Martinus

Tanskalainen Martinus Thomsen (1890-1981) eli tavallista arkipäiväistä toimistotyöntekijän elämää, kunnes kosminen kokemus mullisti hänen elämänsä vuonna 1921. Kokemuksensa jälkeen hänestä tuli mystikko ja kirjailija, joka kirjailijanimellä Martinus kirjoitti näkyjensä pohjalta lukuisia teoksia. Hänen tuttavansa ihmettelivät niiden sisältämää tietomäärää ja kyselivät mistä tämä oli kaikki tietonsa lukenut. Martinus vastasi: "En minä ole mitään lukenut. Minä vain jotenkin tiedän nämä asiat."


ornament.jpg


Ensimmäinen 'kosminen' kokemus

Kaikki alkoi varsin arkipäiväisesti. Martinus lainasi erään meditaatiota käsittelevän kirjan ja alkoi lukea sitä. Hän kertoo:

"Lainakirjasta löytämieni ohjeiden mukaan yritin eräänä iltana meditoida käsitettä 'Jumala'. Ja yhtäkkiä, minulla ei ollut aavistustakaan miten, huomasin joutuneeni tilaan, jossa tunsin olevani jonkin käsittämättömän ylevyyden tyyssija. .. Näin suoraan edessäni tulisen hahmon. Häikäisevan auringonhohtoinen Kristusolento lähestyi nyt minua kädet levällään kuin aikoen syleillä minua. Olin kuin halvaantunut... Mutta hahmo vain tuli minua kohti, ja seuraavassa hetkessä se tuli suoraan minun lihaani ja vereeni.
  ..Jumalainen valo, joka oli asettunut minuun, antoi minulle kyvyn nähdä yli koko maailman. Ja katso, mantereita ja meriä, kaupunkeja ja maita, laaksoja ja vuoria kylpi minun omasta sisimmästäni loistavassa valossa!.. Kun seuraavana päivänä istuuduin tuoliini ja ehdin tuskin aloittaa meditaatiota, jumalainen valo jälleen verhosi minut.. Mutta vaikka ylimaallisen kokemuksen oli loputtava, minä en kuitenkaan koskaan täysin palannut fyysiselle tasolle. Minun tajunnassani oli tapahtunut muutos... Ja siitä hetkestä saakka maailma, joka on kaikkien fyysisten ilmiöiden tuolla puolen, oli pysyvästi juurtunut valvetajuntaani. . .
  Haluan painottaa sitä, että näiden kokemusten aikana minä olin täysin valveilla ja tietoinen siitä, mitä tapahtui.. En ollut koskaan opiskellut, minulla oli vain tavallinen kansakoulusivistys... En siis ole sitten lapsuudenaikaisen opiskeluni ollut minkäänlaisessa kosketuksessa teosofiaan, antroposofiaan, spiritualismiin tai mihinkään nykyisin esiintyvistä lukuisista henkisistä oppisuunnista ennen kuin olin itse kokenut koko maailmankuvan ja esittänyt sen symboleitteni ja piirustusteni muodossa."

Martinuksen maailmankuva

Kirjassaan Jälleensyntymä Leo Näreaho kuvailee Martinuksen maailmankuvaa:
- Elävä olento on kolmen elementin summa. Aine, jota hän nimittää X3:ksi, on aina jonkin reaktion ilmaus ja reaktion takana on elävä reagoija. Materia on siten luotu elementti. Luotu edellyttää luojaa. Luoja on 'minä' (XI), joka on luodun takana, ajan ja paikan tuolla puolen. Se ei kuitenkaan olisi mitään ilman materiaa, jonka kautta se itseään ilmaisee; nämä kaksi kuuluvat aina yhteen. Tämä yhteys ilmenee energiana ja liikkeenä joka noudattaa loogisia lakeja. Tällainen suunnitelmallisuus osoittaa kolmannen elementin olemassaolon. Se on tietoisuus, kyky luoda ja kokea (X2). Todellisuuden perusta on kolmiykseysperiaate.

Materiat voidaan palauttaa kuuteen suureen perusenergiaan, jotka ovat heikoimmasta vahvimpaan vietti-, paino-, tunne-, äly-, intuitio- ja muistienergia. Nämä vaikuttavat kaikkeudessa, ne ovat elävän olennon energialähteitä, joita hän yhdistelee. Elävä olento on siten 'kosminen kemisti'. Varsinainen minä (XI) on kuitenkin energioiden yläpuolella, jolloin se on yhteydessä vain X2:een eli luomisvoimaan. Yhdessa ne muodostavat 'ylitietoisuuden'. Ylitietoisuus ei siis tuossa tilassa voi ilmaista itseään energiakehojen välityksellä, vaan ainoastaan vetämällä tai hylkimällä eri energioita. Sen suhtautuminen energioihin riippuu olennon aikaisemmista tietoisista reaktioista.

