Siionin Viisaiden Pöytäkirjat

(Protocols of the Learned Elders of Zion)

Siionin Viisaiden Pöytäkirjat ovat juutalaisille vapaamuurareille osoitettu luentokokoelma, joka sisältää uskomattoman suunnitelman länsimaisen sivilisaation haltuunotosta, ihmiskunnan alistamisesta ja vallan keskittämisestä vapaamuurarien käsiin. Teksti julkistettiin ensiksi tsaari-Venäjällä vuonna 1905. Neuvostovallan aikana se kuului kiellettyyn kirjallisuuteen.

Kuka tai ketkä kirjoittivat nämä tekstit?

Tekstien alkuperä on kiistanalainen. Monet ovat sitä mieltä, että kyseinen tekstikokoelma on antisemitististä propagandaa, jonka tarkoituksena on ollut herättää juutalaisvastaisuutta. Eräät seikat itse tekstissä näyttäisivät kuitenkin puhuvan tätä käsitystä vastaan. Jotkut arvelevat tekstin saaneen alkunsa ehkä jo 1700-luvulla, ja että sen pääsisältö olisi ollut ensin tiedossa tarkoin varjeltuna, suullisena tietona. Nykyisen muotonsa se on kuitenkin saanut vasta 1900 -luvulla. Asiaa tutkineen kanadalaisen filosofian prof. Henry Makowin (joka itse on juutalainen) mielestä kyseiset tekstit on syytä ottaa vakavasti. "Pelkään, että teksti on aito", hän toteaa.

Hän muistuttaa, että mm. Nobel-palkittu kirjailija Alexander Solzhenitsyn on sanonut kyseisten tekstien osoittavan sellaista mielen neroutta, mikä on hyvin epätavallista pilailijoille ja huijareille. Niiden perusteellisuus, ajatuksen ja näkemyksen vahvuus sekä yhteiskunnallisten, poliittisten ja taloudellisten asioiden tuntemus ja analysointitapa viittaavat selvästi oppineeseen henkilöön ja tavallisen mielen yläpuolella olevaan älykkyyteen.

Jotkut asiaa tutkineet ovat kuitenkin toista mieltä. He ovat kiinnittäneet huomioita mm. seuraaviin seikkoihin:

  1. Tekstissä on tiettyjä yhtäläisyyksiä ranskalaisen lakimiehen Maurice Jolyn vuonna 1858 kirjoittamaan sarkastiseen 'Dialogues'- romaaniin, jonka koko nimi englanniksi käännettynä on: "Dialogues in Hell between Machiavelli and Montesquieu, or the Policy of Machiavelli in the 19th Century."

    Aineistoa näkemättä on vaikea sanoa minkä verran noita yhtäläisyyksiä on ja ovatko ne ehkä tulkittavissa pelkiksi sattumiksi. Leon Zeldis, joka leimaa koko tekstin antisemitistiseksi väärennökseksi, esittää tutkielmassaan puolisen tusinaa lausetta, jotka muistuttavat Protokollassa esitettyjä. (Mainittakoon, että Zeldis on Israelin Skottilaisen Riitin 33. asteen vapaamuurari, Honorary Adjunct Grand Master). Zeldis kuitenkin toteaa, ettei Jolyn teksti hyökännyt vapaamuurariutta vastaan. Niinpä hän uskoo, että vapaamuurareita vastaan suunnattu aineisto on lisätty tekstiin myöhemmin ja itse tekstiä muokattu perinpohjin.

  2. Jo ennen Protokollan esilletuloa oli julkaistu useita kirjoja, joissa vapaamuurariuden väitettiin olevan juutalaista alkuperää. Yksi niistä oli arkkipiispa Leon Meurinin vuonna 1893 julkaisema La Franc-Maçonnerie, Synagogue de Satan , joka nimensä mukaisesti rinnasti vapaamuurariuden Raamatussa mainittuun Saatanan synagoogaan.
  3. Kun Protokolla ensiksi ilmestyi Tsarskoje Selossa, Venäjällä 1905, sen julkaisijaksi mainittiin menestynyt lakimies ja ortodoksinen munkki Sergei Aleksandrovits Nilus (1862 - 1930). Sitä aiemmin teksti oli jo ollut liitteenä Niluksen eräässä toisessa kirjassa, jonka alaotsikkona oli (vapaasti suomennettuna): 'Antikristus on poliittisesti hyvinkin mahdollinen'. Tekstistä julkaistiin neljä painosta, joissa Nilus tarjosi hieman erilaisia selityksiä siitä, miten Protokollan käsikirjoitus oli joutunut hänen käsiinsä. Samoin myöhemmissä ja muille kielille käännetyissä versioissa esiintyi erilaisia hypoteeseja tekstin alkuperästä.
  4. Erään Niluksen läheisesti tunteneen kreivi A.M. du Chaylan kertoman mukaan Niluksen ranskalainen rakastajatar, josta sittemmin tuli hänen vaimonsa, oli tuntenut erään kenraali Ratchkovskyn. Tämä oli heidän Pariisissa olonsa aikana näyttänyt hänelle Protokollan käsikirjoitusta ja kertonut, että se oli poistettu vapaamuurarien salaisista arkistoista. Ratchkovsky kuului tsaristisen Venäjän salaiseen poliisiin, ohranaan. Tästä on päätelty, että Nilus olisi tuolloin saanut käsiinsä Jolyn tekstin ja muokannut siitä oman juutalaisvastaisen versionsa.
  5. Tekstistä on myöhemmin julkaistu lukuisia hieman erilaisia versioita. Ensimmäinen käännös oli saksankielinen, minkä jälkeen teksti on käännetty 28 eri kielelle. British Museumissa sanotaan olevan 43 erilaista painosta. On tietenkin selvää, että kääntäjät ja jäljentäjät ovat taipuvaisia käyttämään erilaisia ilmaisuja ja jonkin verran jopa valikoimaan ja/tai muokkaamaan tekstiä. Näinhän tapahtuu kaiken muunkin kirjallisuuden kanssa. On sitten eri asia, kuinka olennaisesti tekstiä on muokattu.

