jeesuksen syntymistä ihmiseksi, eikä näin ollen voi väittää ”kristillisen” kolminaisuusopin vaikuttaneen niiden muodostumiseen:

 

Akkkadi Enlil ”Maan herra”  muodosti Taivaan jumala Anun ja Veden jumala Ean kanssa kosmillisen jumaltriadin Anu-Enlil-Ean

-Egypti: Horus, Osiris ja Isis -jumalkolmikko

-Babylon: Ištar, Sin ja Šamaš -jumalkolmikko

-Syyria: Kuunjumala, Taivaiden Herra ja auringonjumala -jumalkolmikko

-Intia: Brahma eli Luoja, Višnu eli Säilyttäjä ja Šiva eli Tuhoaja - jumalkolmikko

 

Lisäksi buddhalaiset kuvaavat Buddhan kolmipäiseksi. Ja myös gnostilaisuudessa esiintyy Isän, Äidin ja Pojan muodostava kolminaisuus jo kauan ennen Nikean uskontunnustuksen laatimista vuonna 325.

 

Monilla on tiedossa, että varsinkin katolinen kirkko on imenyt itseensä monia oppeja pakanauskonnoista, jotka eivät ole Raamatullisia ja minä lasken siihen myös kolminaisuusopin.

 

 

(Nikean uskontunnustus, joka laadittiin vuonna 381:

 

Uskon yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan.

Uskon yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi, ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.

Uskon Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.

Uskon yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirkkoon. Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi, odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.

Aamen.

 

Ortodoksisen kirkon versio, jota se pitää alkuperäisenä ja jota se todennäköisesti onkin)

 

 

Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325 ei laadittu Nikean uskontunnustusta, vaan se laadittiin vasta vuonna 381. Tässä tunnustuksessa ei sanota mitään muuta kuin että he uskovat Pyhään Henkeen. Kolminaisuusopista ei tässä siis voida vielä sanoa päätetyn:

 

Nikeassa laadittiin 318 isän uskontunnustus:

 

"Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään Kaikkivaltiaaseen, kaikkien näkyvien ja näkymättömien luojaan. Ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainosyntyiseen Poikaan, Isästä syntyneeseen, joka on peräisin Isän olemuksesta, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt eikä luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, jonka kautta kaikki on tehty niin taivaassa kuin maan päällä; meidän ihmisten ja tähden ja meidän pelastuksemme tähden hän astui alas ja tuli lihaksi, tuli ihmiseksi, kärsi ja nousi ylös kolmantena päivänä, astui ylös taivaisiin, tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen.

 

Ja heidät, jotka sanovat "oli aika, jolloin häntä ei ollut", ja "ennen kuin hän syntyi, häntä ei ollut", ja että hän tuli olevaiseksi olemattomista asioista, tai toisesta hypostaasista tai olemuksesta, vakuuttaen, että Jumalan Pojassa tapahtuu muutoksia tai erilaistumisia, katolinen ja apostolinen kirkko erottaa."

 

Vuonna 325 siis säädettiin uskontunnustus, jossa ei puhuta Pyhästä Hengestä muuta kuin sanotaan siihen uskottavan. Uskon että nämä piispat eivät vielä uskoneet kolminaisuusoppiin vaan kaksinaisuusoppiin. Olisi omituista jos he olisivat uskoneet Pyhän Hengen olevan Kaikkivaltias, mutta jättivät sen mainitsematta.

 

 

Ihmiset eivät yleensä pane merkille että kirkkojen yleisesti hyväksymä ja esinikealainen Apostolinen uskontunnustus on unitaarinen:

 

Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan), pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

 

Ainoastaan Isästä käytetään sanaa ”Jumala” ja sanoja ”Luoja” ja ”Kaikkivaltias”. Sidossana ”ja” erittelee käsitteet. Pyhää Henkeä ei siinä määritellä mitenkään eikä personalisoida.

 

 

Jumala täytyy tuntea, jotta voi pelastua:

 

Johannes 17:3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

(KR 1933/38)

 

En kuitenkaan rupea määrittämään mitä tämä tunteminen käytännössä pelastukseen liittyen tarkoittaa.

 

 

Simo Rautio