Ilmestystyskirja ja lopun aika

Mormonit

Mormonien raamattunäkemystä voidaan pitää osittain esoteerisena, koska mormonikirkko tulkitsee Raamatun tekstejä siten, että ne sopivat yhteen Mormonin kirjan ja muiden heidän pyhien kirjojensa ja profeettojensa sanomien kanssa. Joseph Smithin ja myöhempien kirkon johtajien sanomaa pidetään Raamattua luotettavampana, koska tämän uuden 'evankeliumin' uskotaan tulleen suoraan Jeesukselta ja apostoleilta ilman välikäsiä. Sekavuutta tulkintaan aiheuttavat omityiset käsitykset Jumalasta ja ihmisestä: Jumalalla on lihaa ja luuta oleva ruumis, mutta ihminen on olemukseltaan henki! Tästä kaikesta seuraa, etteivät mormonien käsitykset lopun ajan tapahtumista ole kovinkaan yhteneviä protestanttisten tai reformoitujen kirkkojen ja yhteisöjen käsitysten kanssa.

Monet uudet yhteisöt ja herätysliikkeet, jotka painottavat Israelin kokoamisen merkitystä lopun ajan tapahtumissa, tarkoittavat siitä puhuessaan kirjaimellista Israelin valtiota ja juutalaisten paluuta sinne. Mormonit sen sijaan uskovat, että Israelin heimo kootaan Amerikan mantereelle, jonne myös Siion ja Uusi Jerusalem perustetaan. Mormonit uskovat myös tekevänsä tätä kokoamistyötä, ja tähän liittyy uskomus, että Amerikan alkuperäiset asukkaat ovat muinaisten israelilaisten 'kadonneen 10 sukukunnan' jälkeläisiä.
  Mormonien käsitys ihmisestä muistuttaa enemmän esoteerista kuin yleiskristillistä käsitystä. Smithin mukaan "älyt eli ihmisten henget olivat Jumalan luona ennen kuin maailma luotiin." Ihmiset ovat siis pohjimmiltaan henkiä! Toisaalta enkelit ja Jumalakin ovat alunperin ihmisiä, ja ihmisestä voi lopulta tulla jumala! Miksi ihmiset sitten tulevat henkimaailmasta maan päälle? Yhtenä syynä mainitaan liharuumin saaminen. Saadakseen korkeimman, selestisen kirkkauden, miehen on saatava Melkisedekin pappeus. Ja koska vain mies voi saada tämän pappeuden, miehen ja vaimon on tultava 'yhdeksi lihaksi' , jolloin he molemmat voivat saada pappeuden siunaukset. Vain iankaikkisen avioliiton kautta ihmisistä voi tulla jumalia.

Tällaisten käsitysten yhteyteen on on vaikea sovittaa Raamatun kuvailemia tapahtumia Kristuksen paluusta, ylösnousemuksesta ja viimeisestä tuomiosta. Mormonien mukaan Jeesus ilmestyi jo Joseph Smithille, samoin Elia ja Elias (jotka heidän mielestään ovat kaksi eri henkilöä) ja monia muita. Kristuksen tulevaa paluuta kuitenkin odotetaan, samoin kahta ylösnousemusta. Ensimmäisen ylösnousemuksen jälkeen Jumalan valtakunta rakennetaan maan päälle. Brigham Youngin mukaan ylösnoussut Joseph Smith tulee tulee johtamaan tuhatvuotiskaudella tehtävää työtä, johon sisältyvät vihkimiset iankaikkiseen avioliittoon ja kasteet tuonelassa olevien kuolleitten puolesta. Tuhatvuotiskauden lopulla 'laskeutuu' taivaallinen Uusi Jerusalem, joka siis pyhien johdolla rakennetaan Amerikan mantereelle.

"Selestisessä muodossaan tästä maasta tulee niiden asuinsija, jotka ovat selestisen kirkkauden arvoiset ja joiden nimet ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan."

Korkein taivas on siis maan päällä!

Niillä, jotka eivät ole 'kuolleet Kristuksessa', ei ole osaa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, vaan he tulevat esiin tuhannen vuoden eli Kristuksen tuhatvuotisen hallituskauden lopulla, tuomittaviksi sen mukaan, mitä ovat ruumiissa ollessaan tehneet. Mitä tämä viimeinen tuomio sitten merkitsee ihmiselle, jää hieman epäselväksi. Yhtäältä kuolema merkitsee mormoneille paluuta henkimaailmaan, toisaalta rukouksilla ja kuolleitten puolesta tehdyillä kasteilla pyritään 'pelastamaan' nekin, joiden muuten pelätään joutuvan kadotukseen. Kuitenkin varsinaiset kadotuksen lapset eritellään:

"...Nämä ovat ne, jotka joutuvat tuli- ja tulikivijärveen, perkeleen ja hänen enkeliensä kanssa, ja ainoat, joihin toisella kuolemalla on valta."

Paratiisi ei ole taivas eikä maa eikä myöskään Jumalan valtakunta, vaan paikka, johon ihminen joutuu kuoltuaan. Samassa paikassa, vaikkakin eri tilassa (tai osastossa), ovat sekä vanhurskaat että ne, jotka on heitetty pimeyteen. Kaikki henget ovat siellä lisäksi tietoisessa tilassa.

*************************

Lähteitä:
LegGrand Richards: Kummia tekoja ja ihmeitä (MAP-kirkon julkaisuja)
Mormonin Kirja


Jehovan todistajat   Kristiyhteisö

21.8.2001