SIVISTYSSANOJEN SELITYS

Absoluutti, ehdoton
Absurdi, järjetön, mieletön
Agnostismi, filosofinen käsitys jonka mukaan ihmisellä ei voi olla mitään varmaa tietoa yliaistillisista asioista
Aktuaalinen, todellinen, todellisuudessa olemassa oleva
Anarkia, hallituksettomuus, sekasorto
Anarkismi, kaikkea hallitus- ja valtiovaltaa vastustava ajatussuunta
Antiteesi, vastakohta
Antroposofia, sananmukaisesti: viisautta ihmisestä. Rudolf Steinerin perustama teosofiaan perustuva liike.
Apriori, ennakolta, etukäteen, päätetty, ei päätelty

Brutaali, raaka, karkea, häikäilemätön
Byrokratia, virkamiesvalta

Debiili, heikkomielinen
Deduktiivinen, järkeisjohteinen, päätelmään perustuva
Deduktio, seurausten johtaminen väitteestä, päätelmä
Despootti, itsevaltias, hirmuhallitsija
Dialektiikka, sisäisten ristiriitojen kautta tapahtuvaa kehitystä
Diktaattori, laeista riippumaton rajaton hallitsija

Ekologia, oppi luonnon taloudesta
Esoteerinen, ahtaalle sisäpiirille tarkoitettua, vain asiaan vihkiytyneiden ymmärtämää salaoppia
Estetiikka, taiteen ja kauneusarvojen tutkimus
Etiikka, tekoja, arvoja ja niiden hyväksyttävyyttä tutkiva filosofian haara
Evoluutio, kehitys kulku

Falsifikaatio, väärentäminen, vääräksi osoittaminen
Fatalismi, kohtalo-, sallimususko, alistuminen kohtaloon
Fiksaatio, piintynyt päähän pisto, ajatuspiintymä

Hedonismi, oppi jonka mukaan nautinto tai mielihyvä on tekojen eettinen mittapuu
Humaani, inhimillinen, ihmisystävällinen
Humanismi, keskiajan lopussa syntynyt ihmiskeskeinen maailmankatsomus
Humanisti, yliopistollisessa mielessä inhimillisten tieteiden ja taiteiden harrastaja ja tutkija.

Identtisyys, täydellinen samuus, yksilöllisyys, persoonallisuus, henkilöllisyys
Illuusio, aistiharha, haavekuva, kuvitelma
Implikaatio, asian sisältyminen toiseen tai seuraaminen toisesta
Induktio, yleisen väitteen tai säännön johtaminen yksityistapauksista
Intuitio, välitön tajuaminen, sisäinen näkemys
Irrationaalinen, järjenvastainen

Juridiikka, oikeustiede, lainoppi

Kakofonia, epä-, riitasointuinen
Kerettiläinen, harha-, vääräuskoinen
Koherenssi, yhtenäisyys, johdonmukaisuus
Kommunikaatio, viestintä, tietojenvälitys
Korrespondenssi, vastaavuus, yhteen sopivuus
Kosminen, maailmankaikkeutta ja avaruutta koskeva
Kriteeri, erottava tunnusmerkki, tuntomerkki, todiste

Materialismi, maailmankatsomus jonka mukaan kaikki oleva on aineellista
Mekanismi, koneellinen rakenne, käsitys jonka mukaan kaikki tapahtuu konemaisesti
Monismi, yhteen ainoaan alkuperusteeseen nojautuva maailman käsitys

Naturalismi, käsitys jonka mukaan kaikki olevainen kuuluu tieteellisesti selitettävään luontoon
Negaatio, kielto, kieltäminen, vastakohta
Nihilismi, kaikki tai useammat arvot kieltävä ajatussuunta
Normaali, tavallinen, säännöllinen

Objektiivinen, ulkokohtainen, yleispätevä, puolueeton
Okkultismi, salatiede
Optimismi, katsontakanta jonka mukaan tämä maailma on paras mahdollinen

Paranormaali, normaalille luonnontieteelle selittämätön, yliluonnollinen
Pessimismi, katsomus jonka mukaan tämä maailma on mahdollisimman huono.
Positivismi, käsitys jonka mukaan tieto voi perustua vain havaintokokemuksiin
Potentiaalinen, mahdollinen, mahdollisuutena oleva
Primääri, alkuperäinen, perus-, ensisijainen
Progressiivinen, etenevä, kehittyvä
Projisoida, heijastaa
Prosessi, tapaussarja, kehityskulku

Radikaali, perinpohjainen, perusteellinen, äärimmäisyyksiin menevä, yltiöpäinen, jyrkkä
Rationalismi, järkeisoppi, käsitys jonka mukaan tiedon varsinainen lähde on järki tai ajattelu
Relativismi, käsitys jonka mukaan kaikki totuus on suhteellista

Stoalaisuus, tyynesti kohtalon välttämättömyyteen alistuminen
Synteesi, yhdistelmä

Teesi, väite, väittämä
Teosofia, sananmukaisesti viisautta Jumalasta
Transsendentti, yliaistillinen, ylimaallinen
Transpersonaalinen, persoonallisuuden ylittävä, tuolle puolen menevä
Tyranni, sorto-, hirmuvaltias

Utopia, haaveellinen ihannemaa

Verifioida, todistaa oikeaksi, vahvistaa, osoittaa

 
 
12.04.06