Ei liene epäilystäkään, etteivätkö poliittiset piirit niin Venäjällä, Saksassa kuin muuallakin Euroopassa olisi käyttäneet tätä tekstiä hyväkseen juutalaisvastaisessa propagandassaan. Mutta silti täytyy kysyä: Oliko rasismi ainoa tai perimmäinen syy tämän tekstin julkaisemiseen? Teksti sisältää paljon juutalaisen ylemmyyden korostusta ja puhetta 'gojimien' eli ei-juutalaisten vähäisestä ja eläimellisestä älystä. Sellaista tekstiä on vaikea kuvitella kiihkeän tsaristisen tai 'arjalaisen' antisemitistin suuhun (eikä se taida olla ihan katteetontakaan!)

Makow muistuttaa, että lähes kaikki Yhdysvaltain presidentit G.W Bushia myöten ovat olleet vapaamuurareita tai Illuminaati-järjestön jäseniä. Vapaamuurarien symbolit esiintyvät jopa dollarin setelissä.

Virolainen lehtimies Juri Lina on tutkinut entisen Neuvostoliiton hiljattain avattuja arkistoja ja kertoo todenneensa selvän yhteyden bolshevistisen vallankumouksen ja juutalaisen Illuminismin välillä (Under the Sign of the Scorpion, 1994). Karl Marx, Lenin ja Trotsky olivat hänen mukaansa kaikki juutalaisia vapaamuurareita ja vallankumous noudatti monilta osin Protokollassa kuvattuja käytäntöjä. Lisäksi tiedetään amerikkalaisten pankkiirien rahoittaneen bolshevikkien vallankumousta. Jotkut ovat sitä mieltä, että Venäjän vallankumous oli kokeilu, jolla haluttiin saada käytännön kokemusta lopullista maailmanvallankumousta varten.

Pöytäkirjojen olennaisia piirteitä on yritetty jäljittää joistakin eurooppalaisista ääriliikkeistä; monet tutkijat ovat spekuloineet, että sen olisivat kynäilleet joko Adam Weishaupt tai Asher Ginzberg. Weishaupt oli juutalaissyntyinen katolinen pappi, joka vuonna 1760 (Rotschildien rahoittamana) perusti Illuminati -nimellä tunnetun salajärjestön. Tekstin on myös arveltu olevan jonkun Ranskan vallankumouksen aikaisen ääriryhmän tuote. Tämän kanssa on kuitenkin ristiriidassa se tosiseikka, että Pöytäkirjojen kuvailemia siirtymävaiheen tavoitteita on toteutettu - paitsi Ranskassa - kautta koko Euroopan ja huomattavassa määrin myös Yhdysvalloissa. Niinpä Makowin mielestä sen on hyvinkin saattanut kirjoittaa itse M. A. Rotschild (1744-1812), joka oli paitsi pankkiiri, myös vapaamuurari. Siinä tapauksessa tekstiä on myöhemmin muokattu, koska se viittaa mm. marxismiin ja darvinismiin, jotka ovat lähtöisin 1800 -luvun puolivälin tienoilta.

Eräät tutkijat, kuten Eric Jon Phelps, ovat päätyneet siihen, että tekstit olisivat alunperin jesuiittojen 1600- luvulla laatimia. Hän on tehnyt aiheesta laajan ja yksityiskohtaisen selvityksen, jossa hän perustelee käsitystään mm. niiden yhtäläisyydellä teksteihin The Secrets Of The Elders Of Bourg-Fontaine, joita jesuiitat käyttivät hyökätessään 1600-luvun Ranskassa ns. jansenisteja vastaan. Muita lähteitä ovat entisen nunnan M.F. Cusacin 1896 kirjoittama kirja The Black Pope, jossa paljastetaan yhtä ja toista jesuiittajärjestön käyttämistä menetelmistä ja salaisista toimista, entisen katolisen papin Leo Lehmannin 1942 kirjoittama kirja Behind the Dictators, sekä Leone -nimisen jesuiitan 1848 julkaisema kirjoitus The Jesuit Conspiracy - The Secret Plan Of The Order.

