Vapaamuurarien salaiset opit

Seuraava aineisto perustuu pääasiassa kirjaan "Vapaamuurarien salaiset opit" (Ankerberq/Weldon, 1995). Vaikka se antaakin jonkinlaisen yleiskuvan anglo-amerikkalaisesta vapaamuurariudesta, kannattaa pitää mielessä, että tällaiset lähteet saattavat sisältää myös tarkoitushakuisia päätelmiä ja korostuksia, joita ei voi yleistää koskemaan koko muurarijärjestöä, eikä varsinkaan suomalaista muurariutta. Paremman yleiskuvan saamista auttanee tekstin lopussa oleva lista eräistä tunnetuista vapaamuurareista.

Vapaamuurarijärjestön opit eivät enää itse asiassa ole kovin salaisia. Silti useimmat ihmiset eivät tiedä niistä juuri mitään huolimatta siitä, että niistä on julkaistu valtava määrä kirjallisuutta. Itse vapaamuurariutta käsitteleviä teoksia on n. 100 000, joiden joukossa satoja analyyttisiä kokonaisesityksiä ja entisten vapaamuurareiden kirjoittamia yksityiskohtaisia selostuksia riiteistä, vihkimyksistä ja erilaisista valoista.

Vanhat riitit ja rituaalit.

Vaikka riitit muodoltaan eroavat eri maissa ja eri järjestöissä huomattavastikin toisistaan, niiden perussisältö on kuitenkin sama kaikkialla. Vapaamuurariyhteisöllä ei toisaalta ole mitään keskeistä auktoriteettia, joka julistaisi, mikä sen usko on, eikä mitään julkaisujen sensuuria, joka valvoisi poikkeamia tästä käsityksestä. Sen käsitykset ja rituaalit ovat myös muuttuneet ajan mukana. Kuitenkin vapaamuurariuden perusopit ovat pysyneet lähes muuttumattomina.

Vapaamuurarien rituaalit perustuvat ns. Perussääntöön ja Muinaisaikaisiin Rajapylväisiin, joiden uskotaan pohjautuvan vanhoihin legendoihin lähtien Nooan arkin ja Salomon temppelin rakentamisen salaisuuksista (joidenkin tutkijoiden mukaan ne olisivat kuitenkin huomattavasti myöhempää perua). Vapaamuurariuden periaatteet on pyritty kiteyttämään näihin kahteen sääntökokoelmaan. Tosin loosien välillä on vallinnut erimielisyyttä siitä, mitä kaikkea esim. Muinaisiin Rajapylväisiin pitäisi sisällyttää. Vapaamuurarius ei kaikille jäsenilleenkään merkitse samaa; eräille se on lähinnä sosiaalinen klubi, toisille uskonnollinen vakaumus ja elämäntehtävä. Monet alempien asteiden vapaamuurarit eivät ole edes perillä, mikä on järjestön todellinen oppi ja päämäärä. Tunnettu vapaamuurari Albert Pike, yksi arvostetuimmista auktoriteeteista vapaamuurarien keskuudessa, kirjoittaa:

"Vapaamuurarius, kuten kaikki uskonnot, kaikki mysteerit, hermetismi ja alkemia, kätkevät salaisuutensa kaikilta muilta paitsi Adepteilta ja Viisailta tai arvollisilta valituilta ja antaa symboleilleen vääriä selityksiä ja virheellisiä tulkintoja johtaakseen (etsijät) harhaan - (ja) kätkeäkseen heiltä Totuuden, jota se nimittää Valoksi sekä johtaakseen heidät pois sen luota. Totuus ei ole niitä varten, jotka eivät ole (kyllin) arvollisia."

Vapaamuurareilla on ollut huomattava vaikutus maailmanlaajuisesti. Järjestö toimii lähes jokaisessa itsenäisessä maassa, sen looseja on n. 34 000, joissa jäseniä noin 4-6 miljoonaa (Suomessa n. 127 loosia ja n. 6500 jäsentä). Se on suurin maailmanlaajuinen salainen yhteisö. Sen jäseniä on on huomattavissa yhteiskunnallisissa asemissa monissa maissa. Se vaikuttaa myös suuressa määrin tiedotusvälineisiin vapaamuurarillisten toimittajien, julkaisijoiden, kustantajien ym. välityksellä sekä monien rinnakkaisjärjestöjen kautta. Myös monet uskonnollis-esoteeriset yhteisöt ovat omaksuneet heiltä ajatuksia ja esim. mormonikirkon rituaalit periytyvät vapaamuurareilta (kirkon perustajissa oli vapaamuurareita).