Pitkän kehityksen aikana toistuneet samanlaiset reaktiot ja käyttäytymismuodot varastoituvat elimiin, joita Martinus nimittää kykykeskuksiksi. Tällaisia automaattisoituneita toimintoja ihmisellä on monia (esim. ruoansulatus ja sydämen toiminta). Mutta myös yksilön fyysiset Ja henkiset kehot, jotka koostuvat em. energioista, syntyvät automaattisesti. Niiden kautta ilmenevät ihmisen erilaiset hyveet, paheet, kyvyt ja taipumukset, joten kykykeskukset ovat viime kädessä niidenkin varastoja.

Kosminen kiertokulku

Yksilön taipumukset ovat siten seurausta aikaisempien elämien tahto- toiminnasta. Samoin hänen nykyinen tietoinen toimintansa ratkaisee täysin, millainen on tulevan inkarnaation ylitietoisuus, joka siis ohjaa taipumusten ja luonteenpiirteiden muodostumista. Ylitietoisuutta ylläpitävää voimaa Martinus nimittää äitienergiaksi, koska se on tavallaan kuuden muun energian perusta. Kosmista kehitystä hallitsee kiertokulkuperiaate. Ensimmäinen on psykofyysinen kiertokulku. Ihminen on aistiensa välityksellä yhteydessa ulkoiseen maailmaan, jossa hän toimii fyysisten lakien alaisuudessa. Mutta hänellä on myös sisäinen maailma, Jossa hän voi ajatustensa avulla rikkoa ajan ja paikan lakeja. Toiseksi ihminen elää valveen ja unen vaihtelussa. Kolmas kiertokulku on toistuva jälleensyntyminen.

Kuolemassa ihmisen energiatila muuttuu. Hänen tietoisuuttaan kantavat nyt korkeammat energiat ja hän voi kokea konkreettisesti henkisen maailman rikkauden. Hän voi mielentilaansa positiiviseksi tai negatiivikseksi muuttamalla siirtyä 'kiirastulesta taivaaseen'; siellä voivat toiveet ja jaloimmat pyrkimykset toteutua. Vähitellen aktivoituu ihmisen viimeinen eli muistikeho. Ihminen alkaa tällöin kaivata jälleen maanpäällistä elämää. Lopulta täysin automaattisesti vaikuttavat sympatia- ja antipatiavoimat ohjaavat hänet tulevien vanhempiensa luo ja tapahtuu jälleensyntyminen. Tämä tapahtuu kuitenkin vain, mikäli yksilö itse sitä haluaa.

Neljäs, laajin kiertokulku on kosminen spiraalikierto. Tässä valtavassa prosessissa yksilö kokee todellisuuden sekä henkisen että materiaalisen puolen täydessä laajuudessaan. Hän käy läpi todellisuuden eri tasot, jotka vastaavaat edellä esitettyjä energioita: kasvikunnan, eläinkunnan, ihmismaailman, viisaudenmaailman, jumalallisen maailman ja muisti- eli autuusmaailman. Nämä tasot käydään läpi myös kuoleman ja uuden syntymän välillä mutta heikompina.

Kosmiset energiat

Ihmiskunnan vallitsevana energiana on fyysisessä muodossa vaikuttava painovoima, joten ihminen on vasta siirtymässä 'todelliseen' ihmisten maailmaan, jossa eläimellinen luonto saadaan vähitellen kuriin. Kullakin tasolla on nimittäin yksi energia huipussaan, yksi piilevänä (ihmisellä intuitio), kaksi heikkenemässä (vietti- ja muistienergia) ja kaksi vahvistumassa (tunne- ja älyenergia). Näin ollen ihminen on joskus ollut muisti- eli autuusmaailmassa elänyt korkea jumalallinen olento, joka on vapaaehtoisesti lähtenyt paratiisistaan kokeakseen oman todellisuutensa vastakohdan.

Kaikkeus on elävä; auringon lämpö, planeetat ja kivikunta ovat autuusolennon ensimmäinen ilmaus kaipauksesta fyysiseen maailmaan. Samoin kuoleva kosminen tietoisuus ilmaisee itseään kasvikunnan loistossa. Jälleensyntyminen on Martinuksen mukaan välttämätöntä, jotta olento oppisi tuntemaan kosmisen elämän lait. Oikean ajattelun lait ihminen voi oppia vain fyysisessä maailmassa, sillä henkisessä maailmassa todellisuus muovautuu hänen tahtonsa mukaan.

Tieteellistä?

Martinus korostaa esityksessään tieteellisyyttä. Jokainen tapahtuma tai olio kaikkeudessa on fyysisen tai ylifyysisen aineen reaktio. Ihmisen on opittava tuntemaan kosmiset reaktiolait, jolloin hän on harmoniassa todellisuuden kanssa. Tällaisessa ajattelussa ollaan (Näreahon mukaan) kuitenkin vaarallisen lähellä ns. naturalistista virhepäätelmää, joka yrittää johtaa arvot tosiasoista. Toisin sanoen siitä miten asiat ovat, johdetaan se, miten niiden pitäisi olla. Tällainen päättely on esim. filosofian piirissä yleisesti hylätty.