Phelps uskoo jesuiittajärjestöllä olleen ja edelleen olevan suuren vallan planeettamme asioiden ohjailemisessa. Hänen mukaansa jesuiittojen vihamielisyys juutalaisia kohtaan ilmeni mm. heidän 1800-luvun lopulla Saksassa esiin tuomassaan ajatuksessa 'juutalaiskysymyksen ratkaisemisesta'. Ei näin ollen ole ihmeteltävää, jos he vihasivat juutalaisia myös Ranskassa. Jesuiittojen uskotaan olleen myös taustavaikuttajina katolisen kirkon Trenton konsiilissa, missä julistettiin harhaopeiksi monet uskonpuhdistajien näkemykset.

Phelpsin mukaan jesuiitat kontrolloivat myös niitä rahamaailman huipulla olevia vapaamuurareita, joiden sanotaan olevan juutalaisia. Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että nämä eivät ole todellisia juutalaisia. He uskovat useimpien Euroopan ja Venäjän juutalaisten olevan alunperin ns. kasaareita, joka oli eräs juutalaisen (talmud-) uskon omaksunut aasialainen heimo.

Vaikka jäljet näyttävätkin viittaavan juutalaisiin, on kuitenkin syytä huomata, ettei tavallisilla juutalaisilla ole mitään tekemistä kyseisen ohjelmajulistuksen kanssa. Myös tavalliset vapaamuurarit lienevät enimmäkseen tietämättömiä tästä toiminnasta. Joka tapauksessa - riippumatta siitä, ovatko nämä asiakirjat aitoja tai ei - asiat näyttävät merkillisesti ohjautuneen juuri niin kuin nuo 'salaiset kansiot' kuvailevat.

 

Otteita Pöytäkirjojen sisällöstä

1. Pöytäkirja

3. Meidän on aina muistettava, että sellaisia ihmisiä, joilla on huonot vaistot, on olemassa paljon enemmän kuin sellaisia, joiden luonnetta hyvät ominaisuudet hallitsevat. Sentähden valtionhallinnossa saavutetaan parempia tuloksia väkivallan ja häikäilemättömyyden kuin akateemisten väittelyiden avulla. Jokainen ihminen pyrkii valtaan, jokainen haluaisi itsevaltiaaksi, jos vain siihen pystyisi, ja useimmat olisivat valmiit uhraamaan omien etujensa hyväksi kaikkien muitten edut.

6. Poliittinen vapaus on aate, mutta ei tosiasia. Tätä aatetta täytyy osata soveltaa silloin, kun on jonkinlaisen syötin avulla houkuteltava kansanjoukkoja omaan puolueeseen, jos tämä on päättänyt kukistaa vallassa olevan puolueen. Tämä tehtävä helpottuu, jos vapauden aate eli ns. vapaamielisyys tarttuu vastustajaankin, joka tämän aatteen nimissä luopuu osasta valtaansa.

10. Miten saattaa terveesti ja johdonmukaisesti ajatteleva henki toivoa, että kansanjoukkoja voitaisiin menestyksellisesti hallita järkevien kehoituksien ja hyväntahtoisen puheen avulla ... Suuret laumat, jotka yleensä ovat taipuvaisia antautumaan intohimojensa, taikauskon, tottumuksiensa, perinnäistapojensa ja hempeitten opinkappaleiden valtaan, sotkeutuvat puoluehenkeen, joka tekee keskinäisen ymmärtämyksen mahdottomaksi...

11. Politiikalla ei ole mitään tekemistä moraalin kanssa. Hallitsija, joka pitää siveyssääntöjä ohjeenaan, ei voi olla varma valtaistuimestaan. Sen, joka haluaa hallita, on turvauduttava viekkauteen ja teeskentelyyn. Kansan jalot ominaisuudet - suoruus ja rehellisyys - eivät sovellu politiikkaan, sillä ne syöksevät hallitsijat valtaistuimelta varmemmin kuin voimakkainkaan vihollinen. Olkoot ne gojimien valtioiden ominaisuuksia, me emme missään tapauksessa anna niiden ohjata toimintaamme.

16. Siitä ohimenevästä pahasta, jota meidän on pakko harjoittaa, syntyy se hyvä, mikä johtuu järkkymättömästä hallituksesta, joka jälleen panee käyntiin kansojen sääntöjenmukaisen, vapaamielisyyden [nykyään] häiritsemän koneiston. Tarkoitus pyhittää keinot, kääntäkäämme huomiomme pikemmin suunnitelmiemme välttämättömyyteen ja hyötyyn kuin niiden hyvyyteen ja moraaliin.

Yksinvalta paras hallitusmuoto.

19. Ainoastaan lapsesta saakka yksinvaltiaaksi kasvatettu voi täydellisesti käsittää valtiollisen toiminnan aakkoset.
21. Ainoastaan itsevaltiaan toimesta suunnitelmat voidaan saada riittävän selviksi, oikeaan järjestykseen ja toteutetuiksi valtiokoneistossa.... Kansanjoukot ovat barbaareja, jotka paljastavat raakalaisuutensa joka tilaisuudessa. Niin pian kuin kansanjoukot omaavat itselleen vapauden, muuttuu vapaus sekasorroksi, joka on raakalaisuuden pahin muoto.

