Mormonien opit

Osa 4

Yksi oudoimmista mormoniopeista on oppi iankaikkisesta avioliitosta. Myös käsitykset monista taivaallisista kirkkausasteista ja helveteistä sekä ihmisen olemuksesta ovat sellaisia, jotka eroavat melkoisesti yleisistä kristillisistä käsityksistä.

Avioliitto ajaksi ja iankaikkisuudeksi.

"Mies voi hyvinkin tulla toimeen ilman naista tässä maailmassa, tai nainen ilman miestä, mutta ilman toinen toistaan he eivät voi astua Hänen kirkkauteensa tulevassa maailmassa". Tätä käsitystä tuetaan paitsi Mormonien omilla profetioilla myös 1 Kor. 11:11. Iankaikkiseen avioliittoon vihitään mormonitemppeleissä:
  "Ennen kuin mies voi saada osakseen iankaikkisen avioliiton siunaukset, hänet on asetettava vanhimmaksi Melkisedekin pappeudessa ja hänen täytyy saada muut Herran huoneeseen kuuluvat siunaukset, jotka kaikki ... suodaan Hänen pyhissä temppeleissään" . "Samoin kuin elävien on mahdollista päästä osallisiksi näistä siunauksista, niistä osallisiksi pääseminen on myös kuolleille mahdollista."
  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mormonimiehiä vihitään naispuolisten vainajien kanssa. Jeesuksen sanat Matt. 22:23-30 on heidän mukaansa ymmärretty väärin: "Ylösnousemisessa ei ole naimista eikä naittamista; sillä kaikki avioliittoa koskevat kysymykset on selvitettävä ennen sitä, pyhän pappeuden valtuudella, jolla on voima sinetöidä avioliittoon sekä ajaksi että iankaikkisuudeksi".
  Ne, joita ei tässä maailmassa vihitä taivaalliseen avioliittoon, kohtaa mormonien mukaan se, mihin Jeesus viittasi: "Sen tähden he eivät nai eikä heitä naiteta, kun he ovat poissa maailmasta, vaan heidät määrätään taivaan enkeleiksi, jotka enkelit ovat palvelusta toimittavia palvelijoita ja avustavat niitä, jotka ovat kelvollisia paljon suurempaan, ylenpalttiseen ja iankaikkiseen kirkkauden täyteyteen...he eivät voi avartua eivätkä enentyä, vaan he pysyvät erillään ja yksinäisinä, iankaikkisesti vailla korotusta pelastuksen tilassaan; eivätkä he tämän jälkeen ole jumalia, vaan Jumalan enkeleitä, aina ja iankaikkisesti" (Opin ja Liittojen Kirja 132:15-17).

Pelastuksen ja korotuksen välisiä peruseroja.

Taivaassa on monta asuinsijaa eli astetta. (Job. 14:2). Paavali puhui kolmannesta taivaasta (2 Kor. 12:2-4). Ei voi olla kolmatta, ellei ole myös ensimmaista ja toista. Mormonit saivat tästä asiasta lisätietoa: On olemassa Selestinen, Terrestinen ja Telestinen kirkkaus. Viimemaininitussa ovat ne, jotka eivät ole ottaneet evankeliumia vastaan, mutta eivät kuitenkaan kiellä pyhää henkeä sekä ne, jotka on heitetty tuonelaan ja joita ei lunasteta ennen viimeistä ylösnousemusta. Kaikki nämä ovat kuitenkin 'pelastuksen perillisiä', mutta selestisen kirkkauden saavat vain ne, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Siihen jokainen mormoni pyrkii, ja monet pitävätkin suorastaan kadotuksena alempia kirkkausasteita. "Se, että olemme saaneet ruumiin, on osoitus siitä, että meidät on jo henkimaailmassa katsottu kelvollisiksi pelastukseen."
  Varsinaiset kadotuksen lapset ovat sitten asia erikseen. "Näin sanoo Herra kaikista niistä, jotka tuntevat voimani ja ovat tulleet siitä osallisiksi ja ovat sallineet perkeleen voiman voittaa itsensä... Nämä ovat ne, jotka ovat kadotuksen lapsia...tuomitut kärsimään Jumalan vihaa yhdessä perkeleen ja hänen enkeliensä kanssa iankaikkisuudessa; näistä minä olen sanonut, että heille ei ole anteeksiantoa tässä maailmassa eikä tulevassa ... Nämä ovat ne, jotka joutuvat tuli- ja tulikivijärveen, perkeleen ja hänen enkeliensä kanssa, ja ainoat, joihin toisella kuolemalla on valta". (LK 76:25-38).