Raamatuntulkintaa

Esimerkkinä Martinuksen raamattunäkemyksestä käynee hänen tulkintansa tuomiopäivästä:

"Mitä ovat 'tuomiopäivä', 'maailmanloppu' tai ' viimeiset päivät'"? Martinus kysyy, ja sanoo vastauksen löytyvän Raamatusta. Hän lainaa sieltä Jeesuksen opetuslapsilleen antaman vastauksen, jossa kerrotaan miten Ihmisen Poika tulee kunniassaan (Matt. 24. luku). Sitten hän selittää:

"Mitä on 'Ihmisen Pojan kunnia'? Se ei voi olla muuta kuin 'ihmisen pojan' todellinen luonto tai tietoisuus ja sen mukainen oikea ja täydellinen suhtautuminen, joka kuten tiedämme, teki hänestä 'yhtä Isän kanssa'. Suurempaa kunniaa ei voi kuvitella. .... Kun Jeesuksen kaltaisuus, 'pyhä henki' saa ilmaisunsa Maan päällä, kaikki huomaavat sen. Se merkitsee tietoisuuden suurta vallankumousta elämän lakien harmonian ja ristiriitojen suhteen. Suhtautuminen tähän tietoon jakaa ihmiset 'lampaisiin' ja vuohiin'. Tuomio on pikemminkin älyllinen selvitys ihmisten tilasta ... kulminoituen rakkauteen. Joten 'tuomiopäivä' on ' viisauden päivä' eli epäsuorasti 'rakkauden päivä'."

Jeesuksen toinen tuleminen on siis 'pyhän hengen tulemus' eli ihmiskunnan tietoisuudessa tapahtuva vallankumous, joka loistaa kuin kirkas valo. Hänen tulemisensa pilvissä merkitsee, että tämä valo on aiemmin ollut 'tietämättömyyden pilvien' peitossa. Raamattu kertoo näin symbolisin kielikuvin tästä kosmisen 'tuomiopäivän' kunnian ilmaantumisesta maan piiriin. Tuomiopäivä merkitsee itse asiassa ihmiskunnan viisastumista ja havahtumista näkemään maailmanlaajuisten yhteisten ponnistelujen välttämättömyyden ihmiskunnassa vallitsevien epäkohtien ja väärien elämäntapojen korjaamiseksi. 'Uudet taivaat' ja 'uusi maa' merkitsevät läheisempää suhdetta Jumaluuteen, ehdotonta rakkautta sekä maapallon luonnonvaroista huolehtimista.
  Kaikki muutkin lopun aikaan liittyvät raamatunkohdat saavat Martinuksen ' teologiassa' yhtä symbolisen tulkinnan. Jälleensyntymän idean pohjalta ei juuri muunlaiseen voi päätyäkään.

Kirjallinen tuotanto

Martinus kirjoitti kymmenien kirjojen lisäksi lukemattomia artikkeleita. Hänen pääteoksensa on 7-osainen Elämän kirja. Hän on havainnollistanut kosmista maailmankäsitystään myös erilaisten kuvien ja symbolien avulla. Hänen tuotantoaan kutsutaan yhteisnimellä 'kolmas testamentti'. Martinuksen 'kosmologian' ympärille on syntynyt kannattajakunta levittämään hänen opetuksiaan. Kööpenhaminassa sijaitsevan Martinus-instituutin tavoitteena on säilyttää Martinuksen kirjoitukset muuttamattomina ja julkaista niitä eri kielillä. Lisäksi se julkaisee Kosmos -nimistä lehteä. Själlannin Klintiin on perustettu opintokeskus, Martinus Centre, jossa hänen kosmologiaansa opiskellaan. Minkäänlaista järjestöä Martinuksen oppien pohjalle ei kuitenkaan haluta perustaa.

Symboli 11. Eternal World


Martinuksen teosofis-antroposofista maailmankuvaa myötäilevä 'kosminen tieto' on yksi esimerkki niistä monista jälleensyntymän ideaa tuputtavista 'profetioista' joita varsinkin kahden viimeisen vuosisadan aikana on saatu. Muilta yksityiskohdiltaan nämä sanomat sitten eroavat huomattavastikin toisistaan. Toisaalta tämä tapaus osoittaa, miten helposti voi aueta 'kanava' henkimaailmaan: vain hiukan meditoimalla jonkun kirjan ohjeen mukaan!Lähteitä:
Leo Näreaho, Jälleensyntyminen (1995)

Linkkejä:
Martinus Institute
www.karmablogg.com


28.01.03