Järjestörakenne.

Vapaamuurarius on järjestäytynyt eri maissa kansallisiksi looseiksi. Varsinaista yhteistä kansainvalistä katto-organisaatiota ei ole. Kansainvälistä yhteistoimintaa esiintyy kuitenkin mm. siten, että on perustettu varta vasten yhteisöjä eri maista olevia muurareita varten. Tällaisia ovat mm. Skottilaisen Riitin Korkeimmat Neuvostot, Kansainvälinen Royal Arch -järjestö, Tutkimusloosit, Royal Order of Scotland ja Ruusuristiläiset vapaamuurarijärjestöt. Kaksi poikkeusta yleisestä vapaamuurariudesta ovat ns. ateistisuurloosit joissa ei vaadita uskoa Kaikkivaltiaaseen eikä pidetä Raamattua esillä. Toisen poikkeuksen muodostavat yhteisvapaamuurarit jotka hyväksyvät myös naisia jäsenikseen.

Sininen Loosi eli v. ja om. loosi (vapaiden ja oikeutettujen muurarien loosi) on nykyaikaisen vapaamuurariuden kehto. Siinä annetaan uudelle jäsenelle vapaamuurariuden kolme ensimmäistä astetta. Kukaan ei voi saada korkeampia asteita saamatta ensin näitä kolmea. Saatuaan nämä, voi vapaamuurari päättää, että hän ei halua edetä asteissa pidemmälle. Monet, kenties useimmat, tekevätkin näin. Mutta hän voi myös lähteä etenemään korkeampiin asteisiin ja amerikkalaisessa muurariudessa hän voi valita kahdesta linjasta, jotka ovat Yorkin Riitti ja Skottilainen Riitti. Järjestörakenne yksinkertaistetussa muodossa on seuraavanlainen:

SININEN LOOSI: (Suomessa virallisesti: v. ja om. loosi)
1. Oppilasmuurari
2. Veljesmuurari
3. Mestarimuurari

YORKIN RIITTI:
Kapitteliasteet (chapter):
    Merkkimestarimuurari
   Past Master (muodollinen aste, ei sellaisenaan käytössä Suomessa)
    Most Excellent Master (ei Suomessa)
    Royal Arch muurari
Kryptiset eli neuvoskunta- (council) asteet (ei käytössä Suomessa):
    Royal Master
    Select Master
    Super Excellent Master
Ritari- eli Commandery asteet (osittain käytössä Suomessa):
    Order of the Red Cross (ei Suomessa)
    Maltan ritarit
    Temppeliritarit

SKOTTILAINEN RIITTI: (käytössä Suomessa erillisenä lisäastejärjestönä)
Täydellistämisloosi:
    4. Salainen Mestari
    5. Täydellinen Mestari
    6. Luotettava Sihteeri
    7. Esimies ja Tuomari
    8. Rakennusten Ylitarkastaja
    9. Yhdeksän Valitsema
    10. Kahdentoista Valitsema
    11. Viidentoista Valitsema
    12. Suuri Mestariarkkitehti
    13. Kuningas Salomon Pyhä Royal Arch
    14. Ylevä Valittu
Rose Croix Chapter:
    15. Miekan eli Idän Ritari
    16. Jerusalemin Prinssi
    17. Idän ja Lännen Ritari
    18. Rose Croix Pitari
Kadoshin neuvosto: (Suomessa: Muinaisen ja Oikeutetun Riitin Valittujen Suur-Ritarien 30. asteen Suur-Chapter)
    19. Suur-Ylipappi
    20. Symbolisen Loosin Mestari
    21. Nooan eli Preussilainen Ritari
    22. Kuninkaallisen Kirveen Ritari
    23. Tabernaakkelin Päällikkö
    24. Tabernaakkelin Prinssi
    25. Vaskisen Käärmeen Ritari
    26. Armon Prinssi
    27. Temppelin Komentaja-Ritari
    28. Auringon Ritari
    29. Pyhän Andreaksen Ritari
    30. Valittu Suur-Ritari Kadosh
Konsistori:
    31. Tarkastaja-Tutkija (suom. Suur-Tarkastaja Tutkija-Komentaja)
   32. Kuninkaallisen Salaisuuden Mestari (suom. Kuninkaallisen Salaisuuden Ylevä Prinssi)
   33. Annetaan aktiivisena tai kunnia-asteena (Suomessa 33. asteen Korkein Neuvosto)

Myös muunlaisia riitti- ja järjestörakenteita ja sivuasteita esiintyy.