23. Tunnussanamme on voima ja teeskentely. Valtiollisissa asioissa voittaa vain voima, varsinkin jos se on yhdistynyt kyvykkyyteen, joka on välttämätöntä kansan johtamisessa. Väkivalta on ensimmäinen periaate, ja viekkaus sekä teeskentely ovat sellaisen hallituksen voimakeinoja, joka ei halua alistua jonkun uuden mahdin alle. Tämä paha on ainoa keino päämäärän saavuttamiseksi, pääsemiseksi pahasta hyvään. Älkäämme siksi kavahtako lahjomista, petosta ja kavalluksia, jos ne voivat auttaa meitä pääsemään päämääräämme. Valtiotaito vaatii kykyä osata pelkäämättä ryöstää toiselta omaisuus, jos sen avulla saatetaan toiset kuuliaisiksi ja saavutetaan valtaa.

25. Jo muinaisaikoina heitimme kansain keskuuteen sanat »vapaus, veljeys, tasa-arvoisuus», joita mielettömät papukaijat ovat sen jälkeen kaikkialla maailmassa toistaneet ja rientäneet kaikilta ilmansuunnilta näitä syöttejämme kohden. Niiden avulla on hävitetty maailmasta todellinen henkilökohtainen vapaus ja hyvinvointi, mikä ennen oli turvattuna suurten laumojen väkivaltaa vastaan. Viisaatkaan ja ymmärtäväiset ei-juutalaiset eivät käsittäneet näiden sanojen todellista merkitystä ja niiden sisäistä ristiriitaisuutta. He eivät huomanneet, ettei luonnossa ole olemassa mitään tasa-arvoisuutta eikä voi olla mitään vapautta, koska jo itse luonto on säätänyt järjen, luonteen ja taipumukset erilaisiksi eri yksilöillä. Lisäksi luonnon koko elämä on riippuvainen sen omista laeista.
29. Se seikka, että valtionpäämiehet voidaan erottaa viroistaan, on saattanut heidät täydellisesti meidän käsiimme.

2. Pöytäkirja

Pitäkööt he (ei-juutalaiset) parhaimpana sitä, minkä me olemme saaneet heidät uskomaan tieteen viimeiseksi sanaksi. Gojimien henkisen työn tekijät ylpeilevät tiedoistaan kuitenkaan niitä tarkistamatta ja toteuttavat »tieteestä» oppimansa teoriat, jotka meidän omat asiamiehemme ovat keksineet muokatakseen mieliä meille edulliseen suuntaan.
3. Älkää luulko, että meidän väitteemme ovat vain tyhjää puhetta: huomatkaa, millaisen loistavan vastaanoton olemme järjestäneet Darwinin, Marxin ja Nietzschen opeille ja teorioille! Ainakin meille pitäisi näiden oppien gojimien mieliä hajoittavan vaikutuksen olla täysin selvän.
5. Nykyaikaisten hallitusten käsissä on suunnaton mahti, joka muokkaa kansan ajatustavan, nimittäin sanomalehdistö.... Mutta hallitukset eivät olekaan osanneet käyttää tätä mahtia, ja niin se on joutunut meidän käsiimme. Sen avulla olemme saaneet vaikutusvaltaa jääden kuitenkin itse varjoon: kiitos lehdistön on suunnaton määrä kultaa meidän käsissämme, vaikka meidän onkin ollut pakko ottaa se veri- ja kyynelvirroista välittämättä.

3. Pöytäkirja

6. Kansa on meidän johdollamme hävittänyt ylimystön, joka oli sen luonnollinen puoltaja ja huoltaja, koska sen oma etu sitä vaati, sillä tämä etuhan liittyi erottamattomasti juuri kansan hyvinvointiin ja oli siitä riippuvainen. Kun ylimystö nyt on tuhottu, on kansa joutunut nopeasti rikastuneiden nousukkaiden valtaan, ja nämä ovat säälimättä orjuuttaneet työläiset.
7. Me esiinnymme työmiehen pelastajina tästä ikeestä tarjoamalla hänelle paikan joukkomme riveissä, sosialistisessa, anarkistisessa ja kommunistisessa armeijassamme, jota aina tuemme sekä rahallisesti että moraalisesti muka yleisinhimillisen veljeyden nimissä ...
 Muistakaa Ranskan vallankumousta, jolle olemme antaneet nimen »suuri». Sen syntymisen salaisuuden tunnemme hyvin, sillä se on kokonaisuudessaan kättemme työtä.

4. Pöytäkirja

3. Mutta vapaus voisi olla vaaratontakin; se ei vahingoittaisi valtioelämää, jos se pysyisi uskossa Jumalaan, pitäisi kiinni kansojen veljeydestä, mutta ei takertuisi kiinni tasa-arvoisuuden ajatukseen, jota vastaan itse luonnonlait puhuvat .... Siksi meidän on ehdottomasti hävitettävä uskonto ja syövytettävä gojimien mielestä itse käsitys Jumalan olemassaolosta ja vaihdettava se matemaattisiin laskelmiin ja aineellisten vaatimusten esittämiseen.
4... Mutta jotta vapaus perinpohjin tuhoaisi gojimien yhteiskunnat, on teollisuus perustettava keinotteluun. Tästä on se hyöty, että se, mikä maasta otetaan, ei jää itse teollisuuden käsiin, vaan joutuu keinottelijoiden käsiin, toisin sanoen meille.

