E4 + E2 = E3

 

Kokoan seuraavassa kappaleessa yhteen 13 kristillistä ilmausta, joiden merkitykset ovat mielestäni hyvin lähellä toisiaan:

 1. Ylhäältä syntyminen, 2. Kristuksen päälle pukeminen, 3. elämänsä kadottaminen, 4. taivaalliset häät, 5. kahden tekeminen yhdeksi (Tuomaan evankeliumissa), 6. Jumalan Pojan syntyminen sielussa (Eckhartin ilmaus), 7. (pienen) lapsen kaltaiseksi tuleminen, 8. katoavan muuttuminen katoamattomaksi, 9. ihmisen pojan ylentäminen, 10. Pyhän Hengen kaste tai laskeutuminen, 11. tulella kastaminen, 12. vapautuksen tuottava totuus (todellisuus) 13. Unio Mystica.

Kaikki edellä luetellut viitannevat tietoisuuden perustavaa laatua olevaan muutokseen ajallisesta ja katoavasta ajattomaan ja pysyvään. Ne kuvaavat inhimillisen, ulkonaisiin ilmiöihin ehdollistuneen (langenneen) tajunnan, ”tuhlaajapojan”, sisäistä paluuta Isänsä kotiin, erillistymättömään henkiseen tietoisuuteen, todelliseen pyhäin yhteyteen.

Kaikissa luonnon ja elämän ylenevissä ja ylentävissä muunnoksissa (kuten esim. aineenvaihdunnassa) vallitsee periaate, jonka mukaan tietystä energian tilasta päästään astetta korkeampaan ainoastaan siten, että muutoksessa on mukana, entsyymin tai ”hapatuksen” tapaan alkutilaa kahta astetta korkeampana oleva energialaji. Kyseessä lienee eräänlainen universaalin armon periaate, joka koskettaa kaikkea luontoa.

Eräs filosofiaa harrastanut matemaatikko (J. G. Bennett) jakoi kaikki luonnon ja yliluonnon energiat 12 luokkaan, joista kolmea korkeinta voitaisiin kutsua kristillisin termein Isäksi (E1), Pojaksi (E2) ja Pyhäksi Hengeksi (E3).

Niitä astetta alempi (E4) kuvaa kaikkein korkeinta tilaa, jonka inhimillinen tajunta voi omin ponnistuksin saavuttaa. Tuomaan evankeliumi kutsuisi tätä ”Johanneksen kaltaisuudeksi”, joka voidaan ylittää vain tulemalla lapsen kaltaiseksi. (Jumalan)Lapseksi tulo tarkoittaa Pyhän Hengen (E3) kastetta, totuuden avautumista oman rajallisen elämänsä kadottaneeseen tajuntaan, mikä muunnosperiaatteen nojalla edellyttää Kaikkiallisen Rakkauden, Pojan (E2) myötävaikutusta.

Johanneksen evankeliumia tiivistäen voitaisiin sanoa: kun te täytätte minun sanani (ja tulette Johanneksen kaltaisiksi), niin minä (Kaikkiallinen Rakkaus, Poika) näytän teille totuuden, jatotuus (Pyhä Henki) on tekevä teidät vapaiksi.

Sama asia kaavan muodossa olisi:  E4 + E2 = E3, missä ”Johanneksen kaltainen” ottaa vastaan Kaikkiallisen Rakkauden (Minän, Kristuksen) armosta tulikasteen, joka kohottaa tietoisuuden inhimillisestä tajunnasta Pyhän Hengen tilaan, kaiken katoavan yläpuolelle.