Paratiisi

ei ole taivas eikä maa eikä myöskään Jumalan valtakunta, vaan paikka, johon ihminen joutuu kuoltuaan. "Jeesus ei luvannut [pahantekijälle], että veisi hänet mukanaan valtakuntaansa sinä päivänä, vaan hän sanoi: 'Tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa'" (Luuk. 23:39-43). Jeesuksen täytyi viedä pahantekijä paratiisiin, "sillä siitä huolimatta, että syntinen tunnusti syyllisyytensä ja näki Vapahtajan vanhurskauden, hän ei ymmärtänyt evankeliumia eikä eläessään ollut sille kuuliainen. Sen tähden hänelle, samoin kuin muillekin, jotka eivät lihassa ole olleet kuuliaisia evankeliumille, täytyi julistaa evankeliumia. Kun hän ymmärtää ja ottaa vastaan evankeliumin henkimaailmassa eli paratiisissa, niin joku elävä ihminen voi hänen puolestaan tulla kastetuksi ja saada Pyhän Hengen lahjan kätten päällepanon kautta temppelissä." (1 Piet. 3:18-20)
  Mormonin Kirja selittää: "Ja mitä nyt tulee sielun tilaan kuoleman ja ylösnousemuksen välisenä aikana, niin katso, enkeli on ilmoittanut minulle, että kaikkien ihmisten henget, olivatpa he hyviä tai pahoja, korjataan kotiin sen Jumalan tykö, joka antoi heille elämän" (Al. 40:11-12). Vanhurskaat henget otetaan autuuden tilaan, muut heitetään pimeyteen. Kaikki henget ovat siis samassa paikassa vaikkakin erilaisessa tilassa (tai osastossa) ja he ovat myös tietoisessa tilassa. [Tämän ilmeisesti katsotaan mahdollistavan myös kuolleitten profeettojen ym. ilmestymisen Smithille ja Cowderylle ennen yleistä ylösnousemusta].

Tuomio.

Jokainen tuomitaan tekojensa mukaan (llm. 20:12-13). Tämän ymmärretään kirjaimellisesti merkitsevän myös, että koska on monenasteisia tekoja, on myös monenasteisia palkintoja. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää (Gal. 6:7-9). Vaikka ihminen on pelastettu armosta (Ef. 2:5-9) niin "Saadaksemme tämän armon ja iankaikkisen autuuden lahjan meidän on kuitenkin muistettava, että tämä lahja on ainoastaan kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset." (Room. 2:5-11; Hebr. 5:9).
  Korotus ylempiin kirkkauksiin riippuu hyvistä teoista (Matt. 7:21-27; 25:14-21; Jaak. 2:14-20). Pelastua ihminen voi joka päivä; pelastus merkitsee mormonille edistymistä tiedossa ja Jumalan lain tuntemisessa: "Ihmisen on mahdotonta pelastua tietämättömyydessä" (LK 131:6) ja "koska me uskomme iankaikkiseen edistymiseen .. ihminen ei pelastu sen nopeammin kuin hän saa tietoa". Pelastus ei ole siis päämäärä, vaan jatkuvaa edistymistä.

Mistä ihminen tulee?

"Profeetta Joseph Smith antoi meille eräiden muinaisten aikakirjojen käännöksen; ne käsittivät Aabrahamin kirjoituksia, jotka tämä kirjoitti Egyptissä ollessaan ja jotka olivat joutuneet Joseph Smithin käsiin ja olivat peräisin Egyptin hautaluolista". Näissä teksteissä Smithin mukaan kerrottiin, "että älyt eli ihmisten henget olivat Jumalan luona, ennen kuin maailma luotiin. Taivaassa oli neuvonpito, missä laadittiin suunnitelma maan luomiseksi, maan, jonka päällä nämä älyt eli henget saattaisivat asua, sekä myös suunnitelma heidän lunastamisekseen"
  Henget itse myös osallistuivat tähän neuvonpitoon. "Älyä eli totuuden valkeutta ei ole luotu eikä tehty eikä sitä voida luoda" (LK 93:29).Tekstissä kerrotaan (Smithin mukaan) myös erään näistä hengistä vihastuneen, kun häntä ei lähetetty maan päälle, vaan Jeesus. "Saatana ja kolmasosa taivaan joukoista ei siis säilyttänyt ensimmäistä asemaansa. Sen vuoksi heidät heitettiin alas maan päälle ja heiltä kiellettiin oikeus saada ruumis, joten he jäivät vain ruumiittomiksi hengiksi, eikä heillä niin muodoin tule olemaan kirkkautta samassa valtakunnassa niiden kanssa, jotka ensimmäisen asemansa säilyttävät". Ensimmäisellä asemalla tarkoitetaan sitä alkuperäistä tilaa, jossa henget olivat.