Yksi maailmanuskonto, joka sulauttaisi muut itseensä.

Vapaamuurariuden päämääränä (alussa mainitun lähteen mukaan) on yhdistää koko maailma yhden ja saman opin alaisuuteen, joka opettaa ihmisten välistä veljeyttä, opettaa että Jumala on kaikkien Isä, ja että sielu on kuolematon. Vapaamuurarit pyrkivät muuttamaan maailmaa, koska he uskovat, että muut elävät hengellisessä pimeydessä, mutta he itse elävät Totuudessa. He muodostavat 'Pyhän Rakennuksen' eli hengellisen temppelin ja Pyhän Valtakunnan jonka tehtävänä on poistaa 'pimeys' eli taikausko, erehdykset ja hengellinen alistaminen. Pohjimmaltaan tämä merkitsee pyrkimystä hävittää vähitellen kaikki muut uskonnot ja ideologiat.

Valistuneet vapaamuurarit katsovat olevansa etuoikeutettuja saadessaan olla johtavia, Jumalan käyttämiä, inhimillisiä vaikuttajia viemässä eteenpäin tämän loistavan tulevaisuuden ruusuista aamunkoittoa. Vaikka monet vapaamuurarit eivät pidä vapaamuurariutta uskontona, se kuitenkin täyttää selvät uskonnon tunnusmerkit. Se vaatii kaikilta jäseniltään uskoa Ylimpään Olentoon, tottelemaan Jumalaa ja kunnioittamaan häntä maailmankaikkeuden luojana ja hallitsijana. Myös temppelit ja siellä suoritettavat rituaalit ja rukoukset ovat selviä uskonnon tunnusmerkkejä. Uskonnollisuuden kieltämistä pidetäänkin vain keinona säilyttää jäseniä ja hankkia uusia. Samassa tarkoituksessa vapaamuurarius soluttautuu kirkkoihin, pyrkien siten antamaan kuvan, että se itse ei ole uskonto.
  Vaikka monet kirkot suhtautuvat torjuvasti vapaamuurariuteen, koska se on 'uskonto ilman Kristusta', tiedetään että mm. jotkut Pelastusarmeijan upseerit ovat vapaamuurareita. Heitä löytyy myös katolisten kirkonmiesten joukosta, jopa itse Vatikaanista ja Englannin kirkossa heillä on vaikutusvaltaisten ja varakkaitten jäsentensä kautta erittäin suuri valta. Suomen luterilaisen kirkon piirissä varsinkin rovastien ja kanttorien joukossa on useita vapaamuurareita.

Se Ylin Olento, Jumala, johon vapaamuurarin tulee uskoa, voi kuitenkin olla mikä hyvänsä. Keneltäkään ei kysytä, mihin jumalaan hän uskoo. Vaikka kristinuskoa tunnustavan vapaamuurarin vihkimysrituaaleissa alttarilla on Raamattu, niin buddhalaisen, hindun tai muslimin kohdalla siinä on heidän pyhät kirjoituksensa. Vapaamuurarius korostaa, että Jumala on kaikkien ihmisten Isä, riippumatta uskonkäsityksistä. Tämän kanssa johdonmukaisesti kielletään, että Raamattu olisi Jumalan erityinen ilmoitus ihmiskunnalle. Jumala siis hyväksyisi jokaisen uskonnon tunnustajan, olipa sitten kyseessä Jeesukseen, Buddhaan tai Krisnaan uskova. Samoin kielletään näiden edellämainittujen persoonien erikoisasema, joten Jeesustakaan ei pidetä Jumalan poikana eikä vapahtajana. Rituaaleihin sisältyvistä raamatunkohdistakin on poistettu Jeesusta koskevat maininnat. Tätä perustellaan sillä, että ei haluta loukata eri tavoin uskovia. Tämän suvaitsevaisuuden taustalla on kuitenkin näkemys, että kaikki uskonnot tulevat lopulta päätymään yhteen ja samaan 'oikeaan' uskontoon, vapaamuurarien uskontoon. Tämän päämäärän hyväksi todellinen vapaamuurari tekee kaikkensa.

