Lutherin toinen minä

Luther tunnetaan rohkeana uskonpuhdistajana ja omantunnonarkana kristittynä. Sitä hän kieltämättä olikin, mutta hänellä oli myös muita, vähemmän tunnettuja luonteenpiirteitä.

Hänen voimakastahtoinen ja jääräpäinen luonteensa oli varmasti eduksi hänen uskonpuhdistajan työssään. Toisaalta se kuitenkin saattoi estää häntä näkemästä joitakin asioita selkeästi. Kun hän oli omasta mielestään oikeassa, hän piti päänsä, eivätkä häneen tällöin tehonneet mitkään järkiperustelut. Hän oli puheissaan suorasukainen, joskus - nykytapoihin verraten - jopa röyhkeä. Vastustajien nujertamiseksi hänelle eivät aina riittäneet teologiset perustelut vaan hän saattoi haukkua nämä joskus hyvinkin voimallisin sanoin. Eräässä kirjoituksessaan hän esim. luonnehti paavilaisia kiistakumppaneitaan sanoilla: "Nuo aasit! Nuo paksukalloiset aasit!"

Joissakin asioissa hän saattoi muuttaa mieltään hyvinkin jyrkästi. Esim. Ilmestyskirjaa hän piti aluksi tarpeettomana: "Minun henkeni ei mukaudu tähän kirjaan." Myöhemmin hän suhtautui siihen aivan toisin, ja piti selvänä, että se kuuluu Raamattuun ja on osa Jumalan ilmoitusta - yhtä arvokas kuin muukin Raamattu. Viime aikoihin asti luterilaisuudessa on yleisesti pitäydytty tuohon Lutherin aikaisempaan tulkintaan ja siitä syystä Ilmestyskirja jätetty hyvin vähälle huomiolle. Vasta nyt on havahduttu huomaamaan , että Ilmestyskirjan sisältöä tulisi pohtia myös luterilaisesta näkökulmasta, eikä jättää sen selittämistä yksinomaan 'harhaoppisille lahkoille'. Televisiossa vast'ikään nähty ohjelmasarja Ilmestyskirja.fi olikin hyvin toteutettu esitys tästä luterilaisesta tulkinnasta.

Lutherin mielenmuutos ns. talonpoikaiskapinan aikana on herättänyt arvostelua ja ihmetystä. Kun talonpojat valittivat tilanherrojensa mielivaltaa, Luther kehotti heitä puolustamaan oikeuksiaan. Tästä rohkaistuneena talonpojat nousivat kapinaan. Mutta silloin Luther yllättäen kääntyikin tilanherrojen puolelle ja vuorostaan yllytti näitä heidän ryhtyessään verisesti kukistamaan kapinaa. "Nyt ei ole rauhan vaan miekan aika", Luther sanoi. Tämä tapahtui samaan aikaan, kun hän työsti saksankielistä raamatunkäännöstä.

Eniten arvostelua ja ihmetystä ovat kuitenkin herättäneet Lutherin juutalaisvastaiset kirjoitukset. Niiden perusteella häntä on jopa sanottu koko natsi-aatteen isäksi. Seuraavassa muutamia otteita Lutherin kirjan "Juutalaisista ja heidän valheistaan" (julk. 1543) engl. käännöksestä "The Jews and Their Lies". Otteet poimin eräästä nyyssipostauksesta. Suomennokset ovat omiani, eivätkä aina ehkä aivan tarkasti ilmaise alkuperäisen tekstin ajatusta. Kirja on kuulemma kyllä julkaistu suomeksikin.

***

"If I had to baptise a Jew, I would take him to the bridge of the Elbe, hang a stone around his neck and push him over with the words 'I baptise thee in the name of Abraham.'"

"Jos minun pitäisi kastaa juutalainen, veisin hänet Elben sillalle, sitoisin kiven hänen kaulaansa ja työntäisin hänet jokeen sanoen: 'Kastan sinut Aabrahamin nimeen".

***

"Therefore be on your guard against the Jews, knowing that wherever they have their synagogues, nothing is found but a den of devils in which sheer self-glory, conceit, lies, blasphemy, and defaming of God and men are practiced most maliciously and veheming his eyes on them."

"Pitäkää siksi varanne juutalaisten suhteen ja tietäkää, että missä tahansa heillä onkin synagoogansa, sieltä löytyy vain paholaisten pesä, jossa vallitsee itsekehu, omahyväisyys, valheet, pilkka ja Jumalan ja ihmisten pahimman laatuinen häpäiseminen ....."

***

"He who hears this name [God] from a Jew must inform the authorities, or else throw sow dung at him when he sees him and chase him away." "If I had power over the Jews, as our princes and cities have, I would deal severely with their lying mouth."

"Joka kuulee juutalaisen suusta tämän nimen (Jumala), ilmoittakoon siitä viranomaisille tai viskatkoon emakon lantaa hänen päälleen, siten ajaen hänet tiehensä.." "Jos minulla olisi valta kuten hallitsijoillamme... kohtelisin näitä valhesuisia juutalaisia ankarasti .."