5. Pöytäkirja

3. Niin kauan kuin kansat pitivät yksinvaltiaitaan Jumalan tahdon ruumiillistumina, he alistuivat napisematta heidän valtaansa, mutta siitä päivästä alkaen, jolloin me herätimme heissä ajatuksen heidän omista oikeuksistaan, he ovat alkaneet pitää hallitsijoitaan tavallisina kuolevaisina. ... sen vuoksi, että me olemme riistäneet kansoilta uskon Jumalaan, on hallitusvalta heitetty kadulle, mistä me olemme sen korjanneet omiin käsiimme.

6. Pöytäkirja

1. Tulemme hyvin pian hankkimaan ja varmistamaan itsellemme jättiläismäisiä yksinoikeuksia (monopoleja), jotka kykenevät estämään vieraan kilpailun, ja jotka meille ovat valtavien rikkauksien lähteinä. Gojimien suuretkin omaisuudet riippuvat näistä juutalaisista yksinoikeusyrityksistä sillä tavalla, että ne vanhan hallitusjärjestelmän kukistumisen jälkeisinä päivinä häviävät samalla kertaa kuin valtion maksukykyyn perustuva valtionluottokin.

8. Pöytäkirja

1. Meidän täytyy huolehtia siitä, että saamme haltuumme kaikki aseet, joita vastustajamme voisi käyttää meitä vastaan. Meidän on sentähden tutustuttava ja perehdyttävä lakikirjojen kaikkiin hienouksiin siltä varalta, että joutuisimme tekemään päätöksiä, jotka näyttävät liian rohkeilta ja epäoikeudenmukaisilta. On nimittäin erityisen tärkeätä, että tällaiset päätökset laaditaan sellaiseen muotoon kuin ne olisivat siveellisesti korkeinta luokkaa olevan oikeusjärjestyksen mukaisia.
2. Tulemme liittämään johtoomme tavattoman suuren määrän talousmiehiä. Tämän takia taloustieteet ovatkin juutalaisten tärkeimmät oppiaineet. Läheisyydessämme on pankkiireja, teollisuudenharjoittajia, rahamiehiä ja ennen kaikkea miljoonainomistajia, koska kaikki itse asiassa ratkaistaan rahan voiman avulla.

9. Pöytäkirja

3. Itse asiassa ei tiellämme ole mitään esteitä. Korkein johtomme toimii sellaisessa lakien yläpuolella olevassa asemassa, jota tavallisesti nimitetään voimakkaalla sanalla diktatuuri. Hyvin omintunnoin uskallan väittää, että me nykyisin olemme lainsäätäjiä, tuomareita ja tutkijoita, me rankaisemme ja armahdamme. Me hallitsemme voimakkaan tahdon avulla. koska meillä on hallussamme aikoinaan voimakkaan, mutta nyt lannistamamme puolueen rippeet. Me voimme käyttää hyväksemme hillitöntä kunnianhimoa, palavaa halua armottomaan kostoon ja pahansuopaista vihaa.

10. Me olemme pettäneet, johtaneet harhaan ja siveellisesti turmelleet gojimien nuorison kasvattamalla sen ehdoin tahdoin väärien periaatteiden ja oppien mukaan.
11. Voimassaolevien lakien ulkopuolella ja niitä olennaisesti muuttamatta, mutta vääristelemällä niitä vastakohtaisten tulkintain avulla olemme päässeet suorastaan jättiläismäisiin tuloksiin. Aluksi nämä tulokset näkyivät lakien erilaisissa tulkintamahdollisuuksissa ja sitten lait muuttuivat alkuperäiseen tarkoitukseensa nähden aivan vastakkaisiksi. Valtionjohdon oli mahdotonta enää päästä selville tällaisesta sekasotkuisesta lainsäädännöstä...

10. Pöytäkirja

5. Tämän vuoksi meidän on aikaansaatava yleinen äänioikeus luokista ja säädyistä välittämättä hankkiaksemme itsellemme enemmistön ehdottoman vallan, mitä emme tietenkään voisi koskaan saada yksinomaan sivistyneistöltä.
6. Hallitussuunnitelmamme täytyy syntyä yksien ainoiden aivojen työnä, sillä se ei koskaan kehittyisi kyllin tehokkaaksi, jos liian monet olisivat sitä laatimassa. Siksi meille on sallittua suunnitelman tunteminen, mutta ei sen arvosteleminen, jotta emme repisi rikki sen eri osien nerokasta kokonaisuutta ja sen jokaisen yksityiskohdan, joiden salainen merkitys jää kätketyksi, käytännöllistä vaikutusta.
17... vähitellen, askel askeleelta, hävittää kaikki se, minkä meidän valtaanpääsymme alkutaipaleella täytyi sisällyttää hallitusmuotoihin. Huomaamatta hävitämme perustuslaillisen oikeuden viimeisetkin jäännökset, kunnes lopulta on tullut aika, jolloin avoimesti riistämme itsellemme hallitusvallan yksinvaltiutemme nimessä.