Tutkija Paul A. Fisher, joka perehtyi vapaamuurarien oppiin mm. lukemalla kaikki vapaamuurarien kuukausilehti New Agen numerot vuos. 1921-1981, tuli siihen tulokseen, että

". .on ilmeistä, että kansainvälinen vapaamuurarius on historiansa ajan ollut ... organisoitu edistämään maailmanlaajuista kabbalistista gnostisismia, kaivamaan maata kristinuskon alta ja, mikäli mahdollista, tuhoamaan sen sekä tartuttamaan hallinnon keskeiset rakenteet vapaamuurarillisella ajattelulla .. Kaikki aineisto viittaa siihen tosiasiaan, että useimmat .. veljeskunnan jäsenistä ovat pääasiallisesti tietämättömiä sen .. (todellisista) suunnitelmista."

Väitetään myös, että päämääränsä saavuttamisen välttämättömiksi edellytyksiksi vapaamuurarit näkevät: 1) kaiken kirkollisen ja yleensä uskonnollisen vaikutuksen hävittämisen yhteiskunnasta; tärkeänä osana tätä kirkon ja valtion erottaminen toisistaan, 2) kaiken julkisen ja yksityisen elämän ja varsinkin kansansivistyksen maallistamisen; 3) ajatuksen- ja omantunnonvapauden järjestelmällisen kehittämisen koulunuorisossa ja tämän suojaamisen, niin pitkälle kuin mahdollista, kaikkia kirkon ja jopa nuorten omien vanhempien häiritseviä vaikutuksia vastaan.

On kuitenkin muistettava, että edellä kuvaillut maailmanlaajuiset tavoitteet eivät kuulu tavallisten rivijäsenten arkipäivään. Kuten edellä kävi ilmi, useimmat eivät ole niistä edes tietoisia. Mikäli tällaisia tavoitteita vielä on olemassa, ne ovat joidenkin ylimmällä tasolla olevien muurarien tai salaisten loosien tarkoin varjelemia. On vaikea tietää, pyrkisivätkö nämäkään tahot tavoitteisiinsa ulkoparlamentaarisin keinoin. Demokratian puitteissa on kuitenkin mahdollista jopa tietämättään edistää tällaisia päämääriä esim. puolustamalla kaikkien ihmisryhmien tasa-arvoa, sananvapautta ja yksilön oikeuksia (mukaanlukien esim. lapset, rikolliset ja pervertikot).

Erään 'Korkeimman Suur-Komentajan' sanojen mukaan sellaiset vapaamuurarit, jotka luulevat, että heidän veljeskuntansa on vain sosiaalinen ja veljellinen järjestö, ovat harhakäsityksen vallassa ja ovat järjestölleen itse asiassa vain selvä haitta.

Velvollisuudet.

Vapaamuurarin ensimmäinen velvollisuus on uskollisuus vapaamuurariutta, sen oppia ja veljeskuntaa kohtaan. Sen on väitetty jopa voivan ylittää tuomarinvalan velvoitteen. Varmaan joissakin looseissa on joskus niin meneteltykin, mutta lienee syytä muistaa, ettei tällainen 'hyvä veli' -käytäntö ole pelkästään vapaamuurareille ominaista. Ei taida olla kovinkaan paljon niitä, jotka eivät puolustaisi vaikeuksissa tai vaikkapa syytettynä olevaa ystävää, sukulaista tai uskonveljeä, tarvittaessa hieman kyseenalaisinkin keinoin. Nykyisissä oikeusjutuissa valehtelu ja väärät todistukset ovat pikemminkin sääntö kuin poikkeus.

Joka tapauksessa salassapitovelvollisuus on kuitenkin niin oleellinen osa vapaamuurariutta, että sen johdosta alemman asteen vaapaamuurarit eivät ole selvillä järjestön perimmäisestä olemuksesta. Se paljastetaan aste asteelta ylöspäin mennessa, ja vain sellaisille, jotka haluavat päästä siitä selville.

Palvontamuotoja.

Vapaamuurariuden keskeisiä 'palvontamuotoja' ovat rituaalit, vihkimykset ja erilaiset muurarivalat. Puhutaan alemmasta ja korkeammasta vapaamuurariudesta. Kolme alinta astetta edustavat johdantoa ja ylemmät edustavat edistyneisyyttä pidemmälle. Suomessa valtaosa jäsenistä kuuluu kolmeen alimpaan asteeseen. Perusopit ovat säilyneet juuri rituaalien sisältämän symboliikan välityksellä, vaikka niihin liittyvät tekstit ja muut muodot ovat muuttuneet. Symbolit tulkitaan eri tavoin eri asteissa, mikä myös osaltaan vaikuttaa siihen, etteivät alemman asteen muurarit tiedä sitä, mitä korkeammalla olevat.