***

"If we wish to wash our hands of the Jews' blasphemy and not share in their guilt, we have to part company with them. They must be driven from our country."

"Jos haluamme pestä kätemme juutalaisten jumalanpilkasta ja osallisuudesta heidän syyllisyyteensä, meidän ei pitäisi olla yhteydessä heihin. Heidät pitäisi ajaa pois maastamme."

***

"What shall we Christians do now with this depraved and damned people of the Jews? ... I will give my faithful advice: First, that one should set fire to their synagogues. . . . Then that one should also break down and destroy their houses. . . . That one should drive them out the country."

"Mitä meidän kristittyjen pitäisi tehdä noiden turmeltuneiden ja kirottujen juutalaisten suhteen? ... Annan luotettavan neuvon: Ensiksi, sytytettäköön tuleen heidän synagoogansa ...sitten särjettäköön ja hävitettäköön heidän talonsa .. ja karkotettakoon heidät maasta."

***

"We are at fault for not slaying them [the Jews]."

On oma vikamme, ettemme ole surmanneet heitä (juutalaisia)..."

***

"...but then eject them forever from this country. For, as we have heard, God's anger with them is so intense that gentle mercy will only tend to make them worse and worse, while sharp mercy will reform them but little. Therefore, in any case, away with them!"

"...ja sitten työntää iäksi pois tästä maasta. Koska, niinkuin olemme kuulleet, Jumalan viha heitä kohtaan on niin suuri, että hellävaraisuus saa heidät ainoastaan pahemmiksi ja ankarakin armeliaisuus muuttaa heitä ainoastaan vähän. Siksi heistä on joka tapauksessa päästävä eroon ..."

***

"What shall we do with...the Jews?... I advise that all their prayer books and Talmudic writings...are to be taken from them... I advise that safe-conduct on the highways be abolished completely for the Jews... I advise that their rabbis be forbidden to teach on pain of loss of life and limb... set fire to their synagogues or schools and bury and cover with dirt whatever will not burn, so that no man will ever again see a stone or cinder of them... their homes also should be razed and destroyed."

"Miten siis tulisi toimia ...juutalaisten suhteen? ... Neuvoisin, että kaikki heidän rukouskirjansa ja Talmud- kirjoituksensa ... otettaisiin heiltä pois.. Neuvoisin, että juutalaisten vapaa kulku valtateillä täydellisesti kiellettäisiin... Neuvoisin, että heidän rabbeiltaan kiellettäisiin opettaminen kuolemanrangaistuksen ja vankeuden uhalla ... sytyttämään tuleen heidän synagoogansa ja koulunsa sekä hautaamaan maahan kaiken, mikä ei pala, niin ettei niistä jäisi kiveäkään jäljelle ihmisten nähtäväksi ... myös heidän kotinsa pitäisi tuhota ja hävittää maan tasalle."

**********

On todella syystä ihmetelty, miten sama Luther, joka julisti uskonvanhurskautta ja näki Saatanan juonia sielläkin, missä ihmiset uskoivat tekevänsä oikeita ja hurskaita asioita, voi kirjoittaa tällaista tekstiä. Varsinkin kun ottaa huomioon, että hän vielä parikymmentä vuotta aiemmin ilmestyneessä kirjassaan "Jeesus Kristus syntyi juutalaiseksi" kehoitti kohtelemaan juutalaisia rakkaudellisesti evankeliumin tähden ja koska Jeesuskin oli juutalainen.

Tämän asian tarkempi analysointi jääköön asiantuntijoille, mutta joka tapauksessa voidaan todeta, että Lutherkin oli vain tavallinen ihminen, omine inhimillisine heikkouksineen. Vaikka hän painotti Raamatun sanan ylivaltaa ihmisen järkeilyä vastaan ja tarttui herkästi Raamatun kirjaimeen sielläkin, missä olisi voinut puhua metaforasta, hän oli valmis luopumaan tästä tulkintaperiaatteestaan mikäli se joutui ristiriitaan hänen oman esiymmärryksensä kanssa. Nämä hänelle ominaiset luonteenpiirteet ja niiden vaikutus siihen, mitä ja millä tavoin hän kirjoitti, on hyvä pitää mielessä arvioitaessa hänen kirjoituksiaan ja niiden pohjalta syntyneitä 'luterilaisia' uskonkäsityksiä. Tämä ei tietenkään saa muodostua tärkeimmäksi kriteeriksi uskonnäkemysten mittaamisessa.

 
Luther ei kohdistanut vihaansa vain juutalaisiin, vaan itse asiassa kaikkiin, jotka
uskoivat ja opettivat toisin kuin hän itse. Vaikka ei ole yleisesti tiedossa, hän
vainosi ja kehoitti tappamaan myös niitä kristittyjä, jotka eivät kaikessa kannattaneet
hänen näkemyksiään. Tästä on erinomainen kirjoitus osoitteessa:
Luther, kristittyjen vainooja

Muuta aiheeseen liittyvää:
Kirkko kristittyjen vainoajana
Kastajaliikkeestä
Mennoniitoista

29.06.10