11. Pöytäkirja

7. Me olemme suunnitelleet ja istuttaneet gojimeihin koko tämän valheellisen valtio-opin antamatta heille ajatusaikaa. Olemme menetelleet näin saavuttaaksemme kiertotietä käyttäen päämäärämme, koska hajanaisen heimomme voimat eivät riittäisi suoran tien kulkemiseen. Tämä on ollut salaisten vapaamuurariloosiemme perustana. Näitä looseja ja niiden päämääriä ei kukaan tunne, kaikkein vähiten ei-juutalaiset tyhmyrit, joita olemme houkutelleet julkisen vapaamuurariuden osastoihin johtaaksemme heidän heimolaistensa huomion harhaan.
 Jumala (Jehova) on armossaan hajoittanut meidät, valitun kansansa, ympäri koko maailman ja tässä meidän näennäisessä heikkoudessamme onkin ollut koko voimamme, joka nyt on johtanut meidät maailmanherruuden kynnykselle.

12. Pöytäkirja

1. 'Vapaus'-sanan, jonka voi tulkita eri tavoin, me selitämme näin: vapaus on oikeus tehdä sitä, minkä laki sallii. Tästä tulkinnasta seuraa, että kaikki vapaus jää meidän käsiimme, koska me huolehdimme siitä, että lait tulevat hävittämään tai rakentamaan vain sellaista, mikä meidän kannaltamme ja omaksumiemme suuntaviivojen mukaisesti on toivottavaa.
4. Yleisön tietoon ei saa tulla ainoatakaan tiedoitusta meidän sitä etukäteen tarkastamatta. Tähän olemmekin jo osittain päässeet sen kautta, että kaikki uutiset saadaan muutamien harvojen uutistoimistojen välityksellä, joihin ne keskitetään maailman kaikilta kulmilta, ja jotka levittävät uutisia tarpeellisesti muokattuina lehtien toimituksiin, viranomaisille jne. Nämä toimistot joutuvat vähitellen meidän käsiimme, ja ne julkaisevat vain sellaisia uutisia, jotka me hyväksymme.
16. Tarpeen vaatiessa voimme tarmokkaasti virallisissa lehdissämme väittää perättömiksi kolmanteen ryhmään, näennäisiin vastustajiimme, kuuluvissa lehdissä esittämämme koepallot.

14. Pöytäkirja

Kun valta siirtyy meidän käsiimme, on meidän kannaltamme toivottavaa, että ei mikään muu uskonto saa säilyä kuin meidän oma uskomme ainoaan Jumalaan, johon kohtalomme liittyy hänen valittuna kansanaan ja jonka kautta oma kohtalomme on kytketty maailman kohtaloon. Tämän vuoksi meidän täytyy tuhota kaikki muut uskontunnustukset....
3. Periaatteittemme ja toimenpiteittemme koko voima tulee perustumaan siihen, että ne selitetään ja esitetään entisen yhteiskunnallisen hallinnon vanhojen ja mädäntyneiden järjestelyitten vastakohtana.
5. Niin sanotuissa edelläkävijämaissa olemme luoneet mielettömän, likaisen ja iljettävän kirjallisuuden. Vielä jonkin aikaa valtaanpääsymme jälkeen tulemme tukemaan sen olemassaoloa, jotta meidän valtio-oikeudelliset suunnitelmamme ja puheemme ilmenisivät riittävän vastakohtaisina....

15. Pöytäkirja

1. Tulee kestämään vielä kauan aikaa, ehkä kokonaisen vuosisadan, ennenkuin valmistelemamme, kaikki valtakunnat käsittävä vallankumous yhtenä ainoana päivänä toimeenpannaan, ja siihenastisten hallitusten kykenemättömyys tulee kaikkien tiedoksi. Kun kerran olemme saavuttaneet täydellisen vallan, osaamme kyllä pitää huolen, ettei meitä vastaan perusteta ainoatakaan salaliittoa. Siksi tulemme säälimättä rankaisemaan kuolemalla jokaisen, joka ase kädessä vastustaa valtaistuimelle nousemistamme.
2. Hallituksemme ratkaisut tulevat olemaan ehdottomia eikä niistä voi valittaa.
Gojimit eivät ole kyenneet käsittämään sitä, että kaikkien tasa-arvoisuuden unelma on rikos luonnon ylevintä lakia vastaan. Tämän lain mukaisesti on maailman alusta lähtien ollut erilaisin ominaisuuksin varustettuja ihmisiä, ja sen mukaisesti on persoonallisuuksilla ollut määräävä osuus ihmiskunnan kehityksessä.
11. Tässä gojimien ja meidän ajatuskykymme suuressa eroavaisuudessa voi selvästi havaita, että me juutalaiset olemme valittu kansa ja ainoita todellisia ihmisiä. Otsaltamme loistaa suuri hengenvoima, kun taas gojimien ymmärrys on viettiin perustuva ja eläimellinen.... Tästä selviää, että itse luonto on valinnut meidät johtamaan ja ohjaamaan maailmaa.

12. Kun julkisen maailmanvaltamme aika on tullut, tulemme uudistamaan kaiken lainsäädännön osoittaaksemme valtamme hyödyllisyyden. Lakimme tulevat olemaan lyhyitä, selviä ja järkkymättömän ankaria. Jokainen kykenee perinpohjin perehtymään niihin, eikä niissä ole minkäänlaisia tulkinnanmahdollisuuksia. Niiden tärkein määräys on sokean tottelemisen vaatimus.