Vapaamuurarius hyväksyy okkultismin, spiritualismin ja muun mystisismin ja uskoo ihmisen vähittäiseen kehittymiseen kohti jumaluutta. Jotkut pyrkivät tähän kehittymiseen paitsi hyvien tekojen avulla myös esoteeristen, salatieteellisten menetelmien avulla, joilla yritetään saavuttaa 'korkeampia tietoisuuden tasoja'. Mm. tunnettu suomalainen esoteerikko Pekka Ervast , teososofisen liikkeen ja Ruusu-Risti -järjestön alullepanija, ylistää kirjoituksissaan vapaamuurariutta.

Kirjansa The Secret Teachings of All Ages luvussa The Ancient Mysteries and Secret Societies Manly P. Hall esittää historiikin lukuisista vanhoista pakanallisista mysteereistä ja palvontamenoista, jotka hänen mukaansa ovat vaikuttaneet vapaamuurariuteen. Hänen motiivinaan on osoittaa niiden ja kristinuskon yhdenvertaisuus. Hänen mielestään kaikilla uskonnoilla on sama päämäärä; kaikki tähtäävät yhteen ja samaan Jumalaan. Niinpä Isiksen, Kybelen ja Mithran palvojat ja Eleusiin mysteereihin osallistujat olivat samalla totuuden tiellä kuin Jeesuksen seuraajat. Nuo 'ikiaikaiset viisaudet' vain ikäänkuin koottiin yhteen kristinuskossa. Niinpä hän ei epäröi kertoa mm. muinaisten druidien pakanallisten symbolien yhteydestä vapaamuurariuteen:

"Druidien koulut oli jaettu kolmeen erilliseen osaan, ja niiden salaiset opit olivat käytännöllisesti katsoen samat, mitkä kätkeytyvät vapaamuurarien Sinisen loosin vertauskuviin."

Muinaisten myyttien ja mysteerien arvostuksesta ja samalla vapaamuurarillisen uskon perimmäisestä olemuksesta kertoo hänen kirjansa loppulause (vap. suom.):

"Mysteerien äänet puhuvat jälleen, kutsuen kaikki ihmiset tervetulleiksi Valon Huoneeseen. Suuren materialistisen instituution aika on ohi. Ihmisen rakentama epäaito sivilisaatio on Frankensteinin hirviön tavoin tuhoamassa luojansa. Uskonto harhailee oppaattomana teologisten spekulaatioiden sokkelossa. Tiede on osoittautunut kyvyttömäksi tuntemattoman edessä. Vain transsendenttinen filosofia tuntee tien. Vain valaistunut järki voi kantaa sitä ymmärrystä, mikä kohottaa ihmistä kohti valoa. Vain filosofia voi opettaa ihmisen syntymään hyvin, elämään hyvin, kuolemaan hyvin ja jälleensyntymään oikealla tavalla. Tähän valittujen ketjuun - niiden, jotka on valittu elämään tietoisina, hyveellisinä ja hyödyllisinä - kaikkien aikojen filosofit kutsuvat sinua. "

Samoja ajatuksia, joskin hieman laimennettuina, löytyy vapaamuurarien suomenkielisellä sivustolla olevasta kirjoitussarjasta Ihmiskunnan peritty viisaus

Raamattu ja pelastuminen.

Pelastuminen tulee vapaamuurarien mukaan siis ihmisen hyvien tekojen seurauksena, ei Jumalan armosta eikä Kristuksen lunastustyön perusteella. Puhdas elämä, vilpitön käytös ja jalot pyrkimykset ovat takeena pääsystä 'Taivaalliseen Loosiin', jossa Ylin Rakennusmestari hallitsee. Vaikka vapaamuurarius sanoo Raamatun olevan 'Suuri Loistotähti' ja jopa neuvoo tutkimaan sitä uutterasti, se todellisuudessa kuitenkin pitää sitä vain symbolisena varusteena. Vapaamuurarioppinut Albert Pike sanoo:

"Raamattu on välttämätön osa loosin varustusta kristityssä loosissa vain, koska se on kristinuskon pyhä kirja... jotta (kokelas) näin pitäisi sitä (rituaalia) juhlallisempana ja sitovampana."