Saatana ja hänen seuraajansa olivat siis ensin enkeleitä, mutta heistä tuli riivaajia. "Saatana oli henkimaailmassa mies, ihminen, aivan kuten ne henget, jotka ovat saaneet ruumiin syntyessään tähän maailmaan". Aadamin lankeemus ei mormonien mielestä ollut kovin paha asia: "Aadam lankesi, jotta ihmisiä syntyisi" (2 Ne 2:25). Se itseasiassa kuului Jumalan suunnitelmaan, koska Hän tiesi, että ihminen tulisi lankeamaan, ja hän oli jo ennalta varannut lunastuksenkin. Raamatullisiksi todisteiksi ihmisten olemassaolosta henkimaailmassa esitetään mm. :

  1. Profeetat on valittu ennen syntymäänsä (Jer. 1:4-5)
  2. Jeesus edeltäkutsuttiin ennen maailman luomista (1 Piet. 1:19-20)
  3. Ihmisten nimiä kirjoitettu elämänkirjaan jo alussa (llm. 13:8)
  4. Jeesus oli luoja jo ennen syntymäänsä (Joh 1:1-5,9-10,14)

Miksi emme muista aikaisempaa olemassaoloamme? "Syntyessämme tähän maailmaan, meillä on vain hämärä muisto kuolevaisuutta edeltäneestä olemassaolosta .. me näemme ja tunnemme vajavaisesti, mutta lopulta tuo aikaisempi tieto tullaan palauttamaan meille, kun tulee se, mikä on täydellistä." (1 Kor. 13:9-12). Saatanalla ja hänen enkeleillään sen sijaan on tallella tieto henkimaailmasta. Koska he eivät saaneet lihaa ja verta olevaa ruumista, he pyrkivät saamaan haltuunsa niiden ruumiit, joilla on oikeus tulla maan päälle ja saada ruumis.

Minkä muotoinen henki on?

Eterin kirjassa kerrotaan Jeesuksen ilmestyneen erään Jaredin veljelle ennen tuloaan maan päälle (n. 2000 eKr.). Sen mukaan henkiruumis on samanlainen ja samanmuotoinen kuin aineellinenkin (Et, 3:6-16). Kaikki ihmiset ovat Jumalalle syntyneitä poikia ja tyttäriä, veljiä ja sisaria hengessä. "Sillä ihminen on henki" (LK 93.)
  Enkelitkin ovat ihmisiä; enkeli Moronin sanotaan eläneen Amerikan mantereella profeettana noin 400 vuotta jKr. "Hän oli ylösnoussut ihminen, puettuna 'iankaikkiseen kirkkauteen' ...joka luvattu kaikille Kristuksen uskollisille seuraajille...". Apostoli Johanneksen näkemästä enkelistä (Ilm. 22:9) sanotaan: "Enkeli on siis vain yksi veljistä, todellinen ihminen, mutta niin ihmeellinen, että Johannes olisi polvistunut ja kumartanut häntä..". Kuolema merkitsee paluuta henkimaailmaan.

Miksi ihminen on täällä?

"Maan luomisen tarkoitus oli siis valmistaa paikka, missä Jumalalle syntyneet henget voisivat asua, jotta Hän siellä voisi koetella heitä, nähdäkseen, tahtovatko he tehdä kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee." Toisen asemamme, eli maallisen elämämme säilyttäminen on tärkeää: "Meidän tulee pitää mielessämme, että täällä maan päällä meillä on vapaa tahto, jotta meitä koeteltaisiin...tätä tarkoitusta varten Herra loi maan".
  Me olemme myös Kristuksen ruumiin jäseniä, otettuamme vastaan Hänen evankeliuminsa. Jokainen jäsen saa jonkun hengen lahjan (1 Kor. 12:4-31). Ihmisellä on velvollisuus kehittää näitä lahjoja (Hatt. 25:14-30).