19. Me lakkautamme valitusoikeuden ja siirrämme sen kokonaan hallitsijallemme, sillä me emme voi sallia, että kansassa edes heräisi ajatusta siitä, että nimittämämme tuomarit voisivat langettaa vääriä tuomioita. Jos jotakin tällaista kaikesta huolimatta tapahtuisi, kumoamme me itse tällaisen päätöksen, mutta rankaisemme samalla tuomaria hyvin ankarasti virkavelvollisuuksiensa laiminlyönnistä ja sentakia, etteivät tämänkaltaiset tapaukset uusiutuisi. Vielä kerran: mehän valvomme hallitusviranomaistemme jokaista askelta ja meidän on aina toimittava vain hallituksemme ohjeiden mukaan, jotta kansa olisi meihin tyytyväinen, sillä kansalla on oikeus vaatia hyvältä hallitukselta hyviä viranomaisia.
  Näin he tekevät sitäkin suuremmassa määrässä, kun he huomaavat, että virkamiehemme eivät voi väärinkäyttää valtaansa, vaan heidän on sokeasti toteltava hallitsijan määräyksiä. Kansat tulevat iloitsemaan siitä, että olemme säännöstelleet koko heidän elämänsä niinkuin kunnon vanhemmat tekevät halutessaan kasvattaa lapsensa velvollisuudentuntoisiksi ja tottelevaisiksi.

16. Pöytäkirja

1. Hävittääksemme meitä vastaan toimivien voimien keskittymismahdollisuudet, on meidän käytävä käsiksi yliopistoihin ja annettava niiden toiminnalle uudet suuntaviivat. Yliopistojen hallinto ja professorit valmennetaan tehtäviään varten yksityiskohtaisten, salaisten suunnitelmain mukaan, joista he eivät saa rankaisematta poiketa hivenenkään vertaa. Heidät nimitetään mitä suurinta varovaisuutta noudattaen ja asetetaan ankaraan riippuvaisuussuhteeseen hallituksestamme.
2. Valtio-oikeus jätetään opetussuunnitelman ulkopuolelle samoinkuin kaikki, mikä on tekemisissä valtio-oikeudellisten kysymysten kanssa.
4. Me pyyhimme ihmisten mielistä kaikki ne menneitten vuosisatojen aikana sattuneet tosiasiat, jotka ovat meille epämieluisia, ja jätämme jäljelle vain ne, jotka paljastavat kaikki gojim-hallitusten virheet ja erehdykset.
6. Jotta alamaiset oppisivat syvästi rakastamaan ja kunnioittamaan hallitsijaansa, on meidän hänen hallitusaikanaan puhuttava koko kansalle, sekä kouluissa että julkisuudessa, hänen merkityksestään, saavutuksistaan ja hyvistä töistään.
7. Me rajoitamme kaikkea vapaata opetustoimintaa. Oppilaat saavat oikeuden kokoontua kouluissa aivan kuin yhdistyksissä yhteen lähimpien omaistensa kanssa.

17. Pöytäkirja

Omantunnonvapautta on nyt julistettu kaikkialla. Ainoastaan aika siis eroittaa meidät siitä hetkestä, jolloin kristillinen maailmankatsomus on kokonaan luhistuva.
3. Kun aika on tullut täydellisesti hävittää paavin valta, tulee näkymättömän käden sormi saattamaan kansat liikkeelle sitä vastaan. Tällöin me esiinnymme sen puolustajina, jottei tapahtuisi liian suurta verenvuodatusta. Tällaisen hämäämisen avulla me pääsemme heidän sisimpäänsä emmekä poistu sieltä, ennenkuin olemme kaivaneet maan sen vallan alta.
4. Juutalaisten kuninkaasta tulee todellinen maailmanpaavi, juutalaisen maailmankirkon patriarkka.

20. Pöytäkirja

2. Ottaessamme vallan käsiimme tulee yksinvaltainen hallituksemme itsesäilytysvaiston nimissä välttämään massojen liian raskasta verottamista, sillä se ei saa unohtaa osaansa isänä ja suojelijana, Mutta kun valtionhallinto tulee kalliiksi, on sitä varten hankittava varoja. Tämän takia täytyy meidän saada verotuskysymys tasapainoon erittäin taitavasti ja varoen.
  (Tämän jälkeen Pöytäkirjassa käsitellään laajasti erilaisia verotuskäytäntöjä, pääoman jäädyttämistä, rahan arvoa, valtiolainoja, teollisuutta, pörssejä ym. rahamaailman asioita ja niiden ohjailua. Siihen sisältyy mm. kultakannasta luopuminen ja työn arvon asettaminen sen tilalle, arvopaperipörssien lakkauttaminen, teollisuuslaitosten saattaminen pankeista riippuvaisiksi.)