Islamilaisessa loosissa alttarilla on Koraani, hindulaisessa Veda-kirjat ym. Raamattua ei myöskään pidetä Jumalan sanana. Vapaamuurarillinen tietosanakirja Coil's Masonic Encyklopedia sanoo:

"Toistaiseksi ainoakaan luotettava (vapaamuurarillinen) asiantuntija ei ole ollut sitä mieltä että vapaamuurarin pitäisi uskoa Raamattuun tai mihinkään osaan siitä. ... Kaikki ihmiset ovat jumalan lapsia, mutta meidän isämme, joka on taivaissa, on myös jokaisen kunnon vapaamuurarin sydämessä.. hän välittää isän tavoin meidän hyvinvoinnistamme ja kehityksestämme... hän on määrännyt meidät tulevaan elämään, päättymättömään kehitykseen kohti täydellisyyttä ja tietoisuuteen itsestämme."

Käsitys Jumalasta.

(Huomattakoon, että seuraavat seikat eivät välttämättä liity suomalaiseen vapaamuurariuteen!)

Vapaamuurarien jumalakäsitys eroaa kirkkojen ja Raamatun käsityksistä. Sinisen Loosin alimmassa asteessa puhutaan vain ylimalkaisesti Jumalasta, toisessa asteessa oppilaalle ilmoitetaan Jumalan nimen symboli, G- kirjain. Jumalasta puhutaan myos Suurena Geometrikkona, Ylimpänä Rakennusmestarina ja Maailmankaikkeuden Suurena Arkkitehtina. Tämä Suuri Arkkitehti on se jumala, jolle vapaamuurarien alttarit on pyhitetty ja joka on yhteinen hindulle, buddhalaiselle, muslimille, mormonille, taolaiselle, shintolaiselle ja kristitylle vapaamuurarille. Tämä jumala ei ole kuitenkaan sama, kuin Raamatun jumala. Edellämainittu tietosanakirja sanoo:

"Miesten on valittava, haluavatko he sellaisen jumalan kuin israelilaisten Jahve, ihmisten kannattaman heimojumalan ...vai haluavatko he rajattoman, ikuisen, universaalisen, mihinkään uskontokuntaan liittymättömän ja kansainvälisen jumalallisen hengen, joka on niin suunnattoman kaukana ihmisestä ... että Häntä ei voida tuntea, nimetä eikä lähestyä."

Myös käsitys kolmiyhteisestä jumalasta hylätään. Yorkin riittiin kuuluvassa Royal Arch- asteessa vapaamuurarille ilmaistaan Jumalan 'oikea nimi'. Se on heidän mukaansa Jah-Bul-On. Siinä on liitetty yhteen Jahve-nimen lyhennys 'Jah', Baalia tarkoittava nimi 'Bul' ja mahdollisesti Egyptin Osirista tarkoittava nimi 'On'. Miksi näin? Koska vapaamuurarien käsityksen mukaan "sellaiset jumalien nimet kuin Brahma, Jehova, Baal, Bel, Om, ym. viittaavat kaikki yhteen ja samaan jumaluuteen." Niinpä nimet Jehova ja Jah-Bul-On esiintyvat samalla vapaamuurarillisella alttarilla.

Jeesuksen nimeä ei käytetä rukouksissa, eikä hänestä edes keskustella loosityön yhteydessä. Koska edistyneet vapaamuurarit uskovat ihmisen jatkuvaan kehitykseen, heidän sanastostaan puuttuvat sellaiset käsitteet kuin 'helvetti' ja 'kadotus'. Alempien asteiden vapaamuurarien uskonkäsitykset saattavat kuitenkin olla hyvin lähellä laitoskirkkojen näkemyksiä, koska ei liene olemassa mitään ohjeistusta siitä, mihin heidän tulisi uskoa. Toisaalta jotkut korkean asteenkaan muuraritkaan eivät ole kaihtaneet esittämästä omia poikkeavia näkemyksiään.

Yhteyksiä salatieteisiin.

Erilaisten salatieteellisten liikkeiden ja vapaamuurarien välillä on selviä yhteyksiä. Tunnetuin näistä liikkeista on ruusuristiläisyys, mutta yhteyksiä on myös mm. kabbalismiin ja hermetismiin. Myös spiritualismilla ja teosofialla on liittymäkohtia vapaamuurariuteen. Vapaamuurari Manley P. Hall kirjoittaa:

"Todellinen Mestarimuurari keskustelee näkymättomien voimien kanssa.. hän on veljeskuntansa henkisten hierarkioiden (henkien) edustaja ... hän pyrkii arvolliseksi pääsemään verhon taa ja liittymään siihen (henkien) joukkoon joka... on vastuullinen ihmisen kasvusta... Vasta sitten todellinen vapaamuurari on syntynyt."

