Vaasa-Pärnu-Seura ry:n säännöt

1 §  Yhdistyksen nimi on Vaasa-Pärnu-Seura ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

2 §  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja toteuttaa vaasalaisten ja pärnulaisten ystävyystoimintaa.

    Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää esitelmä-, koulutus-, tiedotus-, tutustumis- ja juhlatilaisuuksia
    sekä ystävyysvierailuja.

    Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, järjestää arpajaisia, rahan- ja tavarankeräyksiä, asianmukaisen
    luvan hankittuaan, harjoittaa muisto-, koriste- yms esineiden myyntiä. Yhdistys voi perustaa ja kartuttaa rahastoja sekä
    ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

    Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.
    Toiminta ei saa muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudellista laatua olevaksi.

3 §  Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia tai tukijäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen yhdistyksen
    toiminnasta kiinnostunut yksityishenkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Tukijäseneksi voi liittyä
    yksityishenkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

4 §  Yhdistyksestä eroamisesta on jäsenen ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
    suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

    Yhdistyksestä eroamisen katsotaan tapahtuvan sen kalenterivuoden päättyessä, jona ilmoitus on tehty.

    Yhdistyksestä eroamisen katsotaan tapahtuvan sen kalenterivuoden päättyessä, jona ilmoitus on tehty.

    Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, rikkoo näitä sääntöjä tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen
    hallituksen päätöksiä ja määräyksiä tai estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta, voidaan
    hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä määräajaksi tai ainaiseksi.

    Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä
    kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

    Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen maksamaan erääntyneet tai määräaikaan sidotut maksut.

    Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

5 §  Yhdistys perii vuosittain varsinaisilta jäseniltään ja tukijäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruudesta päätetään yhdistyksen
    syyskokouksessa. Alle 18-vuotiailta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 §  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
    Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja muut kuusi (6) jäsentä, kahdeksi (2) vuodeksi siten,
    että kolme (3) jäsentä vaihtuu vuosittain.

    Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
    Hallitus on oikeutettu asettamaan avukseen valiokuntia.

    Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3)
    hallituksen jäsentä on kokouksessa läsnä.
    Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
    puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §  Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta.
    Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa
    hallituksen määräämänä aikana.

    Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
    1. kokouksen avaus
    2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
    3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
    4. hyväksytään kokouksen esityslista
    5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
    6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
    7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

    Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
    1. kokouksen avaus
    2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
    3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
    4. hyväksytään kokouksen esityslista
    5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä päätetään varsinaisten ja tukijäsenten jäsenmaksun suuruudesta
    6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
    7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
    8. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta
    9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
    Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen
    ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8 §  Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle joko lehdessä tai kirjeitse syyskokouksen päättämällä tavalla.

9 §  Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai tai kun vähintään kahdeskymmenesosa
     (1/20) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti, ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kokous
     on kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun sitä koskeva vaatimus on tehty.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä.

11 § Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tili- ja toimintavuosi päättyy 31.12.1989.
     Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on hallituksen vuosittain ennen maaliskuun 1. Päivää jätettävä tilintarkastajille.
     Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa tileistä ja hallinnosta ennen maaliskuun 15. päivää.

12 § Yhdistyksen kokouksissa kullakin jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Tukijäsenellä ei ole
     yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi näiden sääntöjen 13 ja
     14 pykälissä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan se mielipide voittaa, mihin kokouksen puheenjohtaja yhtyy
     paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

13 § Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, jos vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä
     muutosehdotusta kannattaa.

14 § Yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää kahdessa, vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen
     kokouksessa, jos vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kummassakin kokouksessa purkamista kannattaa.
     Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava Vaasan kaupungille käytettäväksi mikäli mahdollista Vaasan ja
     Pärnun ystävyyskaupunkitoimintaan.

15 § Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

<Paluu aloitussivulle