Saadakseen korkeimman, selestisen kirkkauden, miehen on saatava Melkisedekin pappeus. Tässä kirkkaudessa on kolme taivasta eli astetta. "Saavuttaakseen korkeimman niistä, hänen on astuttava tähän pappeuden järjestykseen [tällä tarkoitetaan uutta ja iankaikkista avioliittoa]. Ja ellei hän tee näin, hän ei voi sitä saavuttaa (LK 131:4) Koska ainoastaan mies voi saada Melkisedekin pappeuden, miehen ja vaimon on 'tultava yhdeksi lihaksi', yhdessä he voivat saada osakseen pappeuden siunaukset.
  "Tästä ilmoituksesta (LK 132.) käy selville, että ihmisistä voi tulla jumalia ja heillä on 'jälkeläisten täyteys ja jatkuminen aina ja iankaikkisesti' vain, jos he astuvat uuteen ja iankaikkiseen avioliittoon".

Maanpäällisellä elämällä on siis kaksi tarkoitusta:
1. Tulla koetelluksi
2. Saada lihaa ja luuta oleva ruumis
    voidakseen kokea 'ilon täyteyttä',
    osoittaaksen kykenevänsä säilyttämään 'toisen asemansa',
    kehittääkseen saamiaan kykyjä ja lahjoja,
    täyttääkseen Melkisedekin pappeuden vaatimukset selestiseen kirkkauteen,
    tullakseen sinetöidyksi ikuiseen avioliittoon,
    voidakseen saada lapsia.

Minne ihminen on menossa?

"Kun Kristus tulee takaisin, Hän on tuova mukanaan ne, jotka ovat Hänen omiaan, ja he hallitsevat Hänen kanssaan tuhat vuotta .. mutta niillä, jotka eivät ole kuolleet Kristuksessa, ei ole oleva osaa tässä ensimmäisessä ylösnousemuksessa, vaan he tulevat esiin haudoistaan tuhannen vuoden eli Kristuksen tuhatvuotisen hallituskauden lopulla, tuomittaviksi sen mukaan, mitä ovat ruumiissa ollesssaan tehneet". "Vaikka kuoleman hetkellä tapahtuukin osittainen tuomitseminen, sitä ei pidä sekoittaa viimeiseen tuomioon" joka tulee vasta tuhatvuotiskauden lopulla. (llm. 20. )
  Hiukan epämääräiseksi Richardsin kirjassa jää, milloin Kristuksen toinen tuleminen tapahtuu. Siitä päätellen, että ylösnousemuksia on jo tapahtunut, olisi Hän jo tullut. Kuitenkin LK 101. mainitsee: "Katso, tahtoni on, että kaikki, jotka avuksi huutavat minun nimeäni ja palvelevat minua ... kokoontuvat yhteen ja seisovat pyhissä paikoissa; ja valmistautuvat sitä ilmestymistä varten, joka on tapahtuva, kun majani temppeliä peittävä verho, joka kätkee maan, tullaan ottamaan pois, ja kaikki liha yhdessä saa nähdä minut."

Mormonien nykyisen käsityksen (vuonna 1996) mukaan Kristuksen toisen tulemisen ajankohta ei ole vielä kenenkään tiedossa. Joseph Smithille ilmestyneiden muinaisten profeettojen ylösnousemista perustellaan mm. Jeesuksen kuoleman aikaan tapahtuneella 'pyhien' ylösnousemuksella, joten ylösnousemisia olisi tapahtunut siis jo ennen ensimmäistä ylösnousemusta. Ensimmäisen ylösnousemuksen jälkeen Jumalan valtakunta rakennetaan maan päälle. Tulemme siis asumaan täällä (Matt. 6:10; Jes. 65:17-25; Dan. 7). Brigham Youngin mukaan ylösnoussut Joseph Smith tulee johtamaan tuhatvuotiskaudella tehtävää työtä johon sisältyvät vihkimiset ikuiseen avioliittoon ja kasteet tuonelassa olevien kuolleitten puolesta. (Tuonela ja paratiisi ovat mormonien mukaan samassa paikassa). Tuhatvuotiskauden aikana myös saarnataan evankeliumia.

Kirja puhuu myös pyhien ylösnousemuksesta Jeesuksen kuoleman jälkeen sekä Juudeassa että Nefin maassa. Tuhatvuotiskauden jälkeen 'laskeutuu' taivaallinen Uusi Jerusalem, joka siis pyhien johdolla rakennetaan Amerikan mantereelle. Temppeleitä ei enää tarvita, koska kaikki temppelityö on nyt tehty (Ilm. 21:22-23). Selestisessä muodossaan tästä maasta tulee niiden asuinsija, jotka ovat selestisen kirkkauden arvoiset ja joiden nimet ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan. Korkein taivas on siis maan päällä!


Edellinen sivu   Seuraava sivu31.8.02