Useat vapaamuuraritutkijat ovat niin tarkoin tutkineet ja kirjanneet vapaamuurarien ja muinaisaikaisten mysteerien väliset yhteydet, että on hämmästyttävää, miten moni vapaamuurari on niistä tietämätön eikä edes usko niihin. Jopa Coil kiistää tietosanakirjassaan nämä yhteydet, ja tämä lienee yhtenä syynä monien tietämättömyteen. Eräs syy on myös se, että monet eivät halua tunnustaa järjestönsä yhteyksiä pakanuuteen. Kuitenkin esim. skottilaisen riitin 33. asteen Korkein Suur-Komentaja Henry C. Clausen myöntää, että riitin 31. ja 32. asteet osittain perustuvat egyptiläiseen Kuolleiden kirjaan. Ja Manly Hall pitää samaista kirjaa "todellisena vapaamuurarillisen tietämyksen aarreaittana." Lukuisat muut arvostetut vapaamuurarit ovat myöntäneet riittien ja symbolien olevan peräisin vanhoista pakanallisista mysteeriuskonnoista.

Perimmäiset tavoitteet pidetään salassa

Vapaamuurarijärjestö vaatii kokelaitaan kaikissa asteissa tekemään elinikäiseksi tarkoitetun uskollisuudenvalan järjestölle ennen kuin nämä ymmärtävät, mitä ja mille tulevat vannomaan. Näin vasta-alkaja tulee loosiin tietämättä mitään sen olemuksesta, uskonnollisesta luonteesta tai opetus-menetelmistä. Hän ei tiedä, että symboleihin ja puheisiin sisältyy aina kaksoismerkityksiä niin, että tavalliselta kuullostavan puheen kautta välittyy myös syvä uskonnollinen ja eettinen sisältö, jonka vain harvat ymmärtävät. Manly Hall sanoo:

"Vaikka vapaamuurarien niin sanotut salaisuudet kuulutettaisiin talojen katoilta, veljeskunta olisi täysin turvassa. Sillä tietyt sielulliset ja hengen ominaisuudet ovat tarpeen ennen kuin veljet itsekään voivat ymmärtää vapaamuurarien todellisia salaisuuksia."

Lähde:
Ankerberq / Weldon, Vapaamuurarien salaiset opit, 1995


Tunnettuja vapaamuurareita

Pelkästään muurarien uskonnollisiin näkemyksiin keskittyvä tarkastelu ei luonnollisesti anna täyttä kokonaiskuvaa liikkeestä. Parhaiten siitä ehkä saa käsityksen katsomalla, keitä sen piiriin on eri aikoina kuulunut. Jo lyhytkin luettelo riittää osoittamaan, että sieltä löytyy hyvin laaja kirjo eri alojen vaikuttajia. Voi hyvällä syyllä päätellä, ettei näiden henkilöiden näkemysmaailma ole sen yhtenäisempi kuin ihmisten yleensä.

Suomalaisia:

Tunnettuja suomalaisia vapaamuurareita ovat mm. ent. presidentti Risto Ryti, elokuvaohjaaja ja 'ufomies' Juhan af Grann, laulaja Eino Grön, näyttelijä Heikki Kinnunen, kapellimestari Ossi Runne, laulaja Kauko Käyhkö, kenraalit Ensio Siilasvuo ja Urpo Levo, kirjailija / teosofi Pekka Ervast, taidemaalari Axel Gallen-Kallela, säveltäjät Jean Sibelius ja Joonas Kokkonen.

Ulkolaisia:

Amerikkalaisen muurariloosin, Cedar Lodgen nettisivulla nimetään koko joukko tunnettuja vapaamuurareita. Useimpien USA:n presidenttien ohella heihin ovat kuuluneet mm. sellaiset valtiomiehet kuin Winston Churchill, Kemal Ataturk, Jordanian kuningas Hussein ja Chilen presidentti Salvador Allende. Myös FBI:n ent. pääll. J. Edgar Hoover oli vapaamuurari, samoin vapaustaistelijat Simon Bolivar ja Giuseppe Garibaldi. Sen sijaan Irakin entistä diktaattoria Saddam Husseinia ei listalla esiinny, vaikka hänenkin väitetään olevan korkeimman asteen vapaamuurari.