22. Pöytäkirja

2. Meidän käsissämme on nykyhetken mahtavin voima, kulta. Kahdessa päivässä me voimme hankkia sitä salaisista varastopaikoistamme niin suuret määrät kuin haluamme.
3. Vieläkö on tarpeellista todistaa, että meidän hallituksemme on Jumalan määräämä? Emmekö me kykene tällaisten rikkauksien avulla todistamaan, että kaikki se paha, mikä meidän on ollut pakko tehdä menneitten vuosisatojen aikana, on lopulta johtanut todelliseen hyvinvointiin ja yleiseen järjestykseen? Ja me tulemme toteuttamaan tämän järjestyksen, vaikka meidän olisi käytettävä väkivaltaakin. Me todistamme olevamme ihmiskunnan hyväntekijöitä, jotka olemme antaneet rikkirevitylle maailmalle todellisen onnen ja henkilökohtaisen vapauden.

23. Pöytäkirja

1. Meidän on kasvatettava kansat kohtuullisuuteen, jotta ne tottuisivat olemaan meille kuuliaisia. Tämän takia on ylellisyysesineiden tuotantoa mahdollisuuksien mukaan rajoitettava. Täten me parannamme tapoja, jotka ylellisten elämäntapojen omaksuminen on suuresti turmellut...

Me tulemme kohottamaan kotiteollisuuden jälleen arvoonsa, mikä toimenpide puolestaan heikontaa suurteollisuudenharjoittajien valtaa. Kotiteollisuudenharjoittajien keskuudessa ei ole työttömyyttä. Tämä seikka sitoo heidät voimassaolevan järjestyksen kannattajiksi ja hallitusvallan tukijoiksi. Alkoholijuomien nauttiminen tullaan meidän hallituskautenamme kieltämään lain avulla. Rikkomukset tätä lakia vastaan rangaistaan ihmisarvoa alentavina tekoina, koska ihmiset muuttuvat alkoholin vaikutuksesta eläinten kaltaisiksi.

4. Taivas on määrännyt tämän Jumalan valitseman maailmanhallitsijan murtamaan kaikki mielettömät, kapinalliset voimat, jotka antavat eläimellisten vaistojen inhimillisen järjen asemesta johtaa itseään. Nämä voimat viettävät nyt riemujuhliaan ryöstellen ja harjoittaen väkivaltaa vapauden ja oikeuden periaatteiden varjolla. Ne ovat hävittäneet kaiken yhteiskunnallisen järjestyksen pystyttääkseen sen raunioille Juudan kuninkaan valtaistuimen. Heidän tehtävänsä päättyy kuitenkin samalla hetkellä, kun juutalaisten kuningas ottaa itselleen vallan. Heidät on silloin lakaistava hänen tieltään, jolla ei saa olla vähäisimpiäkään esteitä.
5. Silloin voimme sanoa kansoille: ylistäkää Jumalaa ja polvistukaa Jumalan valitun edessä, sillä hänen kasvoiltaan loistaa ihmiskunnan kohtalon täyttymys, Jumala itse antoi hänelle johtotähden, jotta ei kukaan muu kuin hän voisi vapauttaa meitä pahoista voimista.

24. Pöytäkirja

9. Ainoastaan kuningas ja ne kolme viisasta, jotka ovat perehdyttäneet hänet kaikkiin salaisuuksiin, tuntevat tulevaisuuden.
14. Juudan kuningas ei saa olla himojensa orja, kaikkein vähiten hän saa olla aistillinen. Hän ei saa missään suhteessa antaa eläimellisten vaistojensa turmella järkeään eikä luonnettaan. Aistillisuus hävittää nopeammin kuin mikään muu kaikki järjenlahjat ja tarkkanäköisyyden johtaen ajatukset inhimillisen toiminnan huonoimpiin ja eläimellisimpiin puoliin.
15. Davidin pyhää sukua olevan maailmanhallitsijan tulee uhrata kansansa ja koko ihmiskunnan hyväksi kaikki henkilökohtaiset nautintonsa.
16. Meidän maailmanhallitsijamme tulee siveellisessä suhteessa olla loistava esimerkki kaikille.

Lue koko teksti

 

Lisäys:

Vähemmän tunnettua lienee, että myös autonvalmistajana ja teollisuusmiehenä tunnettu Henry Ford on laatinut kriittisiä kirjoituksia juutalaisista. Tunnettu on hänen tekstinsä "Kansainvälinen juutalainen". Se ei kuitenkaan ole yksistään syyttävä, vaan hän pohtii siinä melko laajasti juutalaisten ominaispiirteitä ja syitä siihen, miksi he ovat saavuttaneet ja kyenneet säilyttämään valta-asemansa maailman rahamarkkinoilla. Hän myös toteaa, etteivät suinkaan kaikki juutalaiset ole rikkaita; suurin osa heistä on köyhiä.

Asiasta tarkempaa tietoa löytyy mm. seuraavilta sivustoilta:

Englanniksi: http://www.biblebelievers.org.au/intern_jew.htm
Suomeksi: http://radioislam.org/ford/ford-fin.htm

Huolimatta islamilaisesta taustastaan radioislam.org -sivu on suomennoksessaan jokseenkin puolueeton alkuperäistekstiin nähden.

Muita linkkejä:
cuttingedge.0catch.com/
www.biblebelievers.org.au/


24.05.2004 (päivitetty 09.02.2011)