Astronauteista ainakin Aldrin, Grissom, Glenn ja Irwin ovat vapaamuurareita. Lukuisista liike-elämän vaikuttajista tunnetuimpia lienevät autotehtailijat Chrysler, Citroen ja Ford sekä pankkiiri N. M. Rothschild.. Muusikoista mm. jazz-legenda Louis Armstrong, säveltäjät Irving Berlin, Franz Listz, 'Tähtilipun' säveltäjä John Philip Sousa ja W. A. Mozart ovat olleet vapaamuurareita. Myös Warner Bros -elokuvayhtiön perustajiin kuuluva Jack L. Warner sekä tuottajat Darryl F. Zanuck ja Florenz Ziegfeld olivat vapaamuurareita.

Omalla alallaan ovat tunnettuja myös seikkailija ja naissankari Giovanni Casanova, pyssysankari William Cody (Buffalo Bill), nyrkkeilijä 'Sugar Ray' Robinson, Sherlock Holmesin luoja Arthur Conan Doyle, taikuri Harry Houdini, penisilliinin keksijä Alexander Fleming, hypnoosin keksijä Franz Anton Mesmer runoilijat/kirjailijat J. W. Goethe, Sir Walter Scott , Gulliverin retkistä kirjoittanut Jonathan Swift , filosofi Francois Voltaire , kirjailijat Aleksander Pushkin ja Mark Twain, joka tunnettiin paitsi nuorisokirjoistaan (Tom Sawyer) myös ivallisena Raamatun kritisoijana.

Uskonnollisten liikkeiden perustajiakin löytyy. Heistä mainitaan Swami Vivekananda, joka toi hindulaisuuden ja joogan länteen. Sen sijaan lista ei mainitse mormonikirkon perustajaa, Joseph Smithiä, Vartiotorni-seuran perustajaa C.T. Russellia eikä kommunismin 'isää' Karl Marxia, joiden myös väitetään olleen vapaamuurareita. Islamilaista vapaamuurariutta listassa edustaa Hawaijin kuningas Kalakaua.

Vapaamuurarius Suomessa

Vapaamuurariaate tuli Suomeen 1700-luvulla, mutta Suomen suurloosi perustettiin vasta 1924. 1970- luvun alussa looseja oli viitisenkymmentä ja niihin kuului noin 2500 jäsentä, tällä hetkellä loosien lukumäärä on 147 ja jäsenmäärä n. 6500. Uusia jäseniä tulee vuosittain 200-300. Liikkeen jäsenet ovat enimmäkseen talous- ja yhteiskuntaelämän johtavaa luokkaa. Yleisin nimike lienee toimitusjohtaja, mutta myös lakimiehet ja taiteilijat muodostavat suuren osan jäsenkunnasta.

Suomen vapaamuurien uskonnolliset käsitykset ovat huomattavasti lähempänä valtiokirkollista uskoa, kuin joidenkin anglo-amerikkalaisten tai teosofisten loosien. Harri Heinon mukaan sekä Rose Croix -vapaamuurariuden ylimmät asteet että vuonna 1983 Suomeen perustetut Temppeliritarit ja Maltan ritarit edellyttävät jäseniltään kristinuskoa. Suomessa on myös ainoastaan naisille tarkoitettu, Helsingin seudulla toimiva (ruotsinkielinen) vapaamuurarijärjestö, jossa jäseniä lienee alle sata. Teosofistaustaiset yhteisöt Vapaa Katolinen Kirkko ja suomalainen Ruusu-Risti ovat lähellä yhteisvapaamuurariutta.

Vapaamuurarien julkinen toiminta on suomessa ollut suurelta osin yleishyödyllistä ja korostetun sosiaalista. He ovat perustaneet hyväntekeväisyysjärjestöjä ja säätiöitä kuten Ragnar Ekbergin Säätiö ja Vanhusten ja Lasten Tukisäätiö, jonka toimesta perustettu vanhusten tukitaloja ainakin Helsinkiin, Karhulaan, Turkuun, Kuopioon, lahteen, Tampereelle, Jyväskylään ja Ouluun. Muita humanitäärisiä säätiöitä ovat Humanitas-seura r.y., Pro Humanitate Säätiö ja Karelia-säätiö. (Harri Heino: Mihin Suomi tänään uskoo)


Linkkejä:
Perinnekilta Pragma  - vapaamuurarillista aineistoa
Cedar Lodge - lista kuuluisista vapaamuurareista
The Secret Teachings of All Ages - koko kirja netissä
Samoista asioista suomeksi:
Ihmiskunnan peritty viisaus
Vapaamuurarit - Petri Paavolan laaja artikkeli

 

6.1.2002 (päivitetty